Tràmits » Taxes

Imprimiu aquesta pàgina

Taxes de les EOI de les Illes Balears per a l’any 2020

Cursos presencials

Règim lliure

Exempció o bonificació de taxes

Beques i ajuts

ATENCIÓ: Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

Cursos presencials

 • Matrícula per curs: 152,18 € (Família nombrosa o monoparental: 76,09 €)
 • Serveis generals: 11,53 € (Família nombrosa o monoparental: 5,77 €)
 • Obertura d’expedient: 24,21 € (Família nombrosa o monoparental: 12,10 €)

Antics alumnes
Tenen la condició d'antics alumnes les persones que hagin estat matriculades en alguna ocasió en una EOI de les Balears com a alumnes presencials o lliures.

 • Taxa ordinària d'un idioma: matrícula per curs + serveis generals
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)

Nous alumnes

Tenen la condició de nous alumnes les persones que mai no hagin estat matriculades a una EOI de les Balears. A més a més,  també es consideren nous alumnes a efectes de pagament de taxes, aquells alumnes provinents d'altres comunitats autònomes o les persones que hagin cursat altres modalitats com EOIES, That's English, cursos específics o intensius.

 • Taxa ordinària d'un idioma: matrícula per curs + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)
Càlcul de taxes dels cursos presencials anuals Antics alumnes (d’aquesta o altres EOI de les Balears) Nous alumnes o antics alumnes d'EOIES
1 idioma 2 idiomes 1 idioma 2 idiomes
Taxa ordinària 163,71 € 315,89 € 187,92 € 340,10 €
Taxa família nombrosa general o monoparental
81,86 € 157,95 € 93,96 € 170,05 €

Règim lliure

 • Drets d’examen d’un nivell: 46,12 € (Família nombrosa o monoparental: 23,06 €)
 • Obertura d’expedient: 24,21 € (Família nombrosa o monoparental: 12,10 €)
 • Serveis generals: 11,53 € (Família nombrosa o monoparental: 5,77 €)

Antics Alumnes

 • Taxa ordinària d'un nivell: drets d'examen d'un nivell + serveis generals (no s'ha de pagar aquest concepte si ja s'ha abonat amb la matrícula d'un curs presencial en el mateix curs acadèmic)
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)

Nous Alumnes

 • Taxa ordinària d'un nivell: drets d'examen d'un nivell + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)
Càlcul de taxes règim lliure Nou alumne Nou alumne família nombrosa o monoparental Antic alumne Antic alumne família nombrosa o monoparental
1 nivell 81,86 € 40,93 € 57,65 € 28,83 €
2 nivells 127,98 € 63,99 € 103,77 € 51,83 €
3 nivells 174,10 € 87,05 € 149, 89 € 74, 95 €

Exempció o bonificació de taxes

Exempció/bonificació  Documentació acreditativa
Membres de família nombrosa general Bonificat 50 % Original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
Membres de família monoparental general (1 fill/a - guarda i custòdia única) Bonificat 50 % Valoració en suspens, pendent de resoldre per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera
Membres de família nombrosa especial Exempt Original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
Membres de família monoparental especial (1 fill/a discapacitat, 2 o més fills - guarda i custòdia única) Exempt Valoració en suspens, pendent de resoldre per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera
Persones en atur Exempt Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació.  La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% Exempt Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció general de dependència
Víctimes de violència de gènere (incloent els fills) Exempt a) Sentència condemnatòria, o b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona sol·licitant és víctima de violència de génere fins que no es dicti l'ordre de protecció, o c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o d) Certificat/informe acreditatiu d'atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènereEn el cas dels fills/es dependents, també s'ha de presentar el llibre de família
Víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills) Exempt Certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri d'Interior
Membres de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial CAS A: Família renda social garantida CAS B: Família renda mínima d'inserció Exempt CAS A: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Servei Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Sol·licitant: titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada. Certificació de que l'alumne és membre de la unitat familiar CAS B: Certificat expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera. Sol·licitant: titular de la renda mínima d'inserció o fill/a amb la seva autorització signada. Certificació de que l'alumne és membre de la unitat familiar
Joves tutelats i extutelats Exempt Certificat expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera. Sol·licitant: l'alumne si és major d'edat o l'educador del centre si és menor d'edat
Joves en acolliment Exempt Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n'hi ha, certificat emès per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d'Eivissa o de Formentera
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat Exempt  Resolució judicial que determina la seva situació
Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores