- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - https://eoicalvia.com -

A2, B1, B2/B2.2, C1/C1.2 i C2

Es qualifiquen per separat, amb una nota numèrica del 0 al 10, cadascuna de les activitats de llengua següents:

Per superar el curs i promocionar al següent, s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les activitats de llengua.

Per a obtenir el certificat de nivell cal, a més a més, que la mitjana de totes les parts sigui 6,5 o més (vegeu més avall).

Les qualificacions finals del curs per a cada activitat de llengua són les que s’obtenen a la prova de certificat del nivell corresponent, que es fa en dues convocatòries: ordinària i extraordinària.

Podeu consultar les dates i les especificacions de les proves aquí.

Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears