Matrícula » Alumnat EOIES CURS 20/21

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a l’alumnat del programa EOIES

Abans de realitzar la matrícula us recomanam que consulteu l'apartat EOIES d'aquest lloc web, on trobareu, entre d'altres, informacions sobre:

 • les proves i el nombre de convocatòries
 • el calendari d'exàmens
 • la certificació i el futur accés a l'EOI com a alumnat presencial

CONDICIONS DE MATRÍCULA

 • Tenir 16 anys complerts l'any natural en què es fa la inscripció o 14 per a l'idioma alemany.
 • La realització de les proves s'ha de fer d'acord amb el calendari que consta a l'apartat dates d'exàmens d'aquest lloc web. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de les taxes.

DATES DE MATRICULACIÓ

El procés de matriculació es farà del 8 al 22 de març de 2021, ambdós inclosos.

Les persones que facin el pagament o presentin la documentació fora de termini no constaran com a matriculades.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents:

PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurarment de la documentació i els resguards de pagament a la vostra professora

Si no es fan els tres passos la matrícula no serà vàlida. Necessitareu imprimir tota la documentació.

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

ATENCIÓ: Només l'alumnat inscrit al programa pot matricular-se.

TERMINI: 8 de març al 22 de març, ambdós inclosos.

PROCEDIMENT: telemàticament, a través de CentrosNet i seguiu les instruccions.

 • Introduïu les vostres dades personals 
 • Triau l’idioma,  el nivell del qual us matriculau i l'IES a què pertenyeu.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d'un idioma

ATENCIÓ: Només l'alumnat inscrit al programa pot matricular-se.

TERMINI: 8 de març al 22 de març, ambdós inclosos.

PROCEDIMENT: telemàticament, a través de CentrosNet i seguiu les instruccions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

TERMINI: del 8 de març al 22 de març, inclosos.

PROCEDIMENT

 • Taxa ordinària: 23,25 euros.  Clicau en aquest enllaç. (model 046 de l'Atib)
 • Taxa família nombrosa o monoparental general.: 11,63 euros. Clicau en aquest enllaç. (model 046 de l'Atib)

Una vegada introduïdes les dades de l'alumne al model corresponent heu de clicar “Finalitzar” .

Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.

El portal us oferirà dues possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Cajamar, Colonya i Caixa de Pollença.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
Atenció:
per defecte surt el pagament per banca electrònica.

 • Marcau targeta de crèdit. 
 • Després d’omplir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau “continuar” i després el botó “desar” per descarregar l'imprès al vostre ordinador.
 • Es descarregarà un sol arxiu amb dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.
 • Per a la matrícula d'un segon idioma haureu de tornar a pagar els drets d'examen.
 • Exempció de taxes

Save

Save

Save

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament de la documentació a la secretaria de l'EOI

TERMINI: fins al 26 de març, de 16 a 20 h.

PROCEDIMENT: el professorat dels IES adscrits lliuraran la documentació del seu alumnat a la secretaria de l'EOI Calvià.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Una fotocòpia del DNI o NIE. L'alumnat estranger només es podrà matricular si compta amb el NIE. En cas de comptar amb un NIE provisional, haureu d'aportar també una fotocòpia del passaport.
 • Imprès de matrícula emplenat i signat per l'alumne que es matricula, amb una fotografia enganxada.
 • Justificants del pagament de la taxa de matrícula (model 046 de l'Atib).
 • Per a cada matrícula addicional, imprès de matrícula i justificants del pagament de la taxa de matrícula (model 046 de l'Atib).
 • Justificant de família nombrosa o monoparental, si escau: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
 • Justificant d'exempció de taxes, si escau.
 • Sol·licitud d'adaptació i justificant, si escau.

 

ATENCIÓ!
En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dóna dret a la devolució de les taxes.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores