EOI Calvia

Consell Escolar

El Consell Escolar

L’alumnat compta amb representants al Consell Escolar, escollits a les eleccions que es duen a terme cada dos anys.

Ells són els encarregats de recollir propostes dels companys i traslladar-les a aquest òrgan de govern i participació perquè s’hi prenguin en consideració. També participen en la valoració dels projectes que proposa l’Equip Directiu i en l’avaluació dels resultats, la gestió i el funcionament del centre.

Hi podeu contactar escrivint a alumnatconsellescolar@eoicalvia.com

Els representants de l’alumnat al Consell Escolar el curs 23-24 són les següents:

  1. Antònia Cerdà Cerdà, anglès B1
  2. Isabel Quintana Consuegra, alemany B2.1
  3. Francisco José Cabrera Sánchez. anglès A2 i alemany A1
  4. Yesenia del Valle Salazar Salazar, anglès A2

Procés de renovació del Consell Escolar curs 2023-24

Després de dur-se a terme les votacions els dies 21 i 22 de novembre, es proclamen els següents candidats electes del sector de l’alumnat:

  1. Francisco José Cabrera Sánchez, amb un total de 76 vots.
  2. Yesenia del Valle Salazar Salazar, amb un total de 75 vots.

CALENDARI ELECTORAL

Aquest mes d’octubre comença el procés de renovació de la primera meitat del Consell Escolar. És a dir, l’alumnat haurà de triar tres representants més, que juntament amb les representants Antònia Cerdà i Isabel Quintana, completaran la representació de l’alumnat dins el Consell Escolar de L’EOI Calvià.

A continuació trobareu detallats el calendari del procés, juntament amb l’acta de constitució de la Junta Electoral, que és l’encarregada de vetllar perquè el procés electoral es dugui a terme correctament.