Oferta » Règim lliure

Imprimiu aquesta pàgina

Destinataris

El règim lliure permet l’obtenció d’una certificació oficial d’un nivell d'un idioma a aquelles persones que no volen o no poden assistir a classe.

Idiomes

A l'EOI de Calvià es certifiquen els següents idiomes: alemany, anglès.

La inscripció a les proves de català per a l'any 2020 es farà a l'EOI de Palma per a tot l'alumnat de Mallorca.

Oferta de nivells que es poden obtenir a l’EOI de Calvià durant el curs 2019-20

Alemany: nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.
Anglès: nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2

La certificació de cada nivell té la següent correspondència amb el Marc Europeu Comú de Referència:

Certificat de nivell bàsic A2 = A2
Certificat de nivell intermedi B1= B1
Certificat de nivell intermedi B2= B2
Certificat de nivell avançat C1 = C1
Certificat de nivell avançat C2 = C2

Les proves lliures no permeten l'obtenció d'un certificat dels primers cursos de cada nivell (bàsic A1, intermedi B2.1 o avançat C1.1) ja que l'alumne es presenta a tot el nivell.

 

Condicions de matrícula

 • Tenir 16 anys o complir-los durant l'any en què es fa la matrícula.
 • Tenir 14 anys o complir-los durant l'any en què es fa la matrícula, per seguir l'ensenyament d'un idioma diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • Viure, treballar o estudiar als municipis d’Andratx o Calvià.
 • Ser titular d’un DNI o NIE en vigor.

Incompatibilitats de la matrícula lliure

 • L'alumnat presencial no es pot matricular per lliure del mateix nivell i idioma que cursa de forma presencial, però sí d’un altre nivell o d’un altre idioma.
 • L'alumnat del programa EOIES i l'alumnat de That's English tampoc no es pot matricular per lliure del mateix nivell i idioma que cursa, però sí d’un altre nivell o d’un altre idioma.
 • L'alumne que ja compti amb el certificat d’un nivell d’un idioma no pot tornar-se a matricular del mateix nivell i idioma, independentment de l'EOI on s’hagi examinat.
 • Una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma. No és necessari tenir el certificat del nivell anterior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.

Dates de matriculació

Aquest lloc web anuncia el període de matrícula lliure tan bon punt com es publica.
El procés de matriculació es fa telemàticament i sol tenir una durada aproximada de dues setmanes.
Les instruccions de matrícula s'activen el dia en què comença el procés d'inscripció a l'apartat de matrícula, dins el desplegable tràmits d'aquest lloc web.

Taxes de matrícula

Les taxes de matrícula es publiquen anualment a finals del mes de desembre a la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Taxes actuals

Calendari i lloc de realització de les proves lliures

Les proves lliures tenen lloc a l’EOI de Calvià. L'alumnat matriculat a aquest centre no podrà realitzar les proves a una EOI diferent, ni es podran autoritzar trasllats d’expedient d’alumnes lliures.
L’alumnat pot inscriure’s per fer les proves lliures de diferents nivells i idiomes (tot i que una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma) però la realització dels exàmens s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial. En cap cas no es permet la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes. L’alumnat que vulgui fer la matrícula de més d’un nivell ha de comprovar que les dates dels exàmens no siguin coincidents abans d’abonar les taxes de matrícula.

Les dates dels exàmens escrits es poden consultar a la secció del calendari d'exàmens.

Per poder-se presentar a les proves, els alumnes s’han d’identificar amb el DNI o el NIE original. Si tenen un NIE provisional, hi han d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet acreditar la identitat mitjançant un altre document. Si no es poden identificar en el moment d’accedir a la prova, n’han de quedar exclosos.

Publicació del calendari de les proves

Les dates de les proves es publiquen anualment al BOIB al mes de gener.
Aquest lloc web anuncia les dates dels exàmens lliures escrits tan bon punt com es donen a conèixer al BOIB.
Les dates dels exàmens orals es fan públiques a principis de maig.

Nombre de convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne hagi superat qualsevol part de l’examen a la convocatòria ordinària només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària.

Informacions sobre les proves

Parts de què consten les proves (provisional)

Les proves dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 consten de les següents activitats de llengua: comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, mediació, i expressió oral.

Qualificacions (provisional)

Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
Per obtenir la qualificació global d’apte, es farà la mitjana de les puntuacions obtingudes a cada destresa. 

Més informació a Web del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.
També us recomanam la consulta de les seccions Programacions i Avaluació de cada nivell i idioma, dins el desplegable Idiomes d'aquest lloc web.

Adaptacions de les proves per a aquelles persones amb dificultats específiques

Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta) a la secretaria del centre no més tard del 23 de març de 2020. Juntament amb la sol·licitud s'haurà de lliurar la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental. Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud.

Més informació aquí.

Accés des del règim lliure als cursos presencials

Els alumnes inscrits a les proves lliures que vulguin continuar els estudis de manera presencial hauran de:

 • sol·licitar plaça en el període de preinscripció
 • aprovar l'examen de certificat de nivell pel qual es matriculen.
 • ser admesos en el procés d'admissió i matricular-se en els terminis establerts.

Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s’inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estan cursant, que vulguin continuar els estudis d’aquell idioma al centre, i que no hagin sol·licitat plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al procés de preinscripció, o que no hagin obtingut plaça al procés d’admissió, hauran de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants al setembre.

Marc Normatiu (pendent d'actualitzar)

 

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores