Matrícula » Alumnat lliure

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a les proves lliures de certificació de nivell

ATENCIÓ!
Abans de realitzar la matrícula per a una prova de certificació de nivell és important llegir les següents informacions relatives al règim lliure.

L'alumnat que compagina la condició d'alumne presencial i lliure del mateix idioma, s'ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.

L'alumnat ha de consultar el calendari oficial dels exàmens a la nostra pàgina d'inici, a la secció "Dates d'exàmens", abans de tramitar la matrícula. En cap cas no es permetrà la realització de les proves fora del calendari establert.

DATES I HORARIS DE MATRICULACIÓ

El procés de matriculació es farà telemàticament des del dia 19 de febrer a les 9 h fins al dia 11 de març a les 22 h.

ATENCIÓ: La secretaria del centre romandrà tancada del 27 de febrer al 4 de març (ambdós inclosos).

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurament de la documentació i dels resguards de pagament a l’EOI de Calvià.

Si no es fan els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Per als passos 1 i 2 necessitau una impressora.

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

TERMINI: des del dia 19 de febrer a les 9 h fins al dia 11 de març a les 22 h.

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web centrosnet http://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM6 (navegador recomanat: Mozilla Firefox)
 • Introduïu les vostres dades personals (si sou antics alumnes presencials no caldrà introduir-les, només haureu de passar per la pantalla de comprovació de la vostra identitat i després anar a "Matricular-me")
 • Triau l'idioma i el nivell del qual us voleu matricular
 • Triau entre antic o nou alumne
  • Antic alumne: aquella persona que en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Balears, ja sigui com a alumne presencial o lliure (independentment del fet que s'hagi presentat o no als exàmens). Si no heu estat mai matriculats a l'EOI Calvià, al PAS 3 haureu d'aportar una sol·licitud de trasllat d'expedient (que podreu recollir a la secretaria del centre) i un justificant que heu estat matriculats (papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d'estudis).
  • Nou alumne: a part de les persones que mai abans no han estat matriculades a una EOI, tenen també la consideració de nous alumnes:
   - els antics alumnes d'EOI de fora de Balears
   - l'alumnat de That's English
   - l'alumnat d'EOIES
   - l'alumnat de cursos intensius,  d'estiu, de conversa, de perfeccionament per al professorat i cursos específics
 • Ara escolliu la taxa corresponent
  Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  Veugeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.
 • Només en cas que sigueu antics alumnes ja matriculats enguany d'algun curs presencial, al camp plantilla seleccionau "següents idiomes".
 • Pitjau el botó imprimir resguard i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d'un idioma  o nivell

RECORDAU: una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma.

 • Pitjau damunt "altra matrícula" des de la pantalla del resguard.
 • Tornau a introduir el vostre DNI o NIE
 • Pitjau damunt "matricular-me"
 • Repetiu el procés que heu fet per a la primera matrícula
 • A l'apartat "Plantilla", escolliu "següents idiomes"
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

TERMINI
No s'acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s'hagi efectuat fora d'aquest termini. Si es fa el pagament fora d'aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

Inici de pagament de matrícula Fi de pagament de matrícula
19 de febrer a les 9 h
11 de març a les 22 h

PROCEDIMENT

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (vegeu els enllaços de color taronja més avall.
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s'indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us ofereix dues possibilitats:
  1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció
  : per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit. Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament). Clicau "continuar" i després el botó “Justificant”. Al cantó de la dreta hi ha un desplegable. Triau "imprimir." S’imprimiran dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

  En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix, podeu contactar-hi per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores.

  MODELS PER FER ELS PAGAMENTS:

  Antics alumnes
  Taxa de drets d'examen per a cada prova de certificació d'un nivell: 45,57
  Taxa de serveis generals (aquest concepte no l'haureu de pagar si ja estau matriculats enguany d'algun curs presencial):  11, 39

  Antics alumnes, família nombrosa o monoparental general
  Taxa de drets d'examen per a cada prova de certificació d'un nivell, família nombrosa o monoparental general: 22,78 €
  Taxa de serveis generals, família nombrosa o monoparental general: 5, 70 €

  Nous alumnes
  Taxa de drets d'examen per a cada prova de certificació d'un nivell: 45,57
  Taxa de serveis generals:  11,39
  Taxa d'obertura d'expedient: 23,92 €

  Nous alumnes, família nombrosa o monoparental general
  Taxa de drets d'examen per a cada prova de certificació d'un nivell, família nombrosa: 22,79 €
  Taxa de serveis generals, família nombrosa: 5,70 €
  Taxa d'obertura d'expedient: 11,96 €

  Bonificació o e
  xempció de taxes
  Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  Veugeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament de la documentació a la secretaria del centre

TERMINI: de dia 19 de febrer a dia 12 de març, de 16 a 20 h (excepte entre els dies 27 de febrer i 4 de març, inclosos, en què el centre romandrà tancat per vacances escolars)

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Només un dels tres documents següents, per justificar que l’alumne viu, treballa o estudia als municipis de Calvià o Andratx:
  • Un certificat d'empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui. Es considerarà com a domicili vàlid el del sol·licitant o, si és menor d´edat, el dels pares o tutors legals (no és vàlida la presentació de certificat de segona residència).
  • El lloc de feina s'ha d'acreditar amb l’original i una fotocòpia del contracte laboral o amb un certificat expedit per a aquest fi per l'empresa. En cas de realitzar l'activitat laboral per compte propi, el sol·licitant ha d'aportar una còpia del document que ho acrediti i que faci constar el lloc on realitza aquesta activitat.
  • El lloc d'estudis s'ha d'acreditar mitjançant un certificat del centre corresponent. S'entén com a lloc d'estudis el centre on es cursen ensenyaments de caràcter reglat, sigui quin sigui el nivell d'estudis que s’hi realitzin.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE (si no estau actualment matriculats a l'EOI de Calvià)
 • Una fotografia (si no estau actualment matriculats a l'EOI de Calvià)
 • Dos resguards de matrícula
 • Dos justificants del pagament de cada concepte (model 046 de l'Atib)
 • Per a cada matrícula addicional, dos resguards de matrícula i justificants de pagaments corresponents (model 046 de l'Atib)
 • Justificant de família nombrosa o monoparental, si escau: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
 • Justificant de la situació d'atur, si escau: certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies abans del dia en què us matriculeu ("Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur".)
 • Justificant d'antic alumne de les EOI de Balears, si escau: sol·licitud de trasllat d'expedient (es pot recollir a la secretaria del centre) i un justificant que heu estat matriculat. S'ha d'aportar l'original i fotocòpia d'un dels següents documents: papereta de notes, certificat acadèmic o resguard de matrícula.
 • Veugeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.

En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dóna dret a la devolució de les taxes.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores