- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - https://eoicalvia.com -

Règim lliure

Destinataris

El règim lliure permet l’obtenció d’una certificació oficial d’un nivell d'un idioma a aquelles persones que no volen o no poden assistir a classe.

Oferta de nivells que es poden obtenir a l’EOI de Calvià

Oferta pel curs 2020/21. (pdt d'actualitzar pel curs 21/22)

 • Alemany: nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.
 • Anglès: nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2
 • La inscripció a les proves de català per a l'any 2021 es farà a l'EOI de Palma per a tot l'alumnat de Mallorca.

La certificació de cada nivell té la següent correspondència amb el Marc Europeu Comú de Referència:

Certificat de nivell bàsic A2 = A2
Certificat de nivell intermedi B1= B1
Certificat de nivell intermedi B2= B2
Certificat de nivell avançat C1 = C1
Certificat de nivell avançat C2 = C2

Les proves lliures no permeten l'obtenció d'un certificat dels primers cursos de cada nivell (bàsic A1, intermedi B2.1 o avançat C1.1) ja que l'alumne es presenta a tot el nivell.

Condicions de matrícula

 • Tenir 16 anys o complir-los durant l'any en què es fa la matrícula.
 • Tenir 14 anys o complir-los durant l'any en què es fa la matrícula, per seguir l'ensenyament d'un idioma diferent del cursat a l'educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • Viure, treballar o estudiar als municipis d’Andratx o Calvià.
 • Ser titular d’un DNI o NIE en vigor.

Incompatibilitats de la matrícula lliure

 • L'alumnat presencial no es pot matricular per lliure del mateix nivell i idioma que cursa de forma presencial, però sí d’un altre nivell o d’un altre idioma.
 • L'alumnat que es vulgui matricular de més d'un nivell o idioma haurà de comprovar al calendari d'exàmens que les dates de les proves no són incompatibles.  
 • Una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma en el cas de l'anglès i l'alemany, d'un idioma en el cas del català. 
 • No és necessari tenir el certificat del nivell anterior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
 • L'alumnat del programa EOIES i l'alumnat de That's English tampoc no es pot matricular per lliure del mateix nivell i idioma que cursa, però sí d’un altre nivell o d’un altre idioma.
 • L'alumnat que ja compti amb el certificat d’un nivell d’un idioma no pot tornar-se a matricular del mateix nivell i idioma, independentment de l'EOI on s’hagi examinat.

Publicació del calendari de les proves

Les dates de les proves es concretaran a la resolució corresponent. S'actualitzaran un cop publicades.

Aquestes dates poden variar per preservar la seguretat sanitària dels participants, si així ho consideren les autoritats sanitàries. Si fos el cas, els nous calendaris es farien públics al BOIB mitjançant una nova resolució. 

Matriculació

La inscripció a les proves s'ha de tramitar telemàticament en el termini establert. (pdt de publicar - curs 21/22)

Les instruccions de matrícula s'activen el dia en què comença el procés d'inscripció a l'apartat de matrícula, dins el desplegable tràmits d'aquest lloc web.

Podeu trobar les taxes de matriculació per a l'any 2021 a l'apartat Tràmits > Taxes de la web o bé clicant en aquest enllaç: taxes actuals.

Aquestes dates poden variar per preservar la seguretat sanitària dels participants, si així ho consideren les autoritats sanitàries. Si fos el cas, els nous calendaris d'actuació o els nous termes es farien públics al BOIB mitjançant una nova resolució. 

Calendari i lloc de realització de les proves lliures

Les proves lliures tenen lloc a l’EOI de Calvià.

L'alumnat matriculat a aquest centre no podrà realitzar les proves a una EOI diferent, ni es podran autoritzar trasllats d’expedient d’alumnes lliures.

L’alumnat pot inscriure’s per fer les proves lliures de diferents nivells i idiomes (tot i que una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d'un mateix idioma) però la realització dels exàmens s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial.

Les dates dels exàmens escrits es poden consultar al calendari d'exàmens.

Atenció!

 • En cap cas no es permet la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • L’alumnat que vulgui fer la matrícula de més d’un nivell o idioma ha de comprovar que les dates dels exàmens no siguin coincidents abans d’abonar les taxes de matrícula.
 • Per poder-se presentar a les proves, els alumnes s’han d’identificar amb el DNI o el NIE original. Si tenen un NIE provisional, hi han d’adjuntar una còpia del passaport en vigor. En cap cas no es permet acreditar la identitat mitjançant un altre document. Si no es poden identificar en el moment d’accedir a la prova, n’han de quedar exclosos.

Convocatòries

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme el mes de juny i l'extraordinària al mes de setembre.

Informacions sobre les proves

Parts de què consten les proves 

Les proves dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 consten de les següents activitats de llengua: producció i coproducció de textos escrits, producció i coproducció de textos orals, mediació lingüística, comprensió de textos orals i comprensió de textos escrits.

Podeu trobar l'estructura de les proves, models i les especificacions de les proves en aquest enllaç.

Avaluació i qualificacions 

Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.

 • L’alumnat que superi totes les parts amb el 50% o més de la nota i a més obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) obtindrà la certificació del nivell.
 • L’alumnat que a la convocatòria ordinària superi totes les parts amb el 50% o més de la nota però no obtengui un 65% o més de la nota global (mitjana de totes les parts) podrà presentar-se de nou a la convocatòria extraordinària de les parts que vulgui. Prevaldrà la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.
 • A la convocatòria extraordinària l’alumnat ha de realitzar les parts que no té superades amb el 50% a la convocatòria ordinària. A més, podrà presentar-se de nou a les parts que vulgui. Prevaldrà la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.
 • L’alumnat que no hagi obtingut el 65% però tengui totes les parts amb un 50% com a mínim no obtindrà el certificat.
 • L’alumnat que ja hagi certificat a la convocatòria ordinària no es podrà tornar a presentar a la convocatòria extraordinària.

Més informació a Web del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Adaptacions de les proves per a aquelles persones amb dificultats específiques

Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació, indicant el tipus d'adaptació que es sol·licita per a la realització de les proves, s'haurà d'enviar, juntament amb la documentació justitifcativa de la discapacitat, en el moment de formalitzar la matrícula a l'adreça administracio@eoicalvia.com.

No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.

Es comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud en què s'especifiqui quines adaptacions es duran a terme en un termini de 30 dies.

Més informació aquí.

Accés des del règim lliure als cursos presencials

Els alumnes inscrits a les proves lliures que vulguin continuar els estudis de manera presencial hauran de:

 • sol·licitar plaça en el període de preinscripció.
 • aprovar l'examen de certificat de nivell pel qual es matriculen.
 • ser admesos en el procés d'admissió i matricular-se en els terminis establerts.

Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s’inscriguin a les proves lliures de certificació del mateix idioma que estan cursant, que vulguin continuar els estudis d’aquell idioma al centre, i que no hagin sol·licitat plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al procés de preinscripció, o que no hagin obtingut plaça al procés d’admissió, hauran de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants al setembre.