L’Escola » Pla d’emergència i evacuació del centre

Imprimiu aquesta pàgina

Pla d’emergència i evacuació

A principi de cada curs escolar l’equip directiu organitzarà una sessió informativa dirigida al professorat i personal no docent a fi que es coneguin l’emplaçament de les sortides d’emergència i les rutes d’evacuació. Així mateix, s'hi donarà la informació relativa al pla d’emergència i les recomanacions per a professors i alumnes en cas d’evacuació. Els professors, a l’inici del curs, trametran a l’alumnat dels seus grups les instruccions orientatives per a l’alumnat en el cas d’una emergència.

Cada curs escolar es realitzarà un simulacre d’evacuació de l’alumnat i del personal del centre programat per l’equip directiu de l’EOI de Calvià. Atenent a la realitat de l’alumnat de l’EOI de Calvià, no s’avisarà els pares dels alumnes de la realització del simulacre. La direcció del centre comunicarà els resultats del simulacre a la Conselleria d’Educació i Cultura i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT ESCOLAR ESTAN OBLIGATS A PARTICIPAR EN EL PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE.

El pla d'emergència de l'EOI coincideix amb el pla d’emergència de l’IES Bendinat, amb les modificacions següents, atanyents a la realitat de l’EOI:

GRUP D’EMERGÈNCIA DE L’ EOI CALVIÀ

   CAP D'EMERGÈNCIA Telèfon intern Telèfon extern
Despatx direcció Director Telèfon: 102 971 700 150
Oficines direcció Substitut: directiu de guàrdia Telèfon: 105 971 700 150
  CENTRE DE CONTROL    
Consergeria Conserge Telèfon: 9 971 700 150
Secretaria Substitut: administratiu Telèfon: 103 971 700 150
  EQUIP D'INTERVENCIÓ I/O EVACUACIÓ    
Sala professors Tots els professors Telèfon: 104  
Aules Tots els professors --  
Secretaria Administratiu Telèfon: 103 971 700 150

SENYAL D’EVACUACIÓ: Sirena d’alarma (10 tocs de timbre)

LLOC DE REUNIÓ: Voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).

RUTES DE SORTIDES D’EMERGÈNCIA (Als plànols del centre les sortides estan marcades en vermell)

Segon pis
Des de les aules o lavabos del segon pis: escala -> baixada fins a la primera planta  -> baixada a la planta baixa per l’escala del hall  -> sortida per les portes d’emergència  -> voravia del carrer Aquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
ATENCIÓ: AULES EOI 215 i EOI 217: la ruta de sortida d’emergència és la mateixa que per als altres grups. S’han d’ignorar els senyals de sortida d’emergència situats al passadís, que indiquen una sortida que està tancada en horari d’horabaixa.

Primer pis
Des de les aules o lavabos del primer pis: escala  -> baixada a la planta baixa per l’escala del hall -> sortida per les portes d’emergència  -> voravia del carrer Aquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
ATENCIÓ: AULES EOI 113, EOI 115 i EOI 117: la ruta de sortida d’emergència és la mateixa que per als altres grups. S’han d’ignorar els senyals de sortida d’emergència situats al passadís, que indiquen una sortida que està tancada en horari d’horabaixa.

Des de la sala de professors o lavabos del primer pis: baixada per l’escala del hall  -> sortida per les portes d’emergència  -> voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).

Planta baixa
Des de les oficines o lavabos de la planta baixa: sortida per les portes d’emergència  -> voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
Des del gimnàs: sortida per les portes d’emergència  -> voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
Des del bar: sortida per les portes d’emergència  -> voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
Des de les oficines de l’AMIPA o CREC: sortida per la porta d’emergència del bar  -> voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a Illetes).

Instruccions orientatives per a l’alumnat

En sentir el senyal d’alarma els alumnes han d’actuar sempre d’acord amb les indicacions del seu professor o del personal del centre i en cap cas seguiran iniciatives pròpies.

En sentir l’AVÍS D’EVACUACIÓ (10 cops de timbre) l'alumnat ha d'actuar de la manera següent:

 • Seguirà les indicacions del seu professor o del personal del centre i en cap cas prendrà iniciatives pròpies.
 • Deixarà els seus objectes personals ordenats a l’aula.
 • Si en sonar el senyal d’alarma es troba als lavabos o en altres dependències del centre, seguirà les instruccions del personal del centre i s’incorporarà per a l’evacuació al grup més pròxim que es trobi en moviment de sortida.
 • S’evacuarà en primer lloc la primera planta i després la segona planta, per grups. Els grups més pròxims a les escales seran els que sortiran primer.
 • En haver sortit un grup sortirà el següent i així successivament fins a l’últim grup del passadís.
 • Tots els moviments s’han de realitzar el més ràpid possible, però sense córrer, sense atropellar ni empènyer els altres.
 • Els alumnes no s’aturaran fins a arribar al punt de reunió: voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Els alumnes han de realitzar aquest exercici en silenci i amb sentit d’ordre i ajuda mútua, per a evitar atropellaments i lesions, ajudant els que tenguin dificultats o sofreixin caigudes.
 • Els alumnes han de realitzar aquesta pràctica d’evacuació respectant el mobiliari i l’equipament escolar.
 • En el cas que en les vies d’evacuació existeixi qualque obstacle que pugui dificultar la sortida, serà apartat, si és possible, perquè no provoqui caigudes o es deteriori.
 • En cap cas, l’alumne no tornarà enrere.
 • L’alumne romandrà sempre unit al seu grup de classe, fins i tot quan es trobi en el lloc exterior de concentració, a fi de facilitar el recompte del seu grup.
 • Si en sonar el senyal d’alarma es troba als lavabos o en altres dependències del centre, en arribar al lloc de reunió l’alumne s’incorporarà al seu grup, si és possible.
Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores