EOI Calvia

Adaptacions proves

Adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials

L’alumnat que necessiti condicions especials per fer les proves a causa d’algun tipus de discapacitat física o sensorial i/o d’alguns graus de discapacitat motriu i d’hipoacúsia, trastorns de la parla, o discapacitats múltiples pot sol·licitar l’adaptació d’una o més parts de les proves finals o de certificació. 

Termini de sol·licitud:

 • En tots els casos: en el moment de la matrícula.
 • Per a les proves de certificació, si no s’ha fet en el moment de la matrícula:
  • Alumnat presencial, semipresencial i EOIES: no més tard del 30 d’abril
  • Alumnat lliure: juntament amb la formalització de la matrícula

Documentació:

 • Formulari de sol·licitud (disponible al final de la pàgina)
 • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent i/o
 • Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.

Procediment:

En el moment de fer la matrícula (o no més tard del 30 d’abril en cas d’alumnat presencial, semipresencial o EOIES) l’alumnat ha de lliurar, a més dels pagaments i el resguard, el certificat o dictamen de la discapacitat i el formulari de sol·licitud emplenat. 

La direcció del centre comunicarà per escrit, en el termini de 10 dies, la recepció de la sol·licitud i en un termini màxim de 15 dies abans del començament de les proves de la convocatòria ordinària, resolució de la sol·licitud en què s’especifiqui quines adaptacions es duran a terme d’acord amb l’ANNEX 3 Adaptacions de les proves de certificació de les Escoles Oficials d’Idiomes per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials.

Tipus d’adaptacions:

 • Adaptació en les proves de comprensió auditiva per problemes d’audició.
 • Adaptació en el format per discapacitat visual o dislèxia.
 • Ampliació del temps en les proves orals.
 • Ampliació del temps en les proves escrites.
 • Altres.

Formulari de sol·licitud:

Marc normatiu