EOI Calvia

Taxes de les EOI de les Illes Balears per a l’any 2024

Cursos presencials

 • Matrícula per curs: 153,40 € (Família nombrosa o monoparental: 76,70 €)
 • Serveis generals: 11,62 € (Família nombrosa o monoparental: 5,81 €)
 • Obertura d’expedient: 24,40 € (Família nombrosa o monoparental: 12,20 €)

Antics alumnes
Tenen la condició d’antics alumnes les persones que hagin estat matriculades en alguna ocasió en una EOI de les Balears com a alumnes presencials o lliures.

 • Taxa ordinària d’un idioma: matrícula per curs + serveis generals
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)

Nous alumnes

Tenen la condició de nous alumnes les persones que mai no hagin estat matriculades a una EOI de les Balears. A més a més,  també es consideren nous alumnes a efectes de pagament de taxes, aquells alumnes provinents d’altres comunitats autònomes o les persones que hagin cursat altres modalitats com EOIES, That’s English, cursos específics o intensius.

 • Taxa ordinària d’un idioma: matrícula per curs + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)
Càlcul de taxes dels cursos presencials anualsAntics alumnes (d’aquesta o altres EOI de les Balears)Nous alumnes o antics alumnes d’EOIES
1 idioma2 idiomes1 idioma2 idiomes
Taxa ordinària165,02 €318,42 €189,42 €342,82 €
Taxa família nombrosa general o monoparental82,51 €159,21 €94,71 €171,41 €

Règim lliure

 • Drets d’examen d’un nivell: 46,49 € (Família nombrosa o monoparental: 23,25 €)
 • Obertura d’expedient: 24,40 € (Família nombrosa o monoparental: 12,20 €)
 • Serveis generals: 11,62 € (Família nombrosa o monoparental: 5,81 €)

Antics Alumnes

 • Taxa ordinària d’un nivell: drets d’examen d’un nivell + serveis generals (no s’ha de pagar aquest concepte si ja s’ha abonat amb la matrícula d’un curs presencial en el mateix curs acadèmic)
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d’examen d’un nivell x 2 + serveis generals
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)

Nous Alumnes

 • Taxa ordinària d’un nivell: drets d’examen d’un nivell + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d’examen d’un nivell x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa per a membres de família nombrosa general o monoparental general: 50% de reducció
 • Exempció de taxes (vegeu quadre més avall)
Càlcul de taxes règim lliure
Nou alumne
Nou alumne família nombrosa o monoparental
Antic alumne
Antic alumne família nombrosa o monoparental
1 nivell
82,51 €
41,26 €
58,11 €
29,05 €
2 nivells
129,00 €
64,51 €
104,60 €
52,29 €
3 nivells
175,49 €
87,76 €
151, 09 €
75, 53 €

Exempció o bonificació de taxes

Exempció/bonificació 
Documentació acreditativa
Membres de família nombrosa general
Bonificat 50 %
Membres de família monoparental general (1 fill/a – guarda i custòdia única)
Bonificat 50 %
Membres de família nombrosa especial
Exempt
Membres de família monoparental especial (1 fill/a discapacitat, 2 o més fills – guarda i custòdia única)
Exempt
Persones en atur
Exempt
Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació.  La data d’emissió de l’informe no pot superar els 30 dies d’antiguitat
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%Persones en situació de dependència en grau II o III o membres de la seva unitat familiar
Exempt
Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció general de dependència
Víctimes de violència de gènere (incloent els fills)
Exempt
a) Sentència condemnatòria, o
b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona sol·licitant és víctima de violència de génere fins que no es dicti l’ordre de protecció, o
c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o
d) Certificat/informe acreditatiu d’atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènere. En el cas dels fills/es dependents, també s’ha de presentar el llibre de família
Exempt
Membres de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especialCAS A: Família renda social garantidaCAS B: Família renda mínima d’inserció
Exempt
CAS A: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Servei Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Sol·licitant: titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada. Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiarCAS B: Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d’Eivissa o de Formentera. Sol·licitant: titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització signada. Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar
Joves tutelats i extutelats
Exempt
Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d’Eivissa o de Formentera. Sol·licitant: l’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és menor d’edat
Joves en acolliment
Exempt
Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, certificat emès per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, d’Eivissa o de Formentera
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
Exempt
Resolució judicial que determina la seva situació

Marc normatiu