EOI Calvia

Pla d’estudis vigent

Objectius i Metodologia

Els ensenyaments de llengues a les Escoles Oficials d’Idiomes tenen per objecte capacitar, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, la ciutadania per a l’ús efectiu de diferents idiomes com a vehicle de comunicació.

L’aprenentatge a les EOI es fa des d’un enfocament comunicatiu i pràctic a fi que l’alumnat adquireixi les competències receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.

Es posa també atenció a desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de les llengües que facilitin l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en àmbits culturals o d’interès personal. L’ús de les tecnologies de la informació té un paper molt important en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Cursos

Organització acadèmica

Els estudis a les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears s’organitzen en els següents cursos:  

CursNivell de certificacióMECR
Bàsic A1  
Bàsic A2Bàsic A2A2
Intermedi B1Intermedi B1B1
Intermedi B2.1Intermedi B2 (Català) B2
Intermedi B2.2Intermedi B2
Avançat C1.1Avançat C1 (Català) C1
Avançat C1.2Avançat C1
Avançat C2Avançat C2C2

Per obtenir la certificació del nivells Bàsic A2, del Intermedi B1, del Intermedi B2, el Avançat C1 Avançat C2 dels ensenyaments d’un idioma de règim especial s’ha de superar la corresponent prova de certificació. La prova de certificació d’un nivell d’un idioma és única i comuna per a tots els centres que la realitzin. L’ha d’elaborar la Comissió Unificada d’Exàmens de les Illes Balears, d’acord amb els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació. Les certificacions són oficials i reconegudes a tot l’Estat Espanyol.

Tots els cursos tenen una durada de 120 hores lectives.

Correspondències del pla d’estudis actual amb els anteriors

*El Certificat d’aptitud i el Certificat de nivell avançat són equivalents a efectes acadèmics.

Els nivells Intermedi, Avançat, C1 i C2 es corresponen respectivament i són equivalents a efectes de certificació amb els nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, regulats pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre.

Marc normatiu

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivel bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret.