Oferta » EOIES

Imprimiu aquesta pàgina

Què és?

El pla de col·laboració EOIES, que es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-13, consisteix en la coordinació entre una escola oficial d’idiomes i un institut d'educació secundària per potenciar l’aprenentatge d’un idioma estranger entre l’alumnat de secundària i promoure que els estudiants acabin l'etapa educativa de l'ESO o de Batxillerat amb un certificat oficial d'escola oficial d'idiomes.

Destinataris

Aquest programa està dirigit a alumnes de quart d'ESO i de primer i segon de Batxillerat dels centres adscrits a l'EOI de Calvià.

Nivells

A l'inici de cada curs escolar l'EOI de Calvià i els IES acorden quins cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

L'alumnat que no hagi format part del programa amb anterioritat haurà de fer una prova d'anivellació.

Enllaç per realitzar la prova d'anglès. (l'enllaç s'activarà en el termini corresponent)

Idiomes

Anglès i alemany.

Durada

Un curs acadèmic.

Centres col·laboradors

L'Escola Oficial d’Idiomes de Calvià manté actualment col·laboracions amb els següents centres de secundària de la seva zona d'adscripció: l'IES Baltasar Porcel (Andratx) amb l'idioma anglès, l'IES Son Ferrer amb l'idioma anglès i alemany, l'IES Calvià amb els idiomes anglès i alemany i l'IES Bendinat amb els idiomes anglès i alemany.

Tutors i contacte

Mª Antònia Bernat  Coordinadora del programa mabernat@eoicalvia.com

Condicions per a la matrícula

S'han de tenir 16 anys complerts l’any natural en què es fa la inscripció (14 per a l'idioma alemany).

La realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari d'exàmens que es publica anualment. En cap cas es permetrà la realització de les proves en una altra data. La impossibilitat de concurrència a les proves no donarà dret a la devolució de taxes.

Dates de matrícula: curs 2019-20

El període de matrícula per als alumnes que vulguin presentar-se a les proves serà del 29 de gener al 12 de febrer, ambdós inclosos.

Taxes curs 2019-2020

Les taxes del curs 2019/2020 són:

Taxa ordinària: 23, 07 euros
Taxa per a membres de família nombrosa general o de família monoparental general: 11,54 euros (s’ha d’acreditar amb l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat).

Si voleu saber si estau exempts del pagament de les taxes clicau a: Exempció de taxes

Nombre de convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre.

Informacions sobre les proves

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves escrites que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes o els alumnes que s’hi matriculen per lliure. Quant a les proves orals, també són les mateixes però es realitzen amb un tribunal format per dos professors, un d'ells de l'EOI i l'altre de l'IES, que emeten una nota conjunta.

Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits en el Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66 de 16 de maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, organització i els currículums dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Així mateix, les proves segueixen les directrius que regula el Reial Decret 1/2019, d’1 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener), pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments de règim especial.

Les proves amb les quals s’obté un certificat de nivell de les EOI són elaborades per les Comissions d’exàmens d’EOI. Les proves que no depenen d’aquestes comissions (A1, B2.1 i C1.1) són elaborades pels departaments de l'idioma pertinent de cada escola d’idiomes. En tots els casos l’alumnat participant del programa EOIES realitza les mateixes proves que l’alumnat presencial o l’alumnat lliure i n'és avaluat amb els mateixos criteris.

La temàtica i/o el contingut de les proves s’adaptaran al nivell de maduresa dels alumnes, sobre tot pel que fa a la prova d’expressió oral, segons consta a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 30 d’agost de 2019 per la qual es fa la convocatòria per a centres públics i centres concertats d’educació secundària i batxillerat interessats a participar dins el pla de col·laboració EOIES del curs 2019-20.

Les proves consten d’activitats de comprensió de textos orals, comprensió de textos escrits, producció i coproducció de textos orals, producció i coproducció de textos escrits i mediació oral i escrita.

Per superar les proves dels cursos A1 i B2.1 s’haurà d’obtenir almenys un 50% de la puntuació total de cada part.

Per superar les proves dels cursos A2, B1 i B2.2 s’haurà d’obtenir almenys un 50% de la puntuació total de cada part i una nota mitjana de totes les parts igual o superior al 65%.

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l’examen. Les parts no aprovades a la convocatòria de maig/juny es podran recuperar a la convocatòria extraordinària de setembre. Els alumnes dels cursos de certificació (B1 i B2.2) que no hagin obtingut el 65% de la puntuació de mitjana es podran presentar a la convocatòria extraordinària de qualsevol de les parts, superades amb un 50% o suspeses. 

Calendari d’exàmens

Es publica anualment coincidint amb el termini de matrícula a l'apartat dates d'exàmens d'aquest lloc web. 

Certificació i futur accés a l’EOI com a alumnat presencial

Als alumnes que hagin superat la prova se’ls expedirà un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

El fet d’haver superat un curs permetrà l’accés a l’EOI com a alumnat presencial, prèvia admissió en el procés de preinscripció d’aquest centre. Aquests alumnes no es consideraran antics alumnes a efectes d’admissió a l’EOI.

Es recomana als alumnes interessats a ser admesos a l’EOI que es posin en contacte amb la secretaria de l’Escola Oficial d’Idiomes de Calvià en el mes d’abril.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores