EOI Calvia

A1, B2.1, C1.1

Es qualifiquen per separat, amb una nota numèrica del 0 al 10, cadascuna de les activitats de llengua següents:

  • Comprensió de textos orals (CTO).
  • Comprensió de textos escrits (CTE).
  • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE).
  • Producció i coproducció de textos orals (PCTO).
  • Mediació lingüística (ML).

Per superar el curs i promocionar al següent, s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les activitats de llengua.

La qualificació final s’obté per una d’aquestes dues vies:

a. Per avaluació contínua: a partir de l’avaluació de seguiment
Hi ha tres períodes d’avaluació:

  • 1a avaluació (octubre-desembre)
  • 2a avaluació (desembre-març)
  • 3a avaluació (març-maig)

Al final de cada avaluació s’obté una nota per a cadascuna de les activitats de llengua. Aquestes notes corresponen a les activitats que s’hauran dut a terme durant cada avaluació, integrades en les unitats didàctiques, a les quals es poden afegir, si escau, proves específiques.

Per a l’alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes o més, la nota final per a cada activitat de llengua és = 30% nota 1a Aval. + 30% nota 2a Aval. + 40% nota 3a Aval.

b. Mitjançant proves finals, ordinària i extraordinària

L’alumnat que no hagi assistit a un 70% o més de les classes o no hagi superat totes les activitats de llengua per avaluació contínua pot presentar-se a l’examen final de maig/juny (convocatòria ordinària) i/o al de setembre (convocatòria extraordinària) i realitzar-hi les parts no superades (és a dir, que no arribin al 5). En aquestes proves s’acumulen els continguts de tot el curs.

Les notes de les parts aprovades per avaluació contínua o a la convocatòria ordinària de l’examen final es conserven fins a la convocatòria extraordinària de setembre.