EOI Calvia

A2, B1, B2/B2.2, C1/C1.2 i C2

Es qualifiquen per separat, amb una nota numèrica del 0 al 10, cadascuna de les activitats de llengua següents:

  • Comprensió de textos orals (CTO).
  • Comprensió de textos escrits (CTE).
  • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE).
  • Producció i coproducció de textos orals (PCTO).
  • Mediació lingüística (ML).

Per superar el curs i promocionar al següent, s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les activitats de llengua.

Per a obtenir el certificat de nivell cal, a més a més, que la mitjana de totes les parts sigui 6,5 o més (vegeu més avall).

Les qualificacions finals del curs per a cada activitat de llengua són les que s’obtenen a la prova de certificat del nivell corresponent, que es fa en dues convocatòries: ordinària i extraordinària.

  • L’alumnat que superi totes les parts amb una nota de 5 o més i. a més, obtengui una mitjana de 6,5 o més promociona al curs següent i obté el certificat de nivell.
  • L’alumnat que a la convocatòria ordinària superi totes les parts amb una nota de 5 o més però no obtengui una mitjana de 6,5 o més pot tornar-se a presentar, a la convocatòria extraordinària, de les parts que vulgui. Prevaldrà, per a cada part, la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.
  • L’alumnat que a la convocatòria ordinària no hagi superat totes les parts amb una nota de 5 o més ha de realitzar, a la convocatòria extraordinària, les proves de les parts no superades i, a més, pot presentar-se si vol a les superades. Prevaldrà, per a cada part, la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.
  • L’alumnat que, després de la convocatòria extraordinària, hagi superat totes les parts de la prova amb una nota de 5 o més però no obtengui una mitjana de 6,5 o més, pot promocionar sense obtenir certificat o repetir el curs si ho desitja.

Podeu consultar les dates i les especificacions de les proves aquí.

Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears