Oferta » EOIES

Imprimiu aquesta pàgina

Què és?

El pla de col·laboració EOIES, que es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-13, consisteix en la coordinació entre una escola oficial d’idiomes i un institut d'educació secundària per potenciar l’aprenentatge d’un idioma estranger entre l’alumnat de secundària i promoure que els estudiants acabin l'etapa educativa de l'ESO o de Batxillerat amb un certificat oficial d'escola oficial d'idiomes.

Destinataris

Aquest programa està dirigit a alumnes de quart d'ESO i de primer i segon de Batxillerat dels centres adscrits a l'EOI de Calvià.

Nivells

A l'inici de cada curs escolar l'EOI de Calvià i els IES acorden quins cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

L'alumnat que no hagi format part del programa amb anterioritat haurà de fer una prova d'anivellació.

Enllaç per realitzar la prova d'anglès. AQUÍ

Idiomes

Anglès i alemany.

Durada

Un curs acadèmic.

Centres col·laboradors

L'Escola Oficial d’Idiomes de Calvià manté actualment col·laboracions amb els següents centres de secundària de la seva zona d'adscripció: l'IES Baltasar Porcel (Andratx), l'IES Son Ferrer amb l'idioma anglès, l'IES Calvià amb els idiomes anglès i alemany i l'IES Bendinat amb els idiomes anglès i alemany.

Condicions per a la matrícula

S'han de tenir 16 anys complerts l’any natural en què es fa la inscripció (14 per a l'idioma alemany).

La realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari d'exàmens que es publica anualment. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de taxes.

Dates de matrícula: curs 2019-20

Pendent d'actualització.
El procés de matrícula es duu a terme a l'apartat Tràmits, Matrícula, d'aquest lloc web.

Taxes any 2019

Les taxes del curs 2018/19 són:

Taxa ordinària: 22, 80 euros
Taxa per a membres de família nombrosa general o de família monoparental general: 11,40 euros (s’ha d’acreditar amb l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat)
Exempció de taxes

Nombre de convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne hagi superat qualsevol part de l’examen a la convocatòria ordinària només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària.

Informacions sobre les proves

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves escrites que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes. La prova oral es realitza amb un tribunal format per dos professors, un d'ells de l'EOI i l'altre, el professor de l'IES, que emeten una nota conjunta.

Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits en el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, en l’Annex 1 del qual es fixen els ensenyaments mínims dels nivells intermedi i avançat.

Els objectius i els continguts del nivell bàsic són els que fixa el Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16, 02-02-2010).

Les proves consten d’activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i ús de la llengua. En el nivell bàsic l’apartat d’ús de la llengua està inclòs dins el de comprensió lectora. En aquest cas, la prova consta de quatre parts en comptes de cinc.

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l’examen. Per superar l’examen s’haurà d’obtenir al menys un 60 % de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l’examen.

Calendari d’exàmens

Es publica anualment coincidint amb el termini de matrícula a l'apartat dates d'exàmens d'aquest lloc web.

Certificació i futur accés a l’EOI com a alumnat presencial

Als alumnes que hagin superat la prova se’ls expedirà un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

El fet d’haver superat un curs permetrà l’accés a l’EOI com a alumnat presencial, prèvia admissió en el procés de preinscripció d’aquest centre. Aquests alumnes no es consideraran antics alumnes a efectes d’admissió a l’EOI.

Es recomana als alumnes interessats a ser admesos a l’EOI que es posin en contacte amb la secretaria de l’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià en el mes d’abril.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores