Zona Alumnes » Assistència

Imprimiu aquesta pàgina

Assistència
L'assistència continuada a classe i la puntualitat per part de l’alumnat són molt importants per al correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professor pugui avaluar l’alumnat.

Cada professor durà un registre de les hores d’assistència de l'alumnat. L’assistència a les classes dels divendres lectius, als exàmens i a les classes en què es facin activitats complementàries es comptabilitzarà de la mateixa manera que durant la resta dels altres dies lectius. Les assistències es comptaran a partir del primer dia de classe en què hagi acabat el procés de canvi de grup fins a l’últim dia del curs.
El professor informarà l’alumnat del nombre de les seves absències al final de cada trimestre.
L'alumnat pot en tot moment sol·licitar del seu professor el registre de l'assistència acumulada del curs o consultar-la a través de CentrosNet.

Mínims d’assistència per a l’avaluació contínua
Per poder superar el curs mitjançant l’aplicació de l’avaluació contínua (sistema de avaluació que afecta als cursos bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1), l’assistència de l’alumne haurà de superar el 70 %. En cas contrari l’alumne tendrà dues convocatòries (maig-juny i setembre) per superar el curs, en les quals no es tendran en compte les notes que l’alumne hagi pogut obtenir durant el curs.

Tot i que l’aplicació de l’avaluació contínua als alumnes que cursen bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, C1 i C2 no és definitòria, ja que l’alumne ha de superar la prova unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Cultura, l’assistència continuada és igualment important.

Absències en dies d'exàmens
Encara que l’alumne pugui justificar la seva absència el dia d’una prova, en cap cas es podrà realitzar aquesta prova en un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “No presentat”.

Menors d'edat
Els pares i mares o tutors legals de l'alumnat menor d'edat que desitgin rebre de manera periòdica el resum de les assistències d'aquests alumnes, poden sol·licitar-ho a la direcció del centre.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores