EOI Calvia

Reclamacions sobre qualificacions

Un cop consultades les notes finals, podeu acudir a la revisió presencial prevista al calendari d’exàmens, on podreu veure la prova, resoldre dubtes i obtenir aclariments.

Així mateix, si no estau d’acord amb amb els resultats de l’avaluació o el procediment seguit, podeu presentar una reclamació.

Sol·licitud

QUAN: 3 dies hàbils a partir de la publicació de les notes finals

ON: per escrit, a la secretaria del centre o per correu electrònic a eoicalvia@eoicalvia.com.

COM: model de sol·licitud de revisió de qualificacions

S’hi ha d’especificar la part o les parts de la nota o de les proves que se sol·licita revisar.

S’hi ha d’especificar el motiu de la reclamació, que pot ser:

  • La no avaluació de les proves en la seva totalitat.
  • Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació establerts.
  • Errors en el càlcul de les qualificacions per cada part de la prova i de la qualificació final.
  • [Només per als cursos A1, B2.1 i C1.1] Inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels seus elements en relació amb els objectius o continguts del curs.

Resolució

QUAN: dins el termini de 5 dies hàbils des des de la presentació de la sol·licitud de revisió

QUI: el director resoldrà la reclamació en base al dictàmen d’una comissió formada per membres del departament de l’idioma que escaigui. La cap d’estudis notificarà la resolució a la persona sol·licitant.

QUÈ MÉS: Es pot veure la prova en els deu dies posteriors a la comunicació de la resolució. Cal sol·licitar-ho a capdestudis@eoicalvia.com.

Recurs d’alçada

Es pot presentar un recurs d’alçada contra la resolució del director, adreçat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

QUAN: un mes a partir de la notificació de la resolució.

ON: per escrit, a la secretaria del centre o per correu electrònic a eoicalvia@eoicalvia.com

COM: model de recurs


Normativa: