Oferta » Pla d’estudis (vigent fins al curs 2018-19)

Imprimiu aquesta pàgina

Objectius i Metodologia

Els ensenyaments de llengues a les Escoles Oficials d'Idiomes tenen per objecte capacitar, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, la ciutadania per a l'ús efectiu de diferents idiomes com a vehicle de comunicació.

L'aprenentatge a les EOI es fa des d'un enfocament comunicatiu i pràctic a fi que l'alumnat adquireixi les competències receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.

Es posa també atenció a desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de les llengües que facilitin l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en àmbits culturals o d'interès personal. L'ús de les tecnologies de la informació té un paper molt important en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Cursos

 

Els estudis a les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears s’organitzen en els següents cursos:

 

CURS DURADA TITULACIÓ DEFINICIÓ EQUIVALÈNCIA AMB EL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES
Bàsic A1 120 h (1 curs acadèmic)  
 • pot utilitzar l'idioma de forma senzilla, però adequada i eficaç
 • pot comprendre i produir textos breus, orals i escrits en llengua estàndard
 • temes generals i assumptes quotidians
 • repertori bàsic de recursos lingüístics
A1
Bàsic A2 120 h (1 curs acadèmic) Certificat del nivell bàsic
 • pot utilitzar l'idioma de forma senzilla, però adequada i eficaç
 • pot comprendre i produir textos breus, orals i escrits en llengua estàndard
 • temes generals i assumptes quotidians
 • repertori bàsic de recursos lingüístics
A 2
Intermedi 1 * 120 h (1 curs acadèmic)  
 • pot utilitzar l'idioma amb certa seguretat, coherència i flexibilitat
 • pot comprendre i produir  textos orals i escrits en llengua estàndard i en registre neutre
 • temes generals, quotidians o d'interès personal
 • repertori ampli de recursos lingüístics
 
Intermedi 2 * 120 h (1 curs acadèmic) Certificat del nivell intermedi
 • pot utilitzar l'idioma amb certa seguretat, coherència i flexibilitat
 • pot comprendre i produir  textos orals i escrits en llengua estàndard i en registre neutre
 • temes generals, quotidians o d'interès personal
 • repertori ampli de recursos lingüístics
B 1
Avançat 1 * 120 h (1 curs acadèmic  
 • pot utilitzar l'idioma amb soltesa i eficàcia
 • pot comprendre i produir  textos orals i escrits extensos conceptualment i lingüísticament complexos en llengua estàndard i en diversos registres
 • temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant
 • bon domini d'un repertori ampli de recursos lingüístics.
 
Avançat 2 * 120 h (1 curs acadèmic Certificat del nivell avançat
 • pot utilitzar l'idioma amb soltesa i eficàcia
 • pot comprendre i produir  textos orals i escrits extensos conceptualment i lingüísticament complexos en llengua estàndard i en diversos registres
 • temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant
 • bon domini d'un repertori ampli de recursos lingüístics.
B2
C1 120 h (1 curs acadèmic) Certificat del nivell C1
 • pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d'una manera gaire evident paraules o expressions
 • pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer-ne el sentit implícit
 • pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió
 • pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals
C 1
C2 120 h (1 curs acadèmic) Certificat del nivell C2
 • pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que es llegeix o escolta
 • pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent
 • pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes
C2

* La durada de cada curs d'intermedi i avançat per a l'idioma català és d'un quadrimestre (60 hores), per tant la durada total d'aquests nivells és d'un curs acadèmic cadascún.

L'alumne ha d'afegir al conjunt d'hores presencials de qualsevol dels cursos hores d'aprenentatge autònom.

 

PLA  ACTUAL I TITULACIONS

Regulat pel Reial Decret 1629/2006 i pel Real Decret 1041/2017

PLA ANTIC I TITULACIONS

Regulat pel Reial Decret 967/1988

Bàsic A1 - Primer -
Bàsic A2 Certificat del nivell bàsic Segon -
Intermedi 1 - - -
Intermedi 2 Certificat del nivell intermedi Tercer Cicle elemental
Avançat 1  - Quart  -
Avançat 2 Certificat del nivell avançat Cinquè Certificat d'aptitud
C1 Certificat del nivell C1 -  
C2 Certificat del nivell C2 -  

 

Marc normatiu

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 per la qual es dicten les instruccions per regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli el currículum, l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 per la qual es dicten les instruccions per regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli el currículum, l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes generals de l'organització dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les Illes Balears.

 

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores