EOI Calvia

Devolució de taxes

Qui?

Persones que han dut a terme un ingrés erròniament.

Per regla general, en els casos següents:

 • Si el servei no s’ha prestat per causes imputables a l’administració (per exemple, anul·lació d’un curs).
 • Per causes generalment admeses en dret, que solen ser:
  • Haver efectuat un abonament superior al de les taxes vigents (per exemple: taxes duplicades o que no toquen, no haver tengut en compte bonificacions o exempcions…)
  • Haver obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.
  • Haver presentat l’interessat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

No es té dret a devolució en el cas de:

 • Renúncia de matrícula
 • Desistiment

Quan?

Termini de presentació: 5 anys des del dia en què va efectuar l’ingrés indegut. Termini de resolució i notificació: 3 mesos.

On?

De manera telemàtica en aquest enllaç. Feis clic damunt el botó «Accés al tràmit telemàtic» que hi ha abaix de tot. Heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o @clave permanente.

De manera presencial (només per a persones físiques). A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració Local.

Per correu postal (només per a persones físiques). S’ha d’adreçar a la Conselleria d’Educació i Universitats. Heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina deCorreus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Com?

Documentació mínima:

 1. Sol·licitud (model) – El destinatari ha de ser la Conselleria d’Educació i Universitats. El codi DIR3 és A04026923
 2. Declaració de veracitat de dades bancàries (model)
 3. Document d’ingrés 046 original (justificant de pagament, descarregat de l’ATIB)
 4. Si escau, qualsevol documentació que acrediti el dret a la devolució de la taxa (fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, etc.)

Com a norma general, el nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, de imprès de matrícula, del model 046 i del DNI/NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, cal adjuntar també el DNI del seu representant legal i:

 • En cas que sigui son pare o sa mare, les pàgines del llibre de família en què surt ell/ella i el fill/la filla.
 • En el cas en que sigui el tutor o la tutora legal, l’auto judicial, la sentència o el document administratiu que ho acrediti.

Marc normatiu