EOI Calvia

Drets i deures

Drets i deures de l’alumnat

Concreció dels drets i deures de l’alumnat expressats en el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes atenent les particularitats de l’alumnat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià.

Drets

 • Tots els alumnes de l’EOI de Calvià tenen els mateixos drets i deures bàsics. Els òrgans de govern del centre vetllaran pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat i adoptaran les mesures de prevenció necessàries per garantir els seus drets i deures i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència d’aquest centre. És competència de la direcció garantir la mediació en la resolució de conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin a l’alumnat. De la resolució de conflictes disciplinaris seran informats el Consell Escolar i el Claustre, que vetllaran perquè s’atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades per la direcció corresponguin a conductes que perjudiquin greument la convivència en el centre, el Consell Escolar podrà revisar la decisió adoptada i proposar les mesures oportunes.
 • L’exercici dels drets per part de l’alumnat implicarà el reconeixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Els alumnes tenen dret que es respecti la seva llibertat de consciència, les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la seva intimitat quant a creences i conviccions.
 • Tots els alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i moral i de la seva dignitat personal.
 • Els alumnes tenen dret que el centre guardi reserva de tota informació sobre les seves circumstàncies personals i familiars.
 • Tots els alumnes tenen dret a la llibertat d’expressió sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar i han de ser informats dels objectius, criteris i procediments d’avaluació. Els alumnes rebran al llarg del curs informació sobre l’evolució del seu procés educatiu i al final de curs una valoració en cadascuna de les destreses avaluades i una nota final. L’alumnat pot sol·licitar els aclariments que consideri necessaris sobre la seva avaluació. Quan les reclamacions es refereixin a qualificacions parcials, es tramitaran a través del professor i seran resoltes pel departament corresponent. En el cas de qualificacions finals, l’alumnat tendrà dret a assistir a una sessió de revisió d’examen. En el cas de disconformitat amb la qualificació final obtinguda, es podrà sol·licitar per escrit la revisió d’aquesta qualificació, en un termini de tres hàbils a partir de la publicació de les notes. La sol·licitud de revisió, segons el model oficial, serà tramitada a través de la prefactura d’estudis, que la traslladarà al cap de departament. El departament, en un termini màxim de cinc dies hàbils, elaborarà un informe de modificació o ratificació de la qualificació objecte de revisió. En el cas que persisteixi el desacord, l’interessat podrà sol·licitar per escrit a la direcció, en el termini d’un mes a partir de la comunicació, que elevi la reclamació (recurs d’alçada) a la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives de la Conselleria d’Educació i Universitats, que adoptarà la resolució pertinent i posarà fi a la via administrativa.
 • L’alumnat té dret a participar en la vida i el funcionament del centre mitjançant l’elecció dels seus representants al Consell Escolar.
 • L’alumnat té dret a associar-se i reunir-se en el centre, respectant el normal desplegament de les activitats acadèmiques i els horaris d’obertura del centre, sempre que sigui per a activitats relacionades amb el seu procés educatiu i amb la comunicació prèvia a l’equip directiu del centre.
 • L’alumnat té el dret d’expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials i rebre l’ensenyament en la llengua en què està matriculat.
 • Tots els alumnes tenen dret que la seva activitat acadèmica es desenvolupi amb les degudes condicions de seguretat i higiene.

Deures

 • L’estudi i l’esforç constitueixen un deure bàsic de l’alumnat i queden reflectits en les obligacions següents:
  • assistir a classe amb puntualitat i participar en les activitats orientades a desenvolupar els plans d’estudi
  • complir i respectar els horaris
  • seguir les orientacions del professorat pel que fa al seu aprenentatge i mostrar-li respecte
  • respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys
  • adquirir els materials que el professor consideri imprescindibles per al correcte seguiment de la classe
 • L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i de les llibertats de tots els membres de la comunitat educativa:
  • respectar la llibertat de consciència i les conviccions, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots
  • no discriminar ningú
  • respectar el caràcter propi del centre, el seu Projecte educatiu, el reglament d’organització i funcionament i el projecte lingüístic
  • respectar i utilitzar correctament els béns mobles i les instal·lacions, i respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa
 • Constitueix un deure de l’alumnat participar i col·laborar activament en la vida i funcionament del centre.
 • L’alumnat té el deure de col·laborar amb l’equip directiu del centre en el compliment de les normes que s’estableixin per a la seguretat col·lectiva en cas d’accident, sinistre o d’altres semblants, segons les orientacions del pla d’emergència i evacuació.
 • L’alumnat té el deure de comunicar al professorat qualsevol anomalia o incident que observi o del qual tengui coneixement.