Avaluació

NOVETATS SOBRE L’AVALUACIÓ

Cursos A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1), C2 i EOIES:

 • Alumnat cursos presencials:
  • Els criteris d'avaluació, promoció i tipus de proves no han canviat.
  • La convocatòria ordinària es durà a terme en dues tandes:
   • Prova de producció i coproducció de textos orals(PCTO) i mediació oral (MO): telemàticament (maig-juny). Si no disposau d'internet, ordinador, mòbil o tauleta amb càmera i micròfon, contactau amb l'EOI a capdestudis@eoicalvia.com abans del 5 de maig. Ambues proves, abans realitzades en parelles, es realitzaran individualment.
   • Proves escrites (CTE, CTO, PCTE i ME): presencialment (setembre)
  • Totes les parts de la convocatòria extraordinària es duran a terme a finals de setembre-principis d'octubre.
  • La convocatòria d'enguany (ordinària i extraordinària) no compta per al límit de permanència.
 • Alumnat lliure:
  • Els criteris d'avaluació, promoció i tipus de proves no han canviat.
  • Totes les parts de la convocatòria ordinària (CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML) es duran a terme al setembre de forma presencial. 
  • Totes les parts de la convocatòria extraordinària (CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML) es duran a terme el mes d'octubre de forma presencial.

Podeu consultar la resolució que dona peu als canvis aquí.

Cursos A1, B2.1 i C1.1:

Les novetats per aquests cursos són les següents:

 • La nota final de la convocatòria ordinària es calcularà fent la mitjana aritmètica de la primera i segona avaluació i la mitjana aritmètica de les tres avaluacions i escollint la nota més alta per a cada destresa. L'avaluació del tercer trimestre únicament serveix per pujar nota i no pot, en cap cas, perjudicar l'alumnat. 
 • La convocatòria extraordinària es durà a terme com estava previst al setembre.
 • Es deixa d'aplicar excepcionalment el criteri d'assistència del 70% per tenir dret a l'avaluació contínua.
 • Enguany no compta per a límit de permanència.
 • L’alumnat aprovat pot optar per repetir el curs, sense que això afecti la seva situació acadèmica.

Podeu consultar la resolució que dona peu als canvis aquí.

Es publicarà un nou calendari d'exàmens aviat. 

Proves de certificació

Totes les parts de la prova de certificació tenen el mateix valor sobre el total de la nota.

La nota a final de cada part es consignarà utilitzant una escala numèrica de 0 a 10 punts amb un decimal. En el cas de la Mediació, la nota serà la mitjana de la puntuació obtinguda a la mediació escrita (ME) i a la mediació oral (MO).

Per superar la prova de competència general que dona dret al certificat de nivell corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova (la mitjana de totes les parts ha de donar una nota igual o superior a 6,5), i superar cadascuna de les cinc parts que constitueixen la prova amb un mínim del 50% (la nota de cada part ha de ser igual o superior a 5).

A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. Els candidats que han obtingut un 65% de la puntuació a la convocatòria ordinària no es poden presentar a la convocatòria extraordinària.

A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.

Podeu consultar més informació sobre les proves de certificació en aquest enllaç.

Cursos presencials – Avaluació, promoció i certificació

Tipus d’avaluació

En tots els cursos s’aplica l’avaluació contínua.

L’avaluació contínua consisteix a valorar l’aprenentatge de l’alumne a partir del seguiment del treball que fa i del progrés del seu aprenentatge. No es tracta d’una avaluació simplement fragmentada sinó que té un vessant formatiu: permet informar els alumnes i el professor de l’assoliment dels objectius plantejats i de les dificultats de cada alumne.

Els instruments que s’empren són l’observació sistemàtica, l’anàlisi de les produccions de l’alumnat i les proves específiques de seguiment.

