EOI Calvia

Assistència

Assistència

L’assistència continuada a classe i la puntualitat per part de l’alumnat són molt importants per al correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professor pugui avaluar l’alumnat.

Cada professor durà un registre de les hores d’assistència de l’alumnat. L’assistència a les classes dels divendres lectius, als exàmens i a les classes en què es facin activitats complementàries es comptabilitzarà de la mateixa manera que la resta dels altres dies lectius. Les assistències es comptaran a partir del primer dia de classe en què hagi acabat el procés de canvi de grup fins a l’últim dia del curs.

El professor informarà l’alumnat del nombre de les seves absències al final de cada trimestre.

L’alumnat pot en tot moment sol·licitar del seu professor el registre de l’assistència acumulada del curs o consultar-la a través de CentrosNet.

Mínims d’assistència per a l’avaluació contínua

Per poder superar el curs mitjançant l’aplicació de l’avaluació contínua (sistema de avaluació que afecta als cursos bàsic A1, intermedi B2.1 i avançat C1.1), l’assistència de l’alumne haurà de superar el 70%. En cas contrari l’alumne tendrà dues convocatòries (maig-juny i setembre) per superar el curs, en les quals no es tendran en compte les notes que l’alumne hagi pogut obtenir durant el curs.

Tot i que l’aplicació de l’avaluació contínua als alumnes que cursen bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.2, avançat C1.2 i avançat C2 no és definitòria, ja que l’alumne ha de superar la prova unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura, l’assistència continuada és igualment important.

Absències en dies d’exàmens/activitats avaluables 

Com a part de l’avaluació continua a tots els cursos, s’establirà un dia al final de cada trimestre per realitzar proves/activitats de recuperació per a tots aquells alumnes que hagin faltat el dia d’una prova.

Pel que fa als exàmens de certificació, encara que l’alumne pugui justificar la seva absència el dia d’una prova, en cap cas es podrà realitzar aquesta prova en un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “No presentat”.

Menors d’edat

Els pares i mares o tutors legals de l’alumnat menor d’edat poden consultar l’assistència dels seus fills menors d’edat a través de CentrosNet.