- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Títols i certificats

Sol·licitud de certificats acadèmics i títols

Tipus de certificats

 • Un certificat acadèmic conté tot l'historial d’estudis a qualsevol de les EOI on l'alumne ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Inclou les qualificacions finals de cada idioma.
 • Un certificat per destreses especifica les notes obtingudes de cada destresa. Només es pot sol·licitar per a idiomes cursats a l'EOI de Calