Tràmits » Renúncia de matrícula

Imprimiu aquesta pàgina

Sol·licitud de la renúncia de la matrícula

Els alumnes de modalitat presencial podran sol·licitar per escrit a la direcció del centre no més tard del darrer dia lectiu del mes de març la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.

Límit de convocatòries
A1
A2
4 cursos
B1 2 cursos
B2.1
B2.2
4 cursos
C1.1
C1.2
4 cursos
C2 2 cursos

La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.
Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs d’un idioma i d'un nivell una sola vegada.
L’alumne no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.
Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de taxes. En cas de voler continuar els estudis en un altre moment, l'alumne/a haurà de tornar a participar al procés d’admissió.
La renúncia constarà a l'expedient acadèmic, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores