Oferta » Règim lliure

Imprimiu aquesta pàgina

PENDENT D’ACTUALITZACIÓ – CURS 2020/21

Aquesta pàgina s'actualitzarà un cop publicada la resolució que regula les proves lliures.

Destinataris

El règim lliure permet l’obtenció d’una certificació oficial d’un nivell d'un idioma a aquelles persones que no volen o no poden assistir a classe.

Oferta de nivells que es poden obtenir a l’EOI de Calvià durant el curs 2019-20

 • Alemany: nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.
 • Anglès: nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2
 • La inscripció a les proves de català per a l'any 2020 es farà a l'EOI de Palma per a tot l'alumnat de Mallorca.

La certificació de cada nivell té la següent correspondència amb el Marc Europeu Comú de Referència:

Certificat de nivell bàsic A2 = A2
Certificat de nivell intermedi B1= B1
Certificat de nivell intermedi B2= B2
Certificat de nivell avançat C1 = C1
Certificat de nivell avançat C2 = C2

Les proves lliures no permeten l'obtenció d'un certificat dels primers cursos de cada nivell (bàsic A1, intermedi B2.1 o avançat C1.1) ja que l'alumne es presenta a tot el nivell.

Condicions de matrícula

 • Tenir 16 anys o complir-los durant l'any en què es fa la matrícula.
 • Tenir 14 anys o complir-los durant l'any en què es fa la matrícula, per seguir l'ensenyament d'un idioma diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • Viure, treballar o estudiar als municipis d’Andratx o Calvià.
 • Ser titular d’un DNI o NIE en vigor.

Incompatibilitats de la matrícula lliure

 • L'alumnat presencial no es pot matricular per lliure del mateix nivell i idioma que cursa de forma presencial, però sí d’un altre nivell o d’un altre idioma.
 • L'alumnat que es vulgui matricular de més d'un nivell o idioma haurà de comprovar al calendari d'exàmens que les dates de les proves no són incompatibles.  
 • Una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma. No és necessari tenir el certificat del nivell anterior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
 • L'alumnat del programa EOIES i l'alumnat de That's English tampoc no es pot matricular per lliure del mateix nivell i idioma que cursa, però sí d’un altre nivell o d’un altre idioma.
 • L'alumnat que ja compti amb el certificat d’un nivell d’un idioma no pot tornar-se a matricular del mateix nivell i idioma, independentment de l'EOI on s’hagi examinat.

Publicació del calendari de les proves

Les dates del exàmens escrits per al curs 2019-2020 s'han publicat al BOIB de dia 25 de gener de 2020, però a causa de la COVID-19 s'han modificat. Les modificacions en les dates les trobareu al calendari d'exàmens de l'EOI. 

Les dates dels exàmens orals també es troben a l'apartat calendari d'exàmens.  Les

Matriculació

La inscripció a les proves s'ha de tramitar telemàticament des de les 9h del dia 25 de febrer a les 22h del dia 17 de març.

S'ha establert un període extraordinari de matrículació de dia 27 de maig a les 9h fins el 28 de maig a les 22h.

Les instruccions de matrícula s'activen el dia en què comença el procés d'inscripció a l'apartat de matrícula, dins el desplegable tràmits d'aquest lloc web.

Podeu trobar les taxes de matriculació per a l'any 2020 a l'apartat Tràmits > Taxes de la web o bé clicant en aquest enllaç: taxes actuals.

Calendari i lloc de realització de les proves lliures

Les proves lliures tenen lloc a l’EOI de Calvià.

L'alumnat matriculat a aquest centre no podrà realitzar les proves a una EOI diferent, ni es podran autoritzar trasllats d’expedient d’alumnes lliures.

L’alumnat pot inscriure’s per fer les proves lliures de diferents nivells i idiomes (tot i que una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma) però la realització dels exàmens s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial.

Les dates dels exàmens escrits es poden consultar al calendari d'exàmens.

Atenció!

 • En cap cas no es permet la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • L’alumnat que vulgui fer la matrícula de més d’un nivell o idioma ha de comprovar que les dates dels exàmens no siguin coincidents abans d’abonar les taxes de matrícula.
 • Per poder-se presentar a les proves, els alumnes s’han d’identificar amb el DNI o el NIE original. Si tenen un NIE provisional, hi han d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet acreditar la identitat mitjançant un altre document. Si no es poden identificar en el moment d’accedir a la prova, n’han de quedar exclosos.

Nombre de convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre. A causa de la COVID-19 la convocatòria ordinària es duu a terme a principis de setembre i l'extraordinària entre finals de setembre i principis d'octubre.

Informacions sobre les proves

Parts de què consten les proves 

Les proves dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 consten de les següents activitats de llengua: producció i coproducció de textos escrits, producció i coproducció de textos orals, mediació lingüística (oral i escrita), comprensió de textos orals i comprensió de textos escrits.

Podeu trobar l'estructura de les proves i models en aquest enllaç i les especificacions de les proves en aquest enllaç.  

Avaluació i qualificacions 

Consultau la guia del candidat en aquest enllaç per a més informació sobre l'avaluació i la qualificació de les proves.

Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.

Més informació a Web del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Adaptacions de les proves per a aquelles persones amb dificultats específiques

Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit (i s’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta) a la secretaria del centre no més tard del 23 de març de 2020 29 de maig de 2020. Juntament amb la sol·licitud s'haurà de lliurar la justificació documental de la incidència. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental. Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud.

Més informació aquí.

Accés des del règim lliure als cursos presencials

Els alumnes inscrits a les proves lliures que vulguin continuar els estudis de manera presencial hauran de:

 • sol·licitar plaça en el període de preinscripció
 • aprovar l'examen de certificat de nivell pel qual es matriculen.
 • ser admesos en el procés d'admissió i matricular-se en els terminis establerts.

Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s’inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estan cursant, que vulguin continuar els estudis d’aquell idioma al centre, i que no hagin sol·licitat plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al procés de preinscripció, o que no hagin obtingut plaça al procés d’admissió, hauran de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants al setembre.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores