EOI Calvia

Trasllats

Trasllat de centre

Per a qualsevol tipus de trasllat l’alumnat s’ha de posar en contacte amb la secretaria del centre.

Marc normatiu

Ordre de 8 gener 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial de les Illes Balears, article 20:

Trasllat de centre

  1. L’alumnat que, sense finalitzar el curs, es traslladi a un altre centre autoritzat per impartir ensenyaments d’idiomes de règim especial, ha d’aportar un certificat acadèmic expedit pel centre d’origen, el qual haurà de remetre, al més aviat possible i a petició del centre de destinació, l’expedient acadèmic d’aquest alumnat.
  2. La matriculació es considera definitiva a partir de la recepció de l’expedient de l’alumnat al centre de destinació.
  3. El trasllat de l’expedient entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa econòmica per a l’alumnat.
  4. L’alumnat que, sense finalitzar el curs, es traslladi a un centre de les Illes Balears autoritzat per impartir aquests ensenyaments procedent d’un centre d’una altra comunitat autònoma (…) ha de pagar les taxes establertes per al curs en què es matriculi.

El termini per a la sol·licitud d’un trasllat d’expedient finalitza el 30 d’abril. 

L’acceptació del trasllat dependrà de l’existència de places vacants al curs sol·licitat.

L’alumnat haurà de justificar la petició del trasllat per canvi de domicili o lloc de feina.

El trasllat de centre només és possible per a l’alumnat de règim presencial.

El trasllat d’expedient fora de les Illes Balears a una altra Comunitat Autònoma està condicionat al pagament d’una taxa de 9,29 €.