Matrícula » Alumnat EOIES CURS 19/20 – Pendent d’actualització

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a l’alumnat del programa EOIES

Abans de realitzar la matrícula us recomanam que consulteu l'apartat EOIES d'aquest lloc web, on trobareu, entre d'altres, informacions sobre:

 • les proves i el nombre de convocatòries
 • el calendari d'exàmens
 • la certificació i el futur accés a l'EOI com a alumnat presencial

CONDICIONS DE MATRÍCULA

 • Tenir 16 anys complerts l'any natural en què es fa la inscripció o 14 per a l'idioma alemany.
 • La realització de les proves s'ha de fer d'acord amb el calendari que consta a l'apartat dates d'exàmens d'aquest lloc web. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de les taxes.

DATES DE MATRICULACIÓ

El procés de matriculació es farà del 29 de gener al 12 de febrer, ambdós inclosos.

Les persones que facin el pagament o presentin la documentació fora de termini no constaran com a matriculades.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents:

PAS 1 Emplenar l'imprès de matrícula
PAS 2 Pagar les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurar la documentació i els resguards de pagament a la vostra professora

Si no es fan els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Per al pas 2 necessitau una impressora.

PAS 1 Emplenar l'imprès de matrícula

PROCEDIMENT

 • La vostra professora us lliurarà l'imprès de matrícula
 • Deixau en blanc el número d'expedient
 • Enganxau una foto a l'espai indicat
 • Introduïu les vostres dades personals
 • Marcau la taxa corresponent
  • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Veugeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d'un idioma

 • Ompliu un segon imprès de matrícula per a un segon idioma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

TERMINI: del 29 de gener al 12 de febrer, inclosos.
No s'acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s'hagi efectuat fora d'aquest termini. Si es fa el pagament fora d'aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

PROCEDIMENT

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica.

 • Marcau targeta de crèdit.
 • Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau "Tornar a la pàgina de l'organisme" i després el botó “Justificant”. Al cantó de la dreta hi ha un desplegable.
 • Triau "imprimir." S’imprimiran dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

 • Per a la matrícula d'un segon idioma haureu de tornar a pagar els drets d'examen.
 • Exempció de taxes

Save

Save

Save

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament de la documentació a la secretaria de l'EOI

TERMINI: del 29 de gener al 14 de febrer, de 16 a 20 h.

PROCEDIMENT: el professorat de l'IES serà l'encarregat de recollir la documentació dels alumnes, que es lliurarà a la secretaria de l'EOI de Calvià en el termini abans indicat.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Una fotocòpia del DNI o NIE. L'alumnat estranger només es podrà matricular si compta amb el NIE. En cas de comptar amb un NIE provisional, haureu d'aportar també una fotocòpia del passaport.
 • Imprès de matrícula emplenat i signat, amb una fotografia.
 • Autorització d'ús d'enregistraments d'àudio de menors en període d'exàmens.
 • Dos justificants del pagament de la taxa de matrícula (model 046 de l'Atib).
 • Per a cada matrícula addicional, imprès de matrícula i justificants del pagament de la taxa de matrícula (model 046 de l'Atib).
 • Justificant de família nombrosa o monoparental, si escau: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.

 

ATENCIÓ!
En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dóna dret a la devolució de les taxes.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Marc normatiu

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 10 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l'alumnat d'educació secundària dins el pla de col·laboració EOIES del curs 2019-20.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores