Informació avaluació

CURS 2020/2021

Què s’avalua?

 • Comprensió de textos orals (CTO)
 • Comprensió de textos escrits (CTE)
 • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE)
 • Producció i coproducció de textos orals (PCTO)
 • Mediació lingüística (ML) oral i escrita

Cadascuna d’aquestes parts s’avalua per separat. 

Per superar el curs, s’han d’aprovar totes les parts amb un mínim del 50% de la nota. 

La nota del curs és la mitjana de les notes de les cinc parts.

Tipus d’avaluació

 • Avaluació inicial de diagnòstic

Permet fer un diagnòstic dels coneixements previs i dels punts forts i febles de cada alumne i del grup en general. Es fa a principi de curs.

 • Avaluació contínua de progrés

Es fa al llarg del curs i permet informar l’alumnat i el professor de l’assoliment dels objectius plantejats i de les dificultats de cada alumne.

Consisteix a valorar l’aprenentatge de l’alumne a partir del seguiment del treball que fa, mitjançant l’observació sistemàtica, l’anàlisi de les produccions de l’alumnat i específiques de seguiment.

Es distribueix en tres períodes. Al final de cadascun s’informa l’alumnat del seu progrés:

  • 1a avaluació: octubre-desembre.
  • 2a avaluació: desembre-març.
  • 3a avaluació: març-maig.

Al llarg de cada període s’avaluaran diverses activitats de cada destresa (PTO, PTE, CTO, CTE i ML), realitzades a classe o a casa.

El professor podrà establir una data al final de cada avaluació perquè l’alumnat faci o entregui proves o activitats a les quals no hagi pogut assistir, si ha assistit a un 70% o més de les sessions.

 • Avaluació final
  • Convocatòria ordinària (maig/juny):
   • Exàmens finals a A1, B2.1 i C1.1, només per als alumnes que no hagin assistit al 70% de les classes o que no hagin superat alguna/es de les cinc parts per avaluació contínua.
   • Proves de certificació de A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2 per a tot l’alumnat.
  • Convocatòria extraordinària (setembre)
   • A A1, B2.1 i C1.1, per recuperar les parts no superades al maig/juny.
   • A A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2, per recuperar les parts no superades a la convocatòria ordinària o per pujar nota d’alguna o de totes les parts.

Promoció i certificació

Cursos A1, B2.1 i C1.1

Per avaluació contínua: l’alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes i superat per avaluació contínua cada part amb el 50% de la puntuació o més supera el curs i promociona al curs següent. La nota final de cada part correspon a 1a avaluació x 30% + 2 avaluació x 30% + 3a avaluació x 40%.

Per examen final: L’alumnat que no hagi assistit a un 70% de les classes o més, o que no hagi superat el curs per avaluació contínua pot presentar-se a l’examen final de maig/juny i/o al de setembre. En aquestes proves s’acumulen els continguts de tot el curs.

Les notes de les parts aprovades per avaluació contínua o a l’examen final de maig/juny es conserven fins a la convocatòria de setembre. Aquestes parts no es poden repetir.

Cursos A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2

Tot l’alumnat ha de realitzar les proves unificades de certificació. Per superar-les, cal obtenir-hi un 50% o més de la puntuació a totes i cadascuna de les parts.

 • L’alumnat que superi totes les parts amb el 50% o més de la nota i a més obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) promocionarà al següent nivell i obtindrà la certificació del nivell.
 • L’alumnat que a la convocatòria ordinària superi totes les parts amb el 50% o més de la nota però no obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Prevaldrà la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.
 • A la convocatòria extraordinària l’alumnat ha de realitzar les parts que no té superades amb el 50% a la convocatòria ordinària. A més, podrà presentar-se de nou a les parts que vulgui.
 • L’alumnat que no hagi obtingut el 65% però tengui totes les parts amb un 50% com a mínim, podrà repetir el mateix curs o promocionar al curs següent sense certificar (excepte a C2). Podrà certificar el nivell més endavant a la convocatòria lliure.
 • L’alumnat que ja hagi certificat a la convocatòria ordinària no es podrà tornar a presentar a la convocatòria extraordinària.

Calendari de les proves de certificació

  • Convocatòria ordinària: 2 al 20 de juny de 2021
  • Convocatòria extraordinària: 1 al 27 de setembre de 2021

Especificacions de les proves de certificació

Totes les parts de la prova de certificació tenen el mateix valor sobre el total de la nota.

La puntuació total de la prova és de 100 punts. La puntuació de cada prova és de 20 punts. La nota final de cada part es consignarà utilitzant una escala numèrica de 0 a 10 punts amb un decimal. En el cas de la Mediació, la nota serà la mitjana de la puntuació obtinguda a la mediació escrita (ME) i a la mediació oral (MO).

Podeu consultar les especificacions de les proves en aquest enllaç.

Adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials

L'alumnat pot sol·licitar adaptacions de les proves per motius de discapacitat, dislèxia o necessitats especials, aportant la documentació justificativa que escaigui i el formulari de sol·licitud que trobarà a eoicalvia.com> Tràmits > Adaptacions nec. especials a la secretaria de l'EOI o per correu electrònic a eoicalvia@eoicalvia.com.

Tipus d'adaptacions:

 • Adaptació en les proves de comprensió auditiva per problemes d’audició.
 • Adaptació en el format per discapacitat visual o dislèxia.
 • Ampliació del temps en les proves orals.
 • Ampliació del temps en les proves escrites.
 • Altres.

Consultau la normativa i el procediment: ANNEX 4 Adaptacions de les proves de certificació de les Escoles Oficials d'Idiomes per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials o a eoicalvia.com > Tràmits > Adaptacions nec. especials.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores