EOI Calvia

Preinscripció

Curs 2024-2025

La preinscripció és la sol·licitud de plaça per als ensenyaments presencials i semipresencials.

Cada persona es pot preinscriure a un màxim de dos idiomes.

Durant la preinscripció es pot sol·licitar una de les següents opcions:

 • Plaça al nivell inicial (Bàsic A1).
 • Fer una prova d’anivellació i sol·licitar plaça al curs que s’hi obtengui.
 • Plaça a un curs determinat acreditant el nivell inferior mitjançant certificat d’EOI o d’institucions reconegudes.

Podeu consultar l’oferta de cursos i nivells en aquests enllaços:

Instruccions

I- Qui ha de fer preinscripció i qui no

HAN de fer preinscripció per obtenir plaça:

 • Persones que vulguin cursar estudis d’un idioma a l’EOI per primera vegada.
 • Antics alumnes presencials d’EOI que han interromput els estudis. Inclou els que hagin renunciat a la matrícula el curs 2023-2024.
 • Alumnes d’ensenyament a distància, lliure, EOIES que vulguin continuar com a alumnes presencials (preinscripció condicionada a la superació de les proves corresponents).
 • Alumnes que volen canviar d’EOI.
 • Alumnes presencials d’EOI al curs 2023-2024 que hi vulguin començar a estudiar un altre idioma.

Requisits:

 1. Tenir un DNI o un NIE en vigor.
 2. No haver-se preinscrit per al mateix idioma en una altra EOI per al curs 2024-2025.
 3. Un o altre dels següents:
  • Tenir 16 anys complits o fer-los el 2024.
  • Haver aprovat 4t curs d’ESO.
  • Per a un idioma estranger diferent del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys complits o fer-los el 2024 i 2n curs d’ESO aprovat.
  • Ser alumnes d’altes capacitats escolaritzats en cursos en què les edats ordinàries corresponen a les dels casos anteriors.

NO han de fer preinscripció:

 • Alumnes presencials de l’EOI Calvià durant el curs 2023-2024, per continuar en el mateix idioma.
  • Requisit: No haver renunciat a la matrícula.
 • Alumnes presencials d’altres EOI de les Balears durant el curs 2023-2024, per continuar en el mateix idioma.
  • Requisit: No haver renunciat a la matrícula.
 • Curs no oferit a l’escola d’origen.

II- Procediment

Per a consultes, aclariments i assistència: administracio@eoicalvia.com o 971700150 (De dilluns a divendres, de 16h a 19h)

1. Tràmit telemàtic

QUAN: del 4 al 13 de juny

ON: telemàticament en aquest ENLLAÇ. (L’enllaç del curs 24-25 s’actualitzarà en començar el termini)

COM:

 • La primera vegada: seleccionau «Nou usuari».
 • Per modificar o anul·lar la preinscripció: seleccionau «Identificació».
 • Selecció de nivell o prova d’anivellament (Consultau l’apartat III- A QUIN CURS M’HE DE PREINSCRIURE).
 • Prova d’anivellació d’anglès: Si triau fer prova d’anivellació, anotau i guardau el «Número d’inscripció per a la prova de classificació online». Aquesta prova es fa telemàticament abans d’entregar la documentació. Vegeu detalls al punt 3.1.
 • Prova d’anivellació de català o d’alemany: es fa presencialment a l’EOI després d’entregar la documentació. Vegeu detalls al punt 3.2.
 • Més d’un idioma: feis clic a «Segona preinscripció». Aquesta sol·licitud només es considera si hi ha vacants un cop adjudicades les primeres. La preinscripció es pot fer d’un màxim de dos idiomes.
 • Resguard: l’heu de descarregar i desar al final de cada preinscripció (cada idioma per separat) i entregar-lo juntament amb la resta de documentació.

2. Documentació

QUAN: del 4 al 13 de juny

COM: la documentació s’ha d’enviar escanejada/fotografiada a administracio@eoicalvia.com dins el termini establert i en un sol correu electrònic. Si teniu problemes per enviar la documentació, contactau amb l’escola.

QUINA:

Tothom:
1. Resguard de preinscripció telemàtica (si feis la preinscripció de dos idiomes, un per a cada idioma).
2. Còpia del DNI o el NIE en vigor (si el NIE és provisional, també còpia del passaport).

Si escau:
3. Acreditació del nivell (excepte preinscripcions a Bàsic A1 o pendents de prova d’anivellació d’alemany o català):

 • Si s’ha fet prova d’anivellació telemàtica d’anglès: resguard del resultat de la prova d’anivellament telemàtica. (No s’admeten captures de pantalla).
 • Amb certificats d’altres organismes: còpia del certificat (consultau-los a la secció III- A quin curs m’he de preinscriure?).
 • Antics alumnes d’altres EOI (presencials, lliures, a distància, EOIES): còpia de papereta de notes, certificat d’estudis o títol.
 • Alumnes lliures, a distància o EOIES pendents de les proves d’enguany: indicau-ho al correu.

4. Menors de 16 anys:

 • Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.
 • Alumnes d’altes capacitats: certificat del centre en què en consti la situació acadèmica.

3. Prova d’anivellació

3.1 Prova d’anivellació telemàtica d’anglès
QUAN: del 4 de juny (9h) al 13 de juny (23.59h)

ON:

 • Durant el tràmit telemàtic de preinscripció.
 • Tornant a entrar al tràmit telemàtic amb l’usuari i contrasenya i seleccionant «Accés Prova d’Anivellació Online». Necessitareu el «Número d’inscripció» que surt al tràmit telemàtic.

COM:

 • Només es pot fer una vegada, amb un temps limitat i no es pot interrompre. Convé fer-la en un lloc i un moment que vos permetin estar concentrats.
 • Després de les instruccions, seleccionau si voleu veure la demo o si voleu iniciar la prova. 
 • Primera part obligatòria: 50 preguntes d’opció múltiple (màxim 40 minuts).
 • Segona part (segons resultat de la primera): dos exercicis de comprensió auditiva (20 minuts).
 • Descarregau-ne el resguard del resultat. No s’accepten captures de pantalla ni qualssevulla altres comprovants.

3.2 Prova d’anivellació presencial d’alemany o català
QUAN:

 • Alemany: 20 de juny a les 18h
 • Català: 20 de juny a les 19h

ON: Escola Oficial d’Idiomes de Calvià

COM:

 • Heu de presentar un document d’identitat en vigor amb foto.
 • Duis un bolígraf.
 • CATALÀ: test de preguntes d’opció múltiple, breu exercici d’expressió escrita i entrevista (part escrita: 60 minuts).
 • ALEMANY: test de 80 preguntes d’opció múltiple (60 minuts). En alguns casos es farà també una breu entrevista oral.
 • El resultat es publica dia 21 de juny. No admet revisió.

4. Llista de preinscrits

QUAN: dia 25 de juny

ON: eoicalvia.com>llista de preinscrits
Es podran presentar al·legacions mitjançant una sol·licitud dirigida al director del centre, on se n’ha de fer constar el motiu del 26 de juny a al 28 de juny (resolució de les al·legacions dia 2 de juliol).

5. Llistes d’admesos i d’espera

QUAN: 4 de juliol

ON: eoicalvia.com>llista d’admesos

COM: Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, s’atorgaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la combinació de lletres resultant del sorteig públic que efectuarà la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives (18 de juny).

Els sol·licitants no admesos passaran a una llista d’espera i tendran preferència si queden places vacants.

6. Matrícula

Els sol·licitants admesos s’hauran de matricular en el termini establert. Si no, perdran la plaça i s’hauran de matricular en el període de vacants, si n’hi ha.

QUAN i ON: Consultau el calendari i procediment de matrícula de sol·licitants admesos i en llista d’espera a eoicalvia.com/tramits/matricula/.
Després de la matrícula d’admesos s’obrirà un termini de matrícula per als de la llista d’espera, si hi ha vacants.

III- A quin curs m’he de preinscriure?

En qualsevol cas, és recomanable fer la prova d’anivellació, ja que afavoreix la ubicació al nivell més adequat i on teniu més garanties d’aprofitar i superar el curs.

En cas que no la faceu:

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → a Bàsic A1. 
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes → al curs immediatament següent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o l’equivalent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un certificat oficial de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent (consultau les equivalències aquí)→ al curs immediatament següent.
 • Amb un títol o certificat d’acreditació de la competència en llengües estrangeres reconegut (consultau-los aquí)→ al curs immediatament següent:
  • Amb acreditació del nivell A1→ a Bàsic A2
  • Amb acreditació del nivell A2→ a Intermedi B1
  • Amb acreditació del nivell B1→ a Intermedi B2.1
  • Amb acreditació del nivell B2→ a Avançat C1.1
  • Amb acreditació del nivell C1→ a  Avançat C2
 • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI ni cap certificació reconeguda→ prova d’anivellació.  

Marc normatiu