EOI Calvia

Renúncia de matrícula

Sol·licitud de la renúncia de la matrícula

Els alumnes oficials podran sol·licitar per escrit a la direcció del centre no més tard del darrer dia lectiu del mes de març la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.

Per fer-ho, hauran d’emplenar aquest formulari (també el podran demanar a secretaria) i lliurar-lo presencialment a la secretaria del centre.

L’article 13 del Decret 34/2019 exposa que per superar els nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, els alumnes disposen d’un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels que s’estableixin per a l’idioma i el nivell corresponents.

Límit de convocatòries segons idioma

CATALÀ

  • A1 i A2: 4 cursos
  • B1: 2 cursos
  • B2: 2 cursos
  • C1: 2 cursos
  • C2: 2 cursos

ALEMANY I ANGLÈS

  • A1 i A2: 4 cursos
  • B1: 2 cursos
  • B2.1 i B2.2: 4 cursos
  • C1.1 i C1.2: 4 cursos
  • C2: 2 cursos

La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.

Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs d’un idioma i d’un nivell una sola vegada.

L’alumne no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de taxes. En cas de voler continuar els estudis en un altre moment, l’alumne haurà de tornar a participar al procés d’admissió.

La renúncia constarà a l’expedient acadèmic, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.

Marc normatiu

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears