EOI Calvia

Alumnat EOIES CURS 23/24

Instruccions de matrícula per a l’alumnat del programa EOIES

Abans de realitzar la matrícula us recomanam que consulteu l’apartat EOIES d’aquest lloc web, on trobareu, entre d’altres, informacions sobre:

 • les proves i el nombre de convocatòries
 • el calendari d’exàmens
 • la certificació i el futur accés a l’EOI com a alumnat presencial

CONDICIONS DE MATRÍCULA

 • Tenir 16 anys complerts l’any natural en què es celebrin les proves o 14 per a l’idioma alemany.
 • La realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari que consta a l’apartat dates d’exàmens d’aquest lloc web. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de les taxes.

DATES DE MATRICULACIÓ

El procés de matriculació es farà del 13 de desembre (9h) al 15 de desembre (20h), ambdós inclosos.

Les persones que facin el pagament o presentin la documentació fora de termini no constaran com a matriculades.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents:

PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurarment de la documentació al correu electrònic administracio@eoicalvia.com

Si no es fan els tres passos la matrícula no serà vàlida. 

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

ATENCIÓ: Només l’alumnat inscrit al programa pot matricular-se.

TERMINI: del 13 de desembre a les 9h al 15 de desembre a les 20h

PROCEDIMENT: telemàticament, a través de CentrosNet i seguiu les instruccions.

 • Introduïu les vostres dades personals 
 • Triau l’idioma, el nivell del qual us matriculau i l’IES a què pertenyeu.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma

ATENCIÓ: Només l’alumnat inscrit al programa pot matricular-se.

TERMINI: del 13 de desembre a les 9h al 15 de desembre a les 20h.

PROCEDIMENT: telemàticament, a través de CentrosNet i seguiu les instruccions.

PAS 2 Pagament de la taxa de matrícula

TERMINI:  del 13 de desembre a les 9h al 15 de desembre a les 20h.

PROCEDIMENT

 • Taxa ordinària: 23,25 euros.  Clicau en aquest enllaç. (model 046 de l’Atib)
 • Taxa família nombrosa o monoparental general: 11,63 euros. Clicau en aquest enllaç. (model 046 de l’Atib)

Una vegada introduïdes les dades de l’alumne al model corresponent heu de clicar “Finalitzar”.

ATENCIÓ: Les dades que han de figurar a l’imprès de pagament són les de l’alumne.

Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.

El portal us oferirà dues possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Cajamar, Colonya i Caixa de Pollença.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
Atenció:
 per defecte surt el pagament per banca electrònica.

 • Marcau targeta de crèdit. Per defecte surt “pagament per banca electrònica”.
 • Després d’omplir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau “continuar” i després el botó “justificant”. 
 • Es descarregarà automàticament un document amb dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8:15 a 17:00 hores, i els divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores.
 • Per a la matrícula d’un segon idioma haureu de tornar a pagar els drets d’examen.
 • Exempció de taxes

PAS 3 – Lliurament per correu electrònic de la documentació a administracio@eoicalvia.com

TERMINI: del 13 de desembre a les 9h al 15 de desembre a les 20h

PROCEDIMENT: l’alumnat ha d’enviar en un ÚNIC correu electrònic tota la documentació a administracio@eoicalvia.com

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Una fotocòpia del DNI o NIE. En cas de comptar amb un NIE provisional, haureu d’aportar també una fotocòpia del passaport.
 • Una fotografia si sou nous alumnes.
 • Resguard de la inscripció online.
 • Resguard del pagament de la taxa de matrícula.
 • Per a cada matrícula addicional, resguard de la inscripció i justificant del pagament de la taxa de matrícula (model 046 de l’Atib).
 • Justificant de família nombrosa o monoparental, si escau: còpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
 • Justificant d’exempció de taxes de l’alumne, si escau.
 • Sol·licitud d’adaptació i justificant, si escau.

ATENCIÓ!
En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dóna dret a la devolució de les taxes.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Marc normatiu