Oferta » EOIES

Imprimiu aquesta pàgina

Què és?

El pla de col·laboració EOIES, que es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-13, consisteix en la coordinació entre una escola oficial d’idiomes i un institut d'educació secundària per potenciar l’aprenentatge d’un idioma estranger entre l’alumnat de secundària i promoure que els estudiants acabin l'etapa educativa de l'ESO o de Batxillerat amb un certificat oficial d'escola oficial d'idiomes.

Destinataris

Aquest programa està dirigit a alumnes de quart d'ESO i de primer i segon de Batxillerat dels centres adscrits a l'EOI de Calvià.

Nivells

A l'inici de cada curs escolar l'EOI de Calvià i els IES acorden quins cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

L'alumnat que no hagi format part del programa amb anterioritat haurà de fer una prova d'anivellació.

La prova d'anivellació d'anglès és telemàtica. S'hi pot accedir a través d'aquest enllaç.

Atenció! 

La prova d'anivellació d'anglès estarà disponible:

  • dia 15 i 16 d'octubre de les 8h a les 20h
  • de dia 19 a 23 d'octubre de les 8h a les 20h
  • dia 26 i 27 d'octubre de les 8h a les 20h

Idiomes

Anglès i alemany.

Durada

Un curs acadèmic.

Centres col·laboradors

L'Escola Oficial d’Idiomes de Calvià manté actualment col·laboracions amb els següents centres de secundària de la seva zona d'adscripció: l'IES Baltasar Porcel (Andratx) amb l'idioma anglès, l'IES Son Ferrer amb l'idioma anglès i alemany, l'IES Calvià amb els idiomes anglès i alemany i l'IES Bendinat amb els idiomes anglès.

Tutors i contacte

Mª Antònia Bernat  Coordinadora del programa mabernat@eoicalvia.com
Tomeu Aloy anglès taloy@eoicalvia.com
Charo Madero anglès cmadero@eoicalvia.com
Dani Pol anglès dpol@eoicalvia.com
Cati Perelló alemany cperello@eocalvia.com

Condicions per a la matrícula

S'han de tenir 16 anys complerts l’any natural en què es fa la inscripció (14 per a l'idioma alemany).

La realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari d'exàmens que es publica anualment. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de taxes.

Matrícula: curs 2020-21

El període de matrícula per als alumnes que vulguin presentar-se a les proves serà del 8 al 22 de març de 2021. 

Per matricular-vos clicau al següent enllaç.

Taxes curs 2020-2021

Les taxes del curs 2020/2021 són les següents:

  • Matrícula ordinària: 23,25 €
  • Família nombrosa i monoparental: 11,63 €

 

Nombre de convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre.

Informacions sobre les proves

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves escrites que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes o els alumnes que s’hi matriculen per lliure. Quant a les proves orals, també són les mateixes però es realitzen amb un tribunal format per dos professors, un d'ells de l'EOI i l'altre de l'IES, que emeten una nota conjunta.

Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits en el Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66 de 16 de maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, organització i els currículums dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, les proves segueixen les directrius que regula el Reial Decret 1/2019, d’1 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener), pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments de règim especial.

Les proves amb les quals s’obté un certificat de nivell de les EOI són elaborades per les Comissions d’exàmens d’EOI. Les proves que no depenen d’aquestes comissions (A1, B2.1 i C1.1) són elaborades pels departaments de l'idioma pertinent de cada escola d’idiomes. En tots els casos l’alumnat participant del programa EOIES realitza les mateixes proves que l’alumnat presencial o l’alumnat lliure i n'és avaluat amb els mateixos criteris.

La temàtica i/o el contingut de les proves s’adaptaran al nivell de maduresa dels alumnes, sobre tot pel que fa a la prova d’expressió oral, segons consta a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de juliol de 2020 per la qual es fa la convocatòria per a centres públics i concertats d'educació secundària i batxillerat interessats en participar dins el pla de col·laboració EOIES del curs 2020-2021.

Les proves consten d’activitats de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos orals, producció i coproducció de textos escrits i mediació oral i escrita.

Pels cursos conduents a certificació (A2 i B2) podeu trobar l'estructura de les proves, models i les especificacions de les proves en aquest enllaç.

Pels cursos A1 i B2.1, el professorat de l'EOI informarà els IES del format i estructura de les proves. 

Adaptacions de les proves per a aquelles persones amb dificultats específiques

Les sol·licituds d’adaptació de les proves, indicant el tipus d'adaptació que es sol·licita per a la realització de les proves, s'haurà de lliurar, juntament amb la documentació justitifcativa de la discapacitat, en el moment de formalitzar la matrícula.

No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.

Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud en què s'especifiqui quines adaptacions es duran a terme en un termini de 30 dies.

Més informació aquí.

 

Calendari d’exàmens

Es publica anualment coincidint amb el termini de matrícula a l'apartat dates d'exàmens d'aquest lloc web. 

Certificació i futur accés a l’EOI com a alumnat presencial

Als alumnes que hagin superat la prova se’ls expedirà un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

El fet d’haver superat un curs permetrà l’accés a l’EOI com a alumnat presencial, prèvia admissió en el procés de preinscripció d’aquest centre. Aquests alumnes no es consideraran antics alumnes a efectes d’admissió a l’EOI.

Es recomana als alumnes interessats a ser admesos a l’EOI que es posin en contacte amb la secretaria de l’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià en el mes d’abril.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores