Tràmits » Preinscripció

Imprimiu aquesta pàgina

Preinscripció per al curs 2020-2021

La preinscripció és la sol·licitud de plaça per als ensenyaments presencials.

Cada persona es pot preinscriure a un màxim de dos idiomes.

Durant la preinscripció es pot sol·licitar una de les següents opcions:

 • Plaça al nivell inicial (Bàsic A1)
 • Fer una prova d’anivellació i sol·licitar plaça al curs que s’hi obtengui (es recomana).
 • Plaça a un curs determinat acreditant el nivell inferior mitjançant certificat d’EOI o d’institucions reconegudes (consultau-los aquí).

Podeu consultar l’oferta de cursos i nivells en aquests enllaços:

Podeu consultar un esquema del procés d'admissió aquí.

I- QUI HA DE FER PREINSCRIPCIÓ I QUI NO

HAN de fer preinscripció per obtenir plaça:

 • Persones que vulguin cursar estudis d’un idioma a l’EOI per primera vegada.
 • Antics alumnes presencials d’EOI que han interromput els estudis. Inclou els que hagin renunciat a la matrícula el curs 2019-2020.
 • Alumnes d’ensenyament a distància, lliure, EOIES que vulguin continuar com a alumnes presencials (preinscripció condicionada a la superació de les proves corresponents).
 • Alumnes presencials d’EOI al curs 2019-2020 que hi vulguin començar a estudiar un altre idioma.

Requisits:
1. Tenir un DNI o un NIE en vigor.

2. Viure, treballar o estudiar als municipis d’Andratx o Calvià.
3. Un o altre dels següents:

 • Tenir 16 anys complits o fer-los el 2020.
 • Haver aprovat 4t curs d’ESO.
 • Per a un idioma estranger diferent del cursat a ESO com a primera llengua estrangera, tenir 14 anys complits o fer-los el 2020 i 2n curs d’ESO aprovat.
 • Ser alumnes d’altes capacitats escolaritzats en cursos en què les edats ordinàries corresponen a les dels casos anteriors.
 • No haver-se preinscrit per al mateix idioma en una altra EOI per al curs 2020-2021.

NO han de fer preinscripció:

 • Alumnes presencials de l’EOI Calvià durant el curs 2019-2020, per continuar en el mateix idioma.

          Requisits: 1. No haver renunciat a la matrícula.

 • Alumnes presencials d’altres EOI de les Balears durant el curs 2019-2020, per continuar en el mateix idioma.

          Requisits: 1. No haver renunciat a la matrícula.

                             2. Causa justificada: 

                                       -Canvi de domicili, lloc de treball o lloc d’estudis.

                                       -Curs suprimit a l’escola d’origen.

II. PROCEDIMENT

Per a consultes, aclariments i assistència: administracio@eoicalvia.com o 971700150 (Dilluns a divendres, de 16h a 19h)

1. Tràmit telemàtic
QUAN: 

 • Tots els idiomes (amb prova d'anivellació* i sense): de les 9h del 3 de setembre a les 21h del 9 de setembre

*Consultau apartat III- A QUIN CURS M'HE DE PREINSCRIURE

ON: telemàticament en aquest ENLLAÇ.
COM:

 • S’ha de fer amb un ordinador. No està preparat per a mòbils o tauletes.
 • La primera vegada: seleccionau «Nou usuari».
 • Per modificar o anul·lar la preinscripció: seleccionau «Identificació».
 • Selecció de nivell o prova d’anivellament: consultau les opcions aquí.
 • Prova d’anivellació d’anglès: Si triau fer prova d’anivellació, anotau i guardau el «Número d’inscripció per a la prova de classificació online». Aquesta prova es fa telemàticament abans d’entregar la documentació. Vegeu detalls al punt 3.1.
 • Prova d’anivellació de català o d’alemany: es fa presencialment a l’EOI després d’entregar la documentació. Vegeu detalls al punt 3.2.
 • Més d’un idioma: feis clic a «Segona preinscripció». Aquesta sol·licitud només es considera si hi ha vacants un cop adjudicades les primeres.
 • Resguard: l’heu de descarregar per duplicat al final de cada preinscripció (cada idioma per separat) i entregar-lo juntament amb la resta de documentació.

2. Documentació
QUAN: 

 • Tots els idiomes (amb prova d'anivellació i sense): de les 9h del 3 de setembre a les 21h del 9 de setembre

COM: la documentació s'ha d'enviar escanejada/fotografiada a administracio@eoicalvia.com dins el termini establert. Si teniu problemes per enviar la documentació, contactau per correu electrònic amb l'escola i se us citarà per fer l'entrega presencialment.

QUINA:

   • Tothom:
    1. Resguard de preinscripció telemàtica per duplicat (un per a cada idioma).
    2. Còpia del DNI o el NIE en vigor (si el NIE és provisional, també còpia del passaport).
    3. Justificant de residència, feina o estudis a la zona d’influència. Un o altre dels següents:
   • Si escau:
    4. Acreditació del nivell (excepte preinscripcions a Bàsic A1 o pendents de prova d’anivellació d’alemany o català):
    • Si s’ha fet prova d’anivellació telemàtica d’anglès: resguard del resultat de la prova d’anivellament telemàtica.
    • Amb certificats d’altres organismes: còpia del certificat (consultau-los en aquest enllaç).
    • Antics alumnes d’EOI (presencials, lliures, a distància, EOIES): còpia de papereta de notes, certificat d’estudis o títol.
    • Alumnes lliures, a distància o EOIES pendents de les proves d’enguany: còpia de la matrícula.

    5. Menors de 16 anys:

    • Certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat com a primer idioma estranger.
    • Alumnes d’altes capacitats: certificat del centre en què en consti la situació acadèmica.

3. Prova d’anivellació
3.1 Prova d’anivellació telemàtica d’anglès
QUAN: des de les 9h del 3 de setembre fins a les 21h del 9 de setembre. 

ON:

 • Durant el tràmit telemàtic de preinscripció.
 • Tornant a entrar al tràmit telemàtic amb l’usuari i contrasenya i seleccionant «Accés Prova d’Anivellació Online». Necessitareu el «Número d’inscripció» que surt al tràmit telemàtic.

COM:

 • S’ha de fer amb un ordinador. No està preparat per a mòbils o tauletes.
 • Només es pot fer una vegada, amb un temps limitat i no es pot interrompre. Convé fer-la en un lloc i un moment que vos permetin estar concentrats.
 • Després de les instruccions s’inicia una demostració, que podeu saltar-vos fent clic damunt «Finalitzar».
 • Primera part obligatòria: 50 preguntes d’opció múltiple (màxim 40 minuts).
 • Segona part opcional: dos exercicis de comprensió auditiva (20 minuts).
 • Descarregau-ne el resguard del resultat per duplicat. No s’accepten captures de pantalla ni qualssevulla altres comprovants.

3.2 Prova d’anivellació presencial d’alemany o català
QUAN:

 • ALEMANY: dia 10 de setembre a les 17h
 • CATALÀ: dia 10 de setembre a les 18.30h

ON: Escola Oficial d’Idiomes de Calvià
COM:

 • Heu de presentar un document d’identitat en vigor amb foto
 • Duis un bolígraf.
 • CATALÀ: test de preguntes d'opció múltiple, breu exercici d'expressió escrita i entrevista (part escrita: 60 minuts).
 • ALEMANY: test de 80 preguntes d'opció múltiple (60 minuts). A partir de 31 punts, breu exercici d'expressió escrita (30 minuts). A partir de 51 punts, un altre exercici d'expressió escrita amb un tema diferent (30 minuts).
 • El resultat es publica a la llista provisional d’admesos. No admet revisió.

4. Consulta de llistes provisionals d’admesos i d'espera
QUAN: 

 • Tots els idiomes (amb prova d'anivellació i sense): 15 de setembre

ON: eoicalvia.com>llista d'admesos
COM: Quan el nombre de sol·licituds sigui superior al de places disponibles, s’atorgaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la combinació de lletres resultant del sorteig públic que efectuarà la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (22 de juny). Els sol·licitants no admesos passaran a una llista d'espera i tendran preferència si queden places vacants.
RECLAMACIONS: Es podran presentar reclamacions mitjançant una sol·licitud dirigida al president del Consell Escolar i director del centre, on se n’ha de fer constar el motiu.

 • Tots els idiomes (amb prova d'anivellació i sense): de dia 15 a dia 18 de setembre 

5. Consulta de llistes definitives d’admesos i de reserva
QUAN: 

 • Tots els idiomes (amb prova d'anivellació i sense): 22 de setembre 

ON: eoicalvia.com>llista d'admesos

6. Matrícula
Els sol·licitants admesos s’hauran de matricular en el termini establert. Si no, perdran la plaça i s’hauran de matricular en el període de vacants, si n’hi ha.
QUAN i ON: Consultau el calendari i procediment de matrícula de sol·licitants admesos i en llista d'espera a eoicalvia.com/tramits/matricula/.
Després de la matrícula d’admesos s’obrirà un termini de matrícula per als de la llista d'espera, si hi ha vacants.

III. A QUIN CURS M’HE DE PREINSCRIURE?

En qualsevol cas, és recomanable fer la prova d’anivellació, ja que afavoreix la ubicació al nivell més adequat i on teniu més garanties d’aprofitar i superar el curs.

En cas que no la faceu:

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → a Bàsic A1. 
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes → al curs immediatament següent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o l’equivalent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un certificat oficial de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent (consultau les equivalències aquí)→ al curs immediatament següent.
 • Amb un títol o certificat d’acreditació de la competència en llengües estrangeres reconegut (consultau-los aquí)→ al curs immediatament següent:
  • Amb acreditació del nivell A1→ a Bàsic A2
  • Amb acreditació del nivell A2→ a Intermedi B1
  • Amb acreditació del nivell B1→ a Intermedi B2.1
  • Amb acreditació del nivell B2→ a Avançat C1.1
  • Amb acreditació del nivell C1→ a  Avançat C2
 • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI ni cap certificació reconeguda→ prova d’anivellació 

[Tornar a Inici]

[Tornar a Documentació]

[Tornar a Tràmit Telemàtic]

IV- ACREDITACIÓ DEL LLOC DE RESIDÈNCIA, FEINA O ESTUDIS

Cal acreditar que una d’aquestes situacions es dona als municipis d’Andratx o Calvià:

 • Residència: certificat d'empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui. Es considerarà com a domicili vàlid el del sol·licitant o, si és menor d'edat, el dels pares o tutors legals. No s’accepta certificat de segona residència. 
 • Lloc de feina: un o altre dels següents:
  • Original i una fotocòpia del contracte laboral 
  • Un certificat expedit per a aquest fi per l'empresa o entitat
  • En cas de realitzar l'activitat laboral per compte propi: còpia de documentació que ho acrediti (alta a la Seguretat Social, declaració responsable, certificat de la llicència d’activitat o qualsevol altre document que acrediti aquesta situació i on consti el lloc on realitza l’activitat.
 • Lloc d'estudis: certificat del centre on es cursen ensenyaments de caràcter reglat.

[Tornar a Documentació]

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores