EOI Calvia

Trasllats

L’alumnat pot continuar els seus estudis a qualsevol altra Escola Oficial d’Idiomes. Per fer-ho, ha d’emplenar el trasllat del seu expedient acadèmic.

Aquest trasllat pot ser complet (la totalitat del seu expedient acadèmic) o parcial (només algun/s idioma/es).

Trasllat ordinari

El sol·licita l’alumnat que vol continuar el estudis en una altra escola un cop finalitzat el curs acadèmic o abans del començament del curs següent.

L’alumnat que vulgui canviar de centre haurà de:

 • Formalitzar la matrícula al nou centre.
 • Sol·licitar al nou centre el trasllat del seu expedient des del centre de procedència.
  • Depenent de la Comunitat Autònoma d’origen, el trasllat pot comportar el pagament de la taxa corresponent. Els trasllats entre Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears no comporta cap despesa.

Trasllat de matrícula viva

El sol·licita l’alumnat que, per qüestions laborals o de canvi de domicili, ha de canviar de centre durant el curs.

El termini per fer-ho finalitza el darrer dia hàbil del mes d’abril.

L’alumnat que canvii de centre durant el curs haurà de:

 • Contactar amb nou centre per informar-se de si hi ha places disponibles per al curs que sol·licita.
 • Informar el nou centre de que es tracta d’un trasllat de matrícula viva.
 • Si hi ha places, formalitzar la matrícula al nou centre. Si el centre és d’una comunitat autònoma diferent, haurà d’abonar les taxes de matrícula un altre cop.

Finalitzada i validada la matriculació, el nou centre sol·licitarà el trasllat de l’expedient de l’alumne al centre de procedència. Depenent de la Comunitat Autònoma d’origen, el trasllat pot comportar el pagament de la taxa corresponent. Els trasllats entre Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears no comporta cap despesa.

Taxes

Estan exempts del pagament de la taxa de trasllat:

 • Els membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica
 • Família nombrosa i monoparental de categoria especial
 • Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
 • Víctimes de terrorisme i de violència de gènere
 • Joves tutelats o extutelats en vies d’emancipació o en acolliment familiar
 • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat

Sol·licitud de trasllat

Marc normatiu

Instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’Idiomes per al curs 2023-2024.