En els cursos A1, B2.1 i C1.1, els resultat obtingut de l’avaluació contínua pot servir per superar el curs i promocionar.
En els cursos A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2, l’avaluació contínua serà informativa: per superar el curs, promocionar i certificar l’alumnat haurà d’aprovar les proves de certificació unificades que estableix Conselleria d’Educació.

Què s’avalua?

• Comprensió de textos orals (CTO),
• Comprensió de textos escrits (CTE),
• Producció i coproducció de textos escrits (PCTE),
• Producció i coproducció de textos orals (PCTO),
• Mediació lingüística (ML) oral i escrita.

Cadascuna d’aquestes parts s’avalua per separat.
S’han de superar totes amb un mínim del 50% de la nota.
La nota del curs és la mitjana de les notes de les cinc parts.

Períodes d’avaluació
 • Octubre: avaluació inicial, que permet fer un diagnòstic dels punts forts i febles de cada alumne i del grup en general.
 • Tres períodes d’avaluació contínua (avaluacions):
  • Octubre-desembre (30% de la nota final a A1, B2.1 i C1.1; informativa a la resta).
  • Desembre-març (30% de la nota final a A1, B2.1 i C1.1; informativa a la resta).
  • Març-maig (40% de la nota final a A1, B2.1 i C1.1; informativa a la resta).

Durant cada període s’avaluaran diverses proves i activitats de cada destresa (PTO, PTE, CTO, CTE i ML), realitzades a classe o a casa.

El professor podrà establir un dia al final de cada avaluació perquè l’alumnat faci o entregui proves o activitats a les quals no hagi pogut assistir. Aquest procediment és extraordinari i per tenir-hi dret cal haver assistit a un 70% o més de les sessions.

 • Convocatòria ordinària (maig/juny):
  • Exàmens finals a A1, B2.1 i C1.1 per als alumnes que no hagin assistit al 70% de les classes o que no hagin superat alguna/es de les cinc parts per avaluació contínua.
  • Exàmens de certificació a A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2, per a tot l’alumnat.
  • Convocatòria extraordinària (setembre): Recuperació de les parts no superades al maig/juny per a tots els nivells.
Promoció i certificació
 • Cursos A1, B2.1 i C1.1

L’alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes i superat cada part amb el 50% de la puntuació o més supera el curs i promociona al curs següent.

En cas de no haver assistit a un 70% de les classes o no haver superat el curs per avaluació contínua l’alumnat pot presentar-se a l’examen final de maig/juny i/o al de setembre i només pot realitzar les parts no superades per avaluació contínua, és a dir, que no arribin al 50% de la puntuació. En aquestes proves s’acumulen els continguts de tot el curs.
Les notes de les parts aprovades a l’examen final de maig/juny es conserven fins a la convocatòria de setembre.

 • Cursos A2, B1, B2.2 (B2), C1.2 (C1) i C2

Tot l’alumnat ha de realitzar les proves unificades de certificació. Cal aprovar totes les parts (destreses/activitats de llengua) amb el 50% de la puntuació.

 • L’alumnat que superi totes les parts amb el 50% o més de la nota i a més obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) promocionarà al següent nivell i obtindrà la certificació del nivell.
 • L’alumnat que a la convocatòria ordinària superi totes les parts amb el 50% o més de la nota però no obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Prevaldrà la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.
 • A la convocatòria extraordinària l’alumnat ha de realitzar les parts que no té superades amb el 50% a la convocatòria ordinària. A més, podrà presentar-se de nou a les parts que vulgui.
 • L’alumnat que no hagi obtingut el 65% però tengui totes les parts amb un 50% a la convocatòria extraordinària podrà repetir el mateix curs o promocionar al nivell següent sense certificar (excepte a C2), poguent certificar el nivell més endavant a la convocatòria lliure.
 • L’alumnat que ja hagi certificat a la convocatòria ordinària no es podrà tornar a presentar a la convocatòria extraordinària.

Podeu descarregar la informació en pdf en aquest enllaç.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores