Matrícula » Alumnat lliure

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a les proves lliures de certificació de nivell

 Important!

 • Abans de realitzar la matrícula per a una prova de certificació de nivell és important llegir les següents informacions relatives al règim lliure.
 • L’alumnat que compagina la condició d’alumne presencial i lliure del mateix idioma, s’ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.
 • L’alumnat ha de consultar el calendari oficial dels exàmens a la nostra pàgina d’inici, a la secció calendari d’exàmens, abans de tramitar la matrícula. En cap cas no es permetrà la realització de les proves fora del calendari establert.

Dates i horaris de matriculació

El procés de matriculació i l’enviament de la documentació es farà telemàticament des de les 9h del 9 de febrer a les 22h del 23 de febrer de 2021.

 

Matrícula

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Enviament de la documentació i dels resguards de pagament a administracio@eoicalvia.com

Si no es fan els tres passos la matrícula no serà vàlida.

 

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

TERMINI: 9h del 9 de febrer a les 22h del 23 de febrer de 2021

PROCEDIMENT:

 • Anau a la pàgina web CentrosNet (navegador recomanat: Mozilla Firefox)
 • Introduïu les vostres dades personals (si sou antics alumnes presencials no caldrà introduir-les, només haureu de passar per la pantalla de comprovació de la vostra identitat i després anar a “Matricular-me”)
 • Triau l’idioma i el nivell del qual us voleu matricular
 • Triau entre antic o nou alumne
  • Antic alumne: aquella persona que en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Balears, ja sigui com a alumne presencial o lliure (independentment del fet que s’hagi presentat o no als exàmens). Si no heu estat mai matriculats a l’EOI Calvià, al PAS 3 haureu d’aportar una sol·licitud de trasllat d’expedient (que podreu demanar a la secretaria de l’EOI Calvià escrivint a administracio@eoicalvia.com) i un justificant que heu estat matriculats (papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d’estudis).
  • Nou alumne: a part de les persones que mai abans no han estat matriculades a una EOI, tenen també la consideració de nous alumnes:
   – els alumnes d’EOIs de fora de Balears
   – l’alumnat de That’s English
   – l’alumnat d’EOIES
   – l’alumnat de cursos intensius,  d’estiu, de conversa, de perfeccionament per al professorat i cursos específics
 • Escolliu la taxa corresponent
  • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu d’enviar una còpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Per justificar l’exempció de taxes per situació d’atur haureu d’enviar l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB.
  • Les persones en situació d’ERTO no es consideren aturats i NO tenen dret a exempció de taxes.
  • Veugeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.
 • Només en cas que sigueu antics alumnes ja matriculats enguany d’algun curs presencial, al camp plantilla seleccionau “següents idiomes”.
 • Pitjau el botó descarregar resguard i obtendreu dues còpies, una de les quals haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma  o nivell

RECORDAU: una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’un mateix idioma ni del nivell que cursa com a alumne presencial.

 • Pitjau damunt “altra matrícula” des de la pantalla del resguard.
 • Tornau a introduir el vostre DNI o NIE.
 • Pitjau damunt “matricular-me”.
 • Repetiu el procés que heu fet per a la primera matrícula.
 • A l’apartat “Plantilla”, escolliu “següents idiomes”.
 • Pitjau el botó descarregar (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, una de les quals haureu d’enviar  a la secretaria del centre, que us en donarà el vist-i-plau en un termini màxim de 10 dies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

No s’acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s’hagi efectuat fora d’aquest termini. Si es fa el pagament fora d’aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

 • Inici de pagament de matrícula: 9h del 9 de febrer
 • Fi de pagament de matrícula: 22h del 23 de febrer 

PROCEDIMENT:

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s’indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us demana que accepteu l’enviament de la informació.
 • Després d’acceptar, us ofereix dues possibilitats.
 • Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser verificada.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 •  Marcau targeta de crèdit. Per defecte surt “pagament per banca electrònica”.
 • Després d’omplir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau “continuar” i després el botó “justificant”. Al cantó de la dreta hi ha un desplegable.
 • Triau “descarregar”. Es descarregaran dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser verificada.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

MODELS PER FER ELS PAGAMENTS: 

 • Antics alumnes
  • Taxa de drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 46,49 
  • Taxa de serveis generals (aquest concepte no l’haureu de pagar si ja estau matriculats enguany d’algun curs presencial):  11,62 
 • Antics alumnes, família nombrosa o monoparental general
  • Taxa de drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell, família nombrosa o monoparental general: 23,24 €
  • Taxa de serveis generals, família nombrosa o monoparental general: 5,81 €
 • Nous alumnes
  • Taxa de drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell: 46,49 €
  • Taxa de serveis generals:  11,62 
  • Taxa d’obertura d’expedient: 24,40 €
 • Nous alumnes, família nombrosa o monoparental general
  • Taxa de drets d’examen per a cada prova de certificació d’un nivell, família nombrosa: 23,25 €
  • Taxa de serveis generals, família nombrosa: 5,81 €
  • Taxa d’obertura d’expedient: 12,20 €
 • Bonificació o exempció de taxes 
  • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu d’enviar una còpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Veugeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació a administracio@eoicalvia.com

TERMINI: 9h del 9 de febrer a les 22h del 23 de febrer de 2021

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR:

 • Fotocòpia del DNI o NIE (si no estau actualment matriculats a l’EOI de Calvià)
 • Una fotografia (si no estau actualment matriculats a l’EOI de Calvià)
 • Resguard de matrícula
 • Justificants de cada pagament (model 046 de l’Atib)
 • Per a cada matrícula addicional, resguard de matrícula i justificant de pagament (model 046 de l’Atib)
 • Si el domicili que figura al DNI no pertany a un dels municipis mencionats en les condicions d’accés, cal aportar un dels següents justificants:
  • certificat d’empadronament
  • contracte laboral o certificat d’empresa on hi consti l’adreça
  • certificat de matrícula del lloc d’estudi (en centres oficials)
 • Si escau:
  • Justificant de família nombrosa o monoparental: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Justificant de la situació d’atur: certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies abans del dia en què us matriculeu (“Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur”.)
  • Justificant d’antic alumne de les EOI de Balears: sol·licitud de trasllat d’expedient (es pot sol·licitar a administracio@eoicalvia.com) i un justificant que heu estat matriculat. S’ha d’aportar una còpia d’un dels següents documents: papereta de notes, certificat acadèmic o resguard de matrícula.
 • Veugeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.

Confirmació de la matrícula

En un termini màxim de 10 dies la secretaria del centre contactarà amb l’alumne per correu electrònic per confirmar que la matrícula està  formalitzada.

En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dona dret a la devolució de les taxes.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Es poden sol·licitar adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials. Consultau aquest enllaç.

L’horari d’atenció telefònica per a consultes relacionades amb la matrícula lliure serà de 16h a 19h.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Marc normatiu

Correcció d’errades advertides a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de gener de 2021, per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de gener de 2021 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2021

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores