Tràmits » Taxes

Imprimiu aquesta pàgina

Taxes de les EOI de les Illes Balears per a l’any 2017

Cursos presencials

Règim lliure

Ajuts de matrícula i llibres del fons social per a personal docent de la Conselleria d'Educació i Universitats

Beques

Ajuts per a estudis d'idiomes a persones víctimes d'actes terroristes

Exempció de taxes

ATENCIÓ: Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

Cursos presencials

 • Matrícula per curs: 146,40 € (Família nombrosa: 73,20 €)
 • Matrícula per curs quadrimestral: 71,13 € (Família nombrosa: 35,57 €)
 • Serveis generals: 11,09 € (Família nombrosa: 5,55 €)
 • Obertura d’expedient: 23,29 € (Família nombrosa: 11,65 €)

Antics alumnes

 • Taxa ordinària d'un idioma: matrícula per curs + serveis generals
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes (vegeu com acreditar cada situació més avall)
  - membres de família nombrosa especial
  -
  persones en atur
  - víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills)
  - víctimes de violència de gènere (incloent els fills)
  - persones amb una discapacitat igual o superior al 33%

Nous alumnes

 • Taxa ordinària d'un idioma: matrícula per curs + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes (vegeu com acreditar cada situació més avall)
  - membres de família nombrosa especial
  -
  persones en atur
  - víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills)
  - víctimes de violència de gènere (incloent els fills)
  - persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
Càlcul de taxes dels cursos presencials anuals Antics alumnes(d’aquesta o altres EOI de les Balears) Nous alumnes
1 idioma 2 idiomes 1 idioma 2 idiomes
Taxa ordinària 157,49 € 303,89 € 180,78 € 327,18 €
Taxa família nombrosa general 78,75 € 151,95 € 90,40 € 163,60 €
Càlcul de taxes dels cursos quadrimestrals Antics alumnes, 1r quadrimestre Nous alumnes, 1r quadrimestre Antics , 2n quadrimestre
Taxa ordinària 82,22 € 105,51 € 71,13 €
Família nombrosa 41,12 €  52,77 € 35,57  €

Règim lliure

 • Drets d’examen d’un nivell: 44,36 € (Família nombrosa: 22,18 €)
 • Obertura d’expedient: 23,29 € (Família nombrosa: 11,65 €)
 • Serveis generals: 11,09 € (Família nombrosa: 5,55 €)

Antics Alumnes

 • Taxa ordinària d'un nivell: drets d'examen d'un nivell + serveis generals (no s'ha de pagar aquest concepte si ja s'ha abonat amb la matrícula d'un curs presencial en el mateix curs acadèmic)
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes (vegeu com acreditar cada situació més avall)
  - membres de família nombrosa especial
  -
  persones en atur
  - víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills)
  - víctimes de violència de gènere (incloent els fills)
  - persones amb una discapacitat igual o superior al 33%

Nous Alumnes

 • Taxa ordinària d'un nivell: drets d'examen d'un nivell + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes (vegeu com acreditar cada situació més avall)
  - membres de família nombrosa especial
  -
  persones en atur
  - víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills)
  - víctimes de violència de gènere (incloent els fills)
  - persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
Càlcul de taxes règim lliure Nou alumne Nou alumne família nombrosa Antic alumne Antic alumne família nombrosa
1 nivell 78,74 € 39,38 € 55,45 € 27,73 €
2 nivells 123,10 € 61,56 € 99,81 € 49,91 €

Exempció de taxes

Exempció de taxes per a: Acreditació
Membres de família nombrosa especial Original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
Persones en atur Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur.  La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.
Víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills) Certificat emès pel Ministeri d'Interior
Víctimes de violència de gènere (incloent els fills) a) Sentència condenatòria, o b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la sol·licitant és víctima de violència de génere fins que no es dicti l'ordre de protecció, o c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o d) Certificat/informe acreditatiu d'atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de génere
Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%  Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció general de dependència
Marc normatiu
Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores