EOI Calvia

Alumnes preinscrits

Instruccions de matrícula per a alumnes admesos a la preinscripció

DESTINATARIS

 • Admesos en el procés de preinscripció:
  • Nous alumnes que inicien estudis a les Escoles Oficials d’Idiomes de Balears
  • Antics alumnes que es reincorporen
  • Antics alumnes que s’incorporen a un nou idioma

Consultau aquí els horaris per al curs 2024-2025.

ATENCIÓ!

Les persones que no s’hagin preinscrit podran optar a places vacants.

Posau-vos en contacte amb l’escola a administracio@eoicalvia.com o al 971 700 150. 

PROCÉS DE MATRÍCULA

Seguiu aquests passos en aquest ordre:

PAS 1 – Matrícula telemàtica (selecció d’horari i de taxes)
PAS 2 – Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 – Entrega de documentació

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica. Si hi teniu problemes, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com

Recomanam consultar l’apartat de taxes abans de tramitar la matrícula.

PAS 1 Matrícula telemàtica (selecció d’horari i de taxes)

QUAN: Del al 16 de juliol

PROCEDIMENT:

 • Anau al mòdul de matrícula de CentrosNet, en aquest enllaç.
 • Introduïu-hi el número de DNI o NIE.
 • Triau si sou antic alumne (els que alguna vegada han cursat estudis a una EOI de Balears en règim oficial o lliure, participat del programa EOIES o de cursos específics) o nou alumne (alumnes que no han cursat mai estudis a una EOI de Balears o han cursat That’s English).
 • En pantalla veureu el vostre curs d’accés. Triau el grup (si hi ha més d’una opció) del desplegable de la dreta. Si algun dels grups publicats no apareix, el grup està complet. Parau atenció a l’elecció de grup: l’horari no es podrà canviar, excepte en el període i forma establerts al tràmit canvi de grup.
 • Escolliu la taxa a aplicar. Per defecte surt la taxa ordinària.Vegeu l’apartat de bonificació o exempció de taxes per comprovar si hi teniu dret i amb quina documentació es justifiquen.
 • Confirmau. Després no podreu canviar d’horari.
 • Pitjau el botó “Imprimir” i obtendreu un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de dos idiomes

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma.
 • “Taxa a aplicar”: triau “oficial ordinària nou/antic 2”.
 • Confirmau.
 • Pitjau el botó “Imprimir” i obtendreu un document amb dos resguards, que haureu d’enviar a la secretaria del centre.

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

TERMINI: Del al 16 de juliol. 

No s’acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s’hagi efectuat fora d’aquests terminis. Si es fa el pagament fora d’aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

PROCEDIMENT:

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (vegeu enllaços més avall).
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s’indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us demana que accepteu l’enviament de la informació.
 • Preneu nota del número de localitzador de l’operació que us apareix a la pantalla. En cas d’incidència, és l’única forma de recuperar inmediatament el resguard de l’operació.
 • Després d’acceptar, el portal us ofereix tres possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: per a l’entitat col·laboradora, per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser verificada.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 •  Marcau targeta de crèdit. Per defecte surt “pagament per banca electrònica”.
 • Després d’introduir les dades de la targeta, clicau “pagar”. Sortirà el resguard del banc (aquest document NO és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau damunt “continuar” i després el botó “justificant”. Automàticament es descarregarà un document amb dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). 

3) Si teniu descarregada l’aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils, també es podrà fer el pagament mitjançant el sistema Bizum.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510 o serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8:15 a 17:00 hores, i els divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8:15 a 14:45 hores.

ENLLAÇOS PER FER ELS PAGAMENTS: 

Clicau damunt cada import per accedir directament al model 046 de l’ATIB.

Consultau exempció i bonificació de taxes

Nous alumnes:

 • 1r idioma – tres pagaments (model 046)
 • 2n idioma – un pagament addicional (model 046):
  • Taxa ordinària: Matrícula per curs 153,40 €
  • Taxa reduïda (família nombrosa general o monoparental general): Matrícula per curs 76,70 €

Antics alumnes:

 • 1r idioma – dos pagaments (model 046):
  • Taxes ordinàries:
  • Taxes reduïdes (família nombrosa general o monoparental general)
 • 2n idioma – un pagament addicional (model 046):
  • Taxa ordinària: Matrícula per curs 153,40 €
  • Taxa reduïda (família nombrosa general o monoparental general): Matrícula per curs 76,70 €

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació

La documentació s’ha de lliurar en un sol correu electrònic a l’adreça administracio@eoicalvia.com

Termini: Del 9 juliol al 16 de juliol a les 20h. 

Horari de secretaria: pendent d’actualització

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR 

Enviau tota la documentació en un sol correu electrònic.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

Si us és impossible enviar tota la documentació per correu electrònic, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com