Avaluació

Proves de certificació

Totes les parts de la prova de certificació tenen el mateix valor sobre el total de la nota.

La nota a final de cada part es consignarà utilitzant una escala numèrica de 0 a 10 punts amb un decimal. En el cas de la Mediació, la nota serà la mitjana de la puntuació obtinguda a la mediació escrita (ME) i a la mediació oral (MO).

Per superar la prova de competència general que dona dret al certificat de nivell corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova (la mitjana de totes les parts ha de donar una nota igual o superior a 6,5), i superar cadascuna de les cinc parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50% (la nota de cada part ha de ser igual o superior a 5).

A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. Els candidats que han obtingut un 65% de la puntuació a la convocatòria ordinària no es poden presentar a la convocatòria extraordinària.

A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.

Podeu consultar més informació sobre les proves de certificació en aquest enllaç.

Cursos presencials – Avaluació, promoció i certificació

Tipus d’avaluació

En tots els cursos s’aplica l’avaluació contínua.

L’avaluació contínua consisteix a valorar l’aprenentatge de l’alumne a partir del seguiment del treball que fa i del progrés del seu aprenentatge. No es tracta d’una avaluació simplement fragmentada sinó que té un vessant formatiu: permet informar els alumnes i el professor de l’assoliment dels objectius plantejats i de les dificultats de cada alumne.

Els instruments que s’empren són l’observació sistemàtica, l’anàlisi de les produccions de l’alumnat i les proves específiques de seguiment.

En els cursos A1, B2.1 i C1.1, els resultat obtingut de l’avaluació contínua pot servir per superar el curs i promocionar.
En els cursos A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2, l’avaluació contínua serà informativa: per superar el curs, promocionar i certificar l’alumnat haurà d’aprovar les proves de certificació unificades que estableix Conselleria d’Educació.

Què s’avalua?

• Comprensió de textos orals (CTO),
• Comprensió de textos escrits (CTE),
• Producció i coproducció de textos escrits (PCTE),
• Producció i coproducció de textos orals (PCTO),
• Mediació lingüística (ML) oral i escrita.

Cadascuna d’aquestes parts s’avalua per separat.
S’han de superar totes amb un mínim del 50% de la nota.
La nota del curs és la mitjana de les notes de les cinc parts.

Períodes d’avaluació
 • Octubre: avaluació inicial, que permet fer un diagnòstic dels punts forts i febles de cada alumne i del grup en general.
 • Tres períodes d’avaluació contínua (avaluacions):
  • Octubre-desembre (30% de la nota final a A1, B2.1 i C1.1; informativa a la resta).
  • Desembre-març (30% de la nota final a A1, B2.1 i C1.1; informativa a la resta).
  • Març-maig (40% de la nota final a A1, B2.1 i C1.1; informativa a la resta).

Durant cada període s’avaluaran diverses proves i activitats de cada destresa (PTO, PTE, CTO, CTE i ML), realitzades a classe o a casa.

El professor podrà establir un dia al final de cada avaluació perquè l’alumnat faci o entregui proves o activitats a les quals no hagi pogut assistir. Aquest procediment és extraordinari i per tenir-hi dret cal haver assistit a un 70% o més de les sessions.

 • Convocatòria ordinària (maig/juny):
  • Exàmens finals a A1, B2.1 i C1.1 per als alumnes que no hagin assistit al 70% de les classes o que no hagin superat alguna/es de les cinc parts per avaluació contínua.
  • Exàmens de certificació a A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2, per a tot l’alumnat.
  • Convocatòria extraordinària (setembre): Recuperació de les parts no superades al maig/juny per a tots els nivells.
Promoció i certificació
 • Cursos A1, B2.1 i C1.

L’alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes i superat cada part amb el 50% de la puntuació o més supera el curs i promociona al curs següent.

En cas de no haver assistit a un 70% de les classes o no haver superat el curs per avaluació contínua l’alumnat pot presentar-se a l’examen final de maig/juny i/o al de setembre i només pot realitzar les parts no superades per avaluació contínua, és a dir, que no arribin al 50% de la puntuació. En aquestes proves s’acumulen els continguts de tot el curs.
Les notes de les parts aprovades a l’examen final de maig/juny es conserven fins a la convocatòria de setembre.

 • Cursos A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2

Tot l’alumnat ha de realitzar les proves unificades de certificació. Cal aprovar totes les parts (destreses/activitats de llengua) amb el 50% de la puntuació.

 • L’alumnat que superi totes les parts amb el 50% o més de la nota i a més obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) promocionarà al següent nivell i obtindrà la certificació del nivell.
 • L’alumnat que a la convocatòria ordinària superi totes les parts amb el 50% o més de la nota però no obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Prevaldrà la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.
 • A la convocatòria extraordinària l’alumnat ha de realitzar les parts que no té superades amb el 50% a la convocatòria ordinària. A més, podrà presentar-se de nou a les parts que vulgui.
 • L’alumnat que no hagi obtingut el 65% però tengui totes les parts amb un 50% a la convocatòria extraordinària podrà repetir el mateix curs o promocionar al nivell següent sense certificar (excepte a C2), poguent certificar el nivell més endavant a la convocatòria lliure.
 • L’alumnat que ja hagi certificat a la convocatòria ordinària no es podrà tornar a presentar a la convocatòria extraordinària.

Podeu descarregar la informació en pdf en aquest enllaç.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores