EOI Calvia

Pla d’emergència i evacuació del centre

A principi de cada curs escolar s’informa el professorat i el personal no docent de les sortides d’emergència i les rutes d’evacuació, el pla d’emergència i les recomanacions per a professors i alumnes en cas d’evacuació.

Els professors, a l’inici del curs, trameten a l’alumnat dels seus grups les instruccions orientatives per a l’alumnat en el cas d’una emergència.

Cada curs escolar es realitza un simulacre d’evacuació de l’alumnat i del personal del centre programat per l’equip directiu. Atenent a la realitat de l’alumnat de l’EOI de Calvià, no s’avisa els pares dels alumnes de la realització del simulacre. La direcció del centre ha de comunicar els resultats del simulacre a la Conselleria d’Educació i Cultura i al Servei de Prevenció de Riscs Laborals.

TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT ESCOLAR ESTAN OBLIGATS A CONÈIXER EL PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE I A PARTICIPAR EN EL SIMULACRE.

Els plas d’emergència de l’EOI Calvià i de l’IES Bendinat s’han revisat de manera coordinada per tal que no hi hagi contradiccions ni incongruències.

GRUP D’EMERGÈNCIA DE L’ EOI CALVIÀ

CAP D’EMERGÈNCIATelèfon extern: 971 700 150
DirectorTelèfon intern: 202Despatx direcció
Substitut: directiu de guàrdiaTelèfon intern: 203/204Oficines equip directiu
CENTRE DE CONTROL 
OrdenançaTelèfon intern: 200Consergeria
Substitut: administratiuTelèfon intern: 201Secretaria
EQUIP D’INTERVENCIÓ I/O EVACUACIÓ 
Tots els professorsTelèfon intern: 205Sala professors petita
Tots els professorsTelèfon intern: 206Sala professors gran
Tots els professorsAules
Auxiliar administratiuTelèfon intern: 201Secretaria

SENYAL D’EVACUACIÓ: timbre + megafonia

LLOC DE REUNIÓ: Voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).

RUTES DE SORTIDES D’EMERGÈNCIA: 

 • Des de les aules o lavabos del segon pis: escala baixada fins a la primera planta baixada a la planta baixa per l’escala del hall sortida per les portes d’emergència voravia del carrer Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Des de les aules o lavabos del primer pis: escala baixada a la planta baixa per l’escala del hall sortida per les portes d’emergència voravia del carrer Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Des de les sales de professors o lavabos del primer pis: baixada per l’escala del hall sortida per les portes d’emergència voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Des de les oficines o lavabos de la planta baixa: sortida per les portes d’emergència voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Des del gimnàs: sortida per les portes d’emergència voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Des del bar: sortida per les portes d’emergència voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Des de les oficines de l’AMIPA o CREC: sortida per la porta d’emergència del bar voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a Illetes).

Instruccions orientatives per a l’alumnat

En sentir el senyal d’alarma els alumnes han d’actuar sempre d’acord amb les indicacions del seu professor o del personal del centre i en cap cas seguiran iniciatives pròpies.

En sentir l’AVÍS D’EVACUACIÓ (el timbre, que sonarà 10 cops) l’alumnat:

 • Ha de seguir les indicacions del seu professor o del personal del centre i en cap cas prendre iniciatives pròpies. 
 • Ha de deixar els seus objectes personals ordenats a l’aula.
 • Si en sonar el senyal d’alarma es troba als lavabos o en altres dependències del centre, ha de seguir les instruccions del personal del centre i incorporar-se per a l’evacuació al grup més pròxim que es trobi en moviment de sortida.
 • S’evacua en primer lloc la primera planta i després la segona planta, per grups. Els grups més pròxims a les escales són els que han de sortir primer. 
 • En haver sortit un grup ha de sortir el següent i així successivament fins a l’últim grup del passadís.
 • Tots els moviments s’han de realitzar el més ràpid possible, però sense córrer, sense atropellar ni empènyer els altres.
 • No s’haurà d’aturar fins a arribar al punt de reunió: voravia del carrer de l’Arquitecte Francesc Cases (en direcció a la rotonda).
 • Han de realitzar aquest exercici en silenci i amb sentit d’ordre i ajuda mútua, per a evitar atropellaments i lesions, ajudant els que tenguin dificultats o sofreixin caigudes.
 • Han de realitzar aquesta pràctica d’evacuació respectant el mobiliari i l’equipament escolar.
 • En el cas que en les vies d’evacuació existeixi qualque obstacle que pugui dificultar la sortida, s’ha d’apartar, si és possible, perquè no provoqui caigudes o es deteriori.
 • En cap cas, no ha de tornar enrere.
 • Ha de romandre sempre unit al seu grup de classe, fins i tot quan es trobi en el lloc exterior de concentració, a fi de facilitar el recompte del seu grup.