Tràmits » Preinscripció

Imprimiu aquesta pàgina

Preinscripció per al curs 2020-2021

Els terminis d'aquest procediment queden pendents a l'espera de la publicació de la resolució corresponent. 

La preinscripció és la sol·licitud de plaça per als ensenyaments presencials.

Cada persona es pot preinscriure a un màxim de dos idiomes.

Durant la preinscripció es pot sol·licitar una de les següents opcions:

 • Plaça al nivell inicial (Bàsic A1)
 • Fer una prova d’anivellació i sol·licitar plaça al curs que s’hi obtengui (es recomana).
 • Plaça a un curs determinat acreditant el nivell inferior mitjançant certificat d’EOI o d’institucions reconegudes (consultau-los aquí).

Podeu consultar l’oferta de cursos i nivells en aquests enllaços:

I- QUI HA DE FER PREINSCRIPCIÓ I QUI NO

HAN de fer preinscripció per obtenir plaça:

 • Persones que vulguin cursar estudis d’un idioma a l’EOI per primera vegada.
 • Antics alumnes presencials d’EOI que han interromput els estudis. Inclou els que hagin renunciat a la matrícula el curs 2019-2020.
 • Alumnes d’ensenyament a distància, lliure, EOIES que vulguin continuar com a alumnes presencials (preinscripció condicionada a la superació de les proves corresponents).
 • Alumnes presencials d’EOI al curs 2019-2020 que hi vulguin començar a estudiar un altre idioma.

Requisits:
1. Tenir un DNI o un NIE en vigor.

2. Viure, treballar o estudiar als municipis d’Andratx o Calvià.
3. Un o altre dels següents:

 • Tenir 16 anys complits o fer-los el 2020.
 • Haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per a un idioma estranger diferent del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys complits o fer-los el 2020 i 2n curs d’ESO aprovat.
 • Ser alumnes d’altes capacitats escolaritzats en cursos en què les edats ordinàries corresponen a les dels casos anteriors.
 • No haver-se preinscrit per al mateix idioma en una altra EOI per al curs 2020-2021.

NO han de fer preinscripció:

 • Alumnes presencials de l’EOI Calvià durant el curs 2019-2020, per continuar en el mateix idioma.

Requisits:

1. No haver renunciat a la matrícula.

 • Alumnes presencials d’altres EOI de les Balears durant el curs 2019-2020, per continuar en el mateix idioma.

Requisits:

 1. No haver renunciat a la matrícula.
 2. Causa justificada:
  • Canvi de domicili, lloc de treball o lloc d’estudis.
  • Curs suprimit a l’escola d’origen.

II. PROCEDIMENT

Per a consultes, aclariments i assistència: administracio@eoicalvia.com o 971700150.

Secretaria del centre, de dilluns a divendres de 16h a 20:30

1. Tràmit telemàtic
QUAN: Del .... al .... de ....
ON: telemàticament en aquest enllaç [l'enllaç s'activarà durant el període corresponent].
COM:

 • S’ha de fer amb un ordinador. No està preparat per a mòbils o tauletes.
 • La primera vegada: seleccionau «Nou usuari».
 • Per modificar o anul·lar la preinscripció: seleccionau «Identificació».
 • Selecció de nivell o prova d’anivellament: consultau les opcions aquí.
 • Prova d’anivellació d’anglès: Si triau fer prova d’anivellació, anotau i guardau el «Número d’inscripció per a la prova de classificació online». Aquesta prova es fa telemàticament abans d’entregar la documentació. Vegeu detalls al punt 3.1.
 • Prova d’anivellació de català o d’alemany: es fa presencialment a l’EOI després d’entregar la documentació. Vegeu detalls al punt 3.2.
 • Més d’un idioma: feis clic a «Segona preinscripció». Aquesta sol·licitud només es considera si hi ha vacants un cop adjudicades les primeres.
 • Resguard: l’heu de descarregar i imprimir per duplicat al final de cada preinscripció (cada idioma per separat) i entregar-lo juntament amb la resta de documentació.

2. Documentació
QUAN: Del .... al .... de .... .
ON: secretaria del centre
QUINA:

   • Tothom:
    1. Resguard de preinscripció telemàtica per duplicat (un per a cada idioma).
    2. Fotocòpia del DNI o el NIE en vigor (si el NIE és provisional, també fotocòpia del passaport).
    3. Justificant de residència, feina o estudis a la zona d’influència. Un o altre dels següents:
   • Si escau:
    4. Acreditació del nivell (excepte preinscripcions a Bàsic A1 o pendents de prova d’anivellació d’alemany o català):
    • Si s’ha fet prova d’anivellació telemàtica d’anglès: resguard del resultat de la prova d’anivellament telemàtica.
    • Amb certificats d’altres organismes: original i fotocòpia del certificat (consultau-los en aquest enllaç).
    • Antics alumnes d’EOI (presencials, lliures, a distància, EOIES): original i fotocòpia de papereta de notes, certificat d’estudis o títol.
    • Alumnes lliures, a distància o EOIES pendents de les proves d’enguany: original i fotocòpia de la matrícula.

    5. Menors de 16 anys:

    • Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.
    • Alumnes d’altes capacitats: certificat del centre en què en consti la situació acadèmica.

3. Prova d’anivellació
3.1 Prova d’anivellació telemàtica d’anglès
QUAN: Del .... al .... de .... .
ON:

 • Durant el tràmit telemàtic de preinscripció.
 • Tornant a entrar al tràmit telemàtic amb l’usuari i contrasenya i seleccionant «Accés Prova d’Anivellació Online». Necessitareu el «Número d’inscripció» que surt al tràmit telemàtic.

COM:

 • S’ha de fer amb un ordinador. No està preparat per a mòbils o tauletes.
 • Només es pot fer una vegada, amb un temps limitat i no es pot interrompre. Convé fer-la en un lloc i un moment que vos permetin estar concentrats.
 • Després de les instruccions s’inicia una demostració, que podeu saltar-vos fent clic damunt «Finalitzar».
 • Primera part obligatòria: 50 preguntes d’opció múltiple (màxim 40 minuts).
 • Segona part opcional: dos exercicis de comprensió auditiva (20 minuts).
 • Descarregau-ne i imprimiu-ne el resguard del resultat per duplicat. No s’accepten captures de pantalla ni qualssevulla altres comprovants.

3.2 Prova d’anivellació presencial d’alemany o català
QUAN:

 • CATALÀ: Dia ... de ... de .... a les ....h.
 • ALEMANY: Dia ... de ... de .... a les ....h.

ON: Escola Oficial d’Idiomes de Calvià
COM:

 • Heu de presentar un document d’identitat en vigor amb foto
 • Duis un bolígraf.
 • CATALÀ: test de preguntes d'opció múltiple, breu exercici d'expressió escrita i entrevista (part escrita: 60 minuts).
 • ALEMANY: test de 80 preguntes d'opció múltiple (60 minuts). A partir de 31 punts, breu exercici d'expressió escrita (30 minuts). A partir de 51 punts, un altre exercici d'expressió escrita amb un tema diferent (30 minuts).
 • El resultat es publica a la llista provisional d’admesos. No admet revisió.

4. Consulta de llistes provisionals d’admesos i de reserva
QUAN: Dia ... de ... de .... a partir de les ....h.
ON: www.eoicalvia.com
COM: Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, s’atorgaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la combinació de lletres resultant del sorteig públic que efectuarà la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Els sol·licitants no admesos passaran a una llista de reserva i tendran preferència si queden places vacants.
RECLAMACIONS: De dia ... a dia ... de juny de 2020 es podran presentar reclamacions mitjançant una sol·licitud dirigida al president del Consell Escolar i director del centre, on se n’ha de fer constar el motiu.

5. Consulta de llistes definitives d’admesos i de reserva
QUAN: Dia ... de ... de .... a partir de les ....h.
ON: www.eoicalvia.com

6. Matrícula
Els sol·licitants admesos s’hauran de matricular en el termini establert. Si no, perdran la plaça i s’hauran de matricular en el període de vacants, si n’hi ha.
QUAN i ON: Consultau el calendari i procediment de matrícula de sol·licitants admesos i en llista de reserva a www.eoicalvia.com/tramits/matricula/ o en aquest enllaç.
Després de la matrícula d’admesos s’obrirà un termini de matrícula per als de la llista de reserva i, si hi ha vacants, per als que no hagin fet preinscripció. Consultau l'apartat Tràmits>Matrícula de la web.

III. A QUIN CURS M’HE DE PREINSCRIURE?

En qualsevol cas, és recomanable fer la prova d’anivellació [enllaç intern], ja que afavoreix la ubicació al nivell més adequat i on teniu més garanties d’aprofitar i superar el curs.

En cas que no la faceu:

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → a Bàsic A1. 
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes → al curs immediatament següent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o l’equivalent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un certificat oficial de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent (consultau les equivalències aquí)→ al curs immediatament següent.
 • Amb un títol o certificat d’acreditació de la competència en llengües estrangeres reconegut (consultau-los aquí)→ al curs immediatament següent:
  • Amb acreditació del nivell A1→ a Bàsic A2
  • Amb acreditació del nivell A2→ a Intermedi B1
  • Amb acreditació del nivell B1→ a Intermedi B2.1
  • Amb acreditació del nivell B2→ a Avançat C1.1
  • Amb acreditació del nivell C1→ a  Avançat C2
  • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI ni cap certificació reconeguda→ prova d’anivellació 

[Tornar a Inici]

[Tornar a Documentació]

[Tornar a Tràmit Telemàtic]

IV- ACREDITACIÓ DEL LLOC DE RESIDÈNCIA, FEINA O ESTUDIS

Cal acreditar que una d’aquestes situacions es dona als municipis d’Andratx o Calvià:

 • Residència: certificat d'empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui. Es considerarà com a domicili vàlid el del sol·licitant o, si és menor d'edat, el dels pares o tutors legals. No s’accepta certificat de segona residència. 
 • Lloc de feina: un o altre dels següents:
  • Original i una fotocòpia del contracte laboral 
  • Un certificat expedit per a aquest fi per l'empresa o entitat
  • En cas de realitzar l'activitat laboral per compte propi: còpia de documentació que ho acrediti (alta a la Seguretat Social, declaració responsable, certificat de la llicència d’activitat o qualsevol altre document que acrediti aquesta situació i on consti el lloc on realitza l’activitat.
 • Lloc d'estudis: certificat del centre on es cursen ensenyaments de caràcter reglat.

[Tornar a Documentació]

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores