EOI Calvia

Convivència

Extracte del Reglament de Règim Intern

Normes de convivència per a tota la comunitat escolar

 • Conèixer aquestes normes i complir els seus preceptes.
 • Conèixer i respectar el caràcter propi del centre, expressat en el Projecte educatiu de centre.
 • Respectar la integritat física i moral de tots els membres de la comunitat educativa, així com les seves pertinences.
 • Tenir un tracte respectuós amb tots els membres de la comunitat educativa.
 • Mantenir un esperit de bona convivència, participació activa i cooperació en totes les activitats que es duen a terme al centre.
 • Respectar les instal·lacions, el mobiliari i el material.
 • Mantenir netes i ordenades totes les dependències que cada membre de la comunitat escolar usi.
 • Abstenir-se de menjar o beure a totes les dependències del centre.
 • No fumar a cap espai del recinte escolar.
 • Respectar les indicacions i instruccions.
 • Abstenir-se d’usar el mòbil dins l’aula si no és per a una finalitat educativa.

Conductes contràries a les normes de convivència

 • Expressar el desconeixement de les normes de convivència o no complir amb els seus preceptes.
 • No respectar el caràcter propi del centre, expressat en el Projecte educatiu del centre.
 • No respectar la integritat física o moral de tots els membres de la comunitat educativa o les seves pertinences.
 • Mostrar conductes irrespectuoses envers algun membre de la comunitat educativa.
 • Mostrar comportaments que distorsionin la bona convivència.
 • Usar les instal·lacions, el mobiliari i el material del centre de manera indeguda.
 • Embrutar.
 • Menjar o beure dins l’edifici.
 • Fumar dins el recinte escolar.
 • No respectar les indicacions i instruccions.
 • Actuar de manera fraudulenta en la realització d’exàmens.

Conductes greument perjudicials per a la convivència

Es consideraran conductes greument perjudicials per a la convivència:

 • Els actes d’indisciplina, agressió, injúria o ofenses greus contra qualsevol membre de la comunitat educativa.
 • La discriminació cap a algun membre de la comunitat educativa per raons de raça, sexe, nacionalitat, religió, situació econòmica o social o discapacitat física, sensorial o psíquica.
 • La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
 • La falsificació o sustracció de documents acadèmics.
 • L’incompliment de les sancions imposades.
 • Els danys greus causats per ús indegut o intencionat en el recinte escolar, en els materials o documents del centre o en els bens d’altres membres de la comunitat educativa.
 • La reiteració en un mateix curs escolar, de conductes contràries a les normes de convivència.
 • Els actes injustificats que pertorbin greument les activitats del centre.
 • Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

Correccions i sancions

Els professors tenen el dret i el deure de fer respectar les normes de convivència per part dels alumnes i corregiran aquells comportaments que hi siguin contraris. Així mateix, informaran la direcció sobre qualsevol incidència que es produeixi. L’alumnat està obligat a seguir les instruccions del professorat i del personal no docent tant dins com fora de l’aula.

Les conductes contràries a les normes de convivència es corregiran mitjançant una amonestació verbal per part del professorat, excepte en el cas d’actuacions fraudulentes en la realització d’exàmens, que hauran de ser comunicades a la direcció del centre, que aplicarà la sanció pertinent. Si l’alumne reiteràs en aquestes conductes, el professor farà comparèixer l’alumne davant la direcció, que decidirà la correcció a aplicar segons la gravetat i la reiteració de la falta.

Les conductes contràries a les normes de convivència i les greument perjudicials per a la convivència per part de l’alumnat seran corregides segons els articles 48 – 56 del Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes (BOE 131/95).

Qualsevol correcció o sanció a un alumne menor d’edat serà també comunicada als seus pares per la direcció del centre.

Normes generals del centre

Accés al centre

El centre roman obert al públic de dilluns a divendres de 16 a 21.

L’alumnat ha d’accedir al centre per la barrera de vianants, mai per la barrera d’accés de vehicles.

Per motius de seguretat, l’entrada al centre queda restringida exclusivament a les persones que formen part de la comunitat educativa de l’EOI. L’accés a la zona d’aules del centre queda restringida exclusivament a les persones adscrites a l’EOI.

L’ús de l’aparcament del centre queda restringit al personal del centre. Els alumnes només hi podran aparcar bicicletes i motocicletes.

Entrades, sortides i descansos

Els professors iniciaran i acabaran la seva jornada laboral amb puntualitat. Les classes tendran una durada de dues hores, cadascuna de les quals podrà incloure un descans de cinc minuts. Qualsevol modificació d’aquests horaris s’haurà de comunicar a la direcció, que l’autoritzarà si considera que no dificulta el correcte funcionament del centre.

Durant els descansos els alumnes s’abstendran de romandre als passadissos.

Durant els períodes d’exàmens, per evitar renous, els alumnes s’abstendran de romandre als passadissos i faran ús de les aules d’estudi.

Ús de les instal·lacions

Tot l’alumnat col·laborarà per tal que el centre mantengui el màxim nivell possible d’ordre i neteja.

L’estat de les aules és responsabilitat directa del grup que les ocupa. Quan l’alumnat, en ocupar una aula, observi qualsevol deficiència o anomalia haurà de comunicar-la al professorat a l’inici de la classe amb la finalitat d’esbrinar responsabilitats. El professorat ho comunicarà a la cap d’estudis.

Dels desperfectes causats de forma intencionada o per negligència serà responsable qui els causi, fent-se càrrec de la sanció que es determini, així com del pagament de les despeses que s’hi puguin originar.

Es considerarà falta embrutar intencionadament el terra, parets, mobiliari o qualsevol altre element, tant dins del recinte com en la zona exterior. Aquesta infracció serà sancionada amb la neteja d’allò que s’hagi embrutat sota la supervisió del professor o de la professora que hagi detectat la comissió de la infracció. Quan el professorat observi la comissió d’una infracció d’aquest tipus actuarà, sempre que sigui possible, directament i en el mateix moment. En el cas que no pugui fer-ho així, en donarà coneixement al cap d’estudis.

L’ascensor només serà utilitzat per aquelles persones que tenguin dificultats per fer servir l’escala amb normalitat.