Oferta » EOIES – pdt. d’actualització

Imprimiu aquesta pàgina

Què és?

El pla de col·laboració EOIES, que es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-13, consisteix en la coordinació entre una escola oficial d’idiomes i un institut d'educació secundària per potenciar l’aprenentatge d’un idioma estranger entre l’alumnat de secundària i promoure que els estudiants acabin l'etapa educativa de l'ESO o de Batxillerat amb un certificat oficial d'escola oficial d'idiomes.

Destinataris

Aquest programa està dirigit a alumnes de quart d'ESO i de primer i segon de Batxillerat dels centres adscrits a l'EOI de Calvià.

Nivells

A l'inici de cada curs escolar l'EOI de Calvià i els IES acorden quins cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

L'alumnat que no hagi format part del programa amb anterioritat haurà de fer una prova d'anivellació.

La prova d'anivellació d'anglès és telemàtica. S'hi pot accedir a través d'aquest enllaç. (S'activarà al començament del termini)

Atenció! 

La prova d'anivellació d'anglès estarà disponible del 15 al 28 d'octubre 2021

Idiomes

Anglès i alemany.

Durada

Un curs acadèmic.

Centres col·laboradors

L'Escola Oficial d’Idiomes de Calvià manté actualment col·laboracions amb els següents centres de secundària de la seva zona d'adscripció: l'IES Baltasar Porcel d'Andratx (anglès), l'IES Son Ferrer (anglès i alemany), l'IES Calvià (anglès i alemany) i l'IES Bendinat (anglès).

Tutors i contacte

Mª Antònia Bernat  Tutora i coordinadora del programa  mabernat@eoicalvia.com anglès
Tomeu Aloy  Tutor  taloy@eoicalvia.com anglès
 Dani Llano  Tutor  dllano@eoicalvia.com anglès
 Charo Madero  Tutora  cmadero@eoicalvia.com anglès
 Dani Pol  Tutor  dpol@eoicalvia.com anglès
 Ana Molinero  Tutora  amolinero@eoicalvia.com alemany
 Andrea Zechner  Tutora  azechner@eoicalvia.com alemany

Condicions per a la matrícula

Tenir 16 anys complerts l'any natural en què es celebrin les proves o 14 per a l'idioma alemany.

La realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari d'exàmens que es publica anualment. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de taxes.

Matrícula: curs 2021-22

El període de matrícula per als alumnes serà del 29 d'octubre al 16 de novembre 2021.

Per matricular-vos clicau al següent enllaç.

Taxes curs 2021-22

Les taxes del curs 2021-22 són les següents:

  • Matrícula ordinària: 23,25 €
  • Família nombrosa i monoparental: 11,63 €

 

Nombre de convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre.

Informacions sobre les proves

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves escrites que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes o els alumnes que s’hi matriculen per lliure. Quant a les proves orals, també són les mateixes però es realitzen amb un tribunal format per dos professors, un d'ells de l'EOI i l'altre de l'IES, que emeten una nota conjunta.

Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits en el Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66 de 16 de maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, organització i els currículums dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, les proves segueixen les directrius que regula el Reial Decret 1/2019, d’1 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener), pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments de règim especial.

Les proves amb les quals s’obté un certificat de nivell de les EOI són elaborades per les Comissions d’exàmens d’EOI. Les proves que no depenen d’aquestes comissions (A1, B2.1 i C1.1) són elaborades pels departaments de l'idioma pertinent de cada escola d’idiomes. En tots els casos l’alumnat participant del programa EOIES realitza les mateixes proves que l’alumnat presencial o l’alumnat lliure i n'és avaluat amb els mateixos criteris.

Les proves consten d’activitats de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos orals, producció i coproducció de textos escrits i mediació lingüística.

Pels cursos conduents a certificació (A2 i B2) podeu trobar l'estructura de les proves, models i les especificacions de les proves en aquest enllaç.

Pels cursos A1 i B2.1, el professorat de l'EOI informarà els IES del format i estructura de les proves. 

Adaptacions de les proves per a aquelles persones amb dificultats específiques

Les sol·licituds d’adaptació de les proves, indicant el tipus d'adaptació que es sol·licita per a la realització de les proves, s'haurà de lliurar, juntament amb la documentació justitifcativa de la discapacitat, en el moment de formalitzar la matrícula.

No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.

Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud en què s'especifiqui quines adaptacions es duran a terme en un termini de 30 dies.

Més informació aquí.

 

Calendari d’exàmens

Es publica anualment coincidint amb el termini de matrícula a l'apartat dates d'exàmens d'aquest lloc web. 

Certificació i futur accés a l’EOI com a alumnat presencial

Als alumnes que hagin superat la prova se’ls expedirà un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

El fet d’haver superat un curs permetrà l’accés a l’EOI com a alumnat presencial, prèvia admissió en el procés de preinscripció d’aquest centre. Aquests alumnes no es consideraran antics alumnes a efectes d’admissió a l’EOI.

Es recomana als alumnes interessats a ser admesos a l’EOI que es posin en contacte amb la secretaria de l’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià en el mes d’abril.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores