EOI Calvia

Places vacants

Instruccions de matrícula per a places vacants

DESTINATARIS

 • antics alumnes que no s’hagin matriculat en el període de matrícula d’antics alumnes
 • nous alumnes preinscrits admesos que no s’hagin matriculat en el període corresponent
 • altres candidats que vulguin accedir directament a A1 o a qualsevol altre nivell amb un certificat oficial reconegut del nivell anterior

CONDICIONS DE MATRÍCULA

1- Comptar amb DNI o NIE actualitzat.

2- Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2024, o 14 per a un idioma estranger diferent del cursat com a primer idioma estranger a l’ESO.

ACCÉS A A1

Si no teniu cap coneixement de l’idioma, podeu matricular-vos directament a A1

ACCÉS A ALTRES NIVELLS: CERTIFICATS RECONEGUTS

 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes* → al curs immediatament següent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o l’equivalent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un certificat oficial de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent (consultau les equivalències aquí)→ al curs immediatament següent.
 • Amb un títol o certificat d’acreditació de la competència en llengües estrangeres reconegut (consultau-los aquí)→ al curs immediatament següent:
  • Amb acreditació del nivell A1→ a Bàsic A2
  • Amb acreditació del nivell A2→ a Intermedi B1
  • Amb acreditació del nivell B1→ a Intermedi B2.1
  • Amb acreditació del nivell B2→ a Avançat C1.1
  • Amb acreditació del nivell C1→ a  Avançat C2

*Preferiu tornar a fer un curs que vàreu aprovar fa temps? Escriviu a administracio@eoicalvia.com

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula s’han de seguir tots els passos i en l’ordre indicat.

PAS 1 – Matrícula telemàtica
PAS 2 – Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 – Entrega de la documentació i resguards de pagament a l’EOI de Calvià

ATENCIÓ!

Si no es compleixen tots els passos la matrícula no serà vàlida.
Parau atenció al curs al qual accediu: una matrícula en un curs equivocat comportarà la seva anul·lació.

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica. Si hi teniu problemes, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com.

PAS 1 – Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes

TERMINI:

 • Del 18 al 21 de juliol

HORARIS:

Consultau els horaris per al curs 24-25 AQUÍ.

COM: 

 • Anau a la pàgina web de CentrosNet: AQUÍ
 • Introduïu-hi el número de DNI o NIE.
 • Triau entre antic o nou alumne:
  • Antic alumne: els que alguna vegada han cursat estudis a una EOI de Balears en règim oficial o lliure, participat del programa EOIES o de cursos específics. Si veniu d’una EOI diferent de l’EOI Calvià haureu d’emplenar una sol·licitud de trasllat d’expedient (disponible a la secretaria del centre) i un justificant que heu estat matriculats (papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d’estudis) en lliurar la documentació de matrícula.
  • Nou alumne: alumnes que no han cursat mai estudis a una EOI de Balears o han cursat That’s English.
 • Triau el grup (si hi ha més d’una opció) del desplegable de la dreta. Si algun dels grups publicats no apareix, el grup està complet. Parau atenció a l’elecció de grup: l’horari no es podrà canviar, excepte en el període i forma establerts al tràmit canvi de grup.
 • Escolliu la taxa a aplicar. Per defecte surt la taxa ordinària.  Vegeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per comprovar si hi teniu dret i amb quina documentació es justifiquen.
 • Confirmau. Després no podreu canviar d’horari.
 • Pitjau el botó “Imprimir” (a la dreta del resguard) i obtendreu un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 – Només per als alumnes que es matriculin de dos idiomes

 • Procediu de la mateixa manera que per al primer idioma.
 • Triau la taxa a aplicar “2 idioma”.
 • Confirmau.
 • Pitjau el botó “Imprimir” (a la dreta del resguard) i obtendreu un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 2 – Pagament de les taxes de matrícula

TERMINI:

 • Del 18 al 21 de juliol

No s’acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s’hagi efectuat fora d’aquests terminis. Si es fa el pagament fora d’aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

INSTRUCCIONS PER FER ELS PAGAMENTS:

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears (vegeu enllaços més avall).
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s’indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us demana que accepteu l’enviament de la informació.
 • Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.
 • Després d’acceptar, el portal us ofereix dues possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: per a l’entitat col·laboradora, per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser verificada.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 • Marcau targeta de crèdit. Per defecte surt “pagament per banca electrònica”.
 • Després d’introduir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document NO és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau damunt “continuar” i després el botó “justificant”. Automàticament es descarregarà un document amb dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). 

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510 o serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8:15 a 17:00 hores, i els divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores.

ENLLAÇOS PER FER ELS PAGAMENTS: 

Clicau damunt cada import per accedir directament al model 046 de l’ATIB.

Consultau exempció i bonificació de taxes

Nous alumnes:

 • 1r idioma – tres pagaments (model 046)
 • 2n idioma – un pagament addicional (model 046):
  • Taxa ordinària: Matrícula per curs 153,40 €
  • Taxa reduïda (família nombrosa general o monoparental general): Matrícula per curs 76,70 €

Antics alumnes:

 • 1r idioma – dos pagaments (model 046):
  • Taxes ordinàries:
  • Taxes reduïdes (família nombrosa general o monoparental general)
 • 2n idioma – un pagament addicional (model 046):
  • Taxa ordinària: Matrícula per curs 153,40 €
  • Taxa reduïda (família nombrosa general o monoparental general): Matrícula per curs 76,70 €

PAS 3 – Lliurament telemàtic de la documentació 

La documentació s’ha de lliurar en un sol correu electrònic a l’adreça administracio@eoicalvia.com

TERMINI: 

 • Del 18 al 21 de juliol

Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 16h a 20h.

DOCUMENTS A ENVIAR EN TOTS ELS CASOS

DOCUMENTS A LLIURAR EN CASOS ESPECÍFICS:

 • Justificant de bonificació o exempció de taxes (família nombrosa, monoparental, atur…), si escau
 • Alumnat provinent d’altres EOI:  sol·licitud de trasllat d’expedient (es pot sol·licitar a administracio@eoicalvia.com) i un justificant que heu estat matriculat. S’ha d’aportar una còpia d’un dels següents documents: papereta de notes, certificat acadèmic o resguard de matrícula.
 • Alumnat provinent de “That’s English” o que ha superat una prova lliure a un altre centre: còpia del certificat acadèmic de la superació del curs.
 • Accés a nivells de català, alemany o anglès amb una titulació equivalent: certificat (vegeu taules d’equivalències)

Enviau tota la documentació en un sol correu electrònic.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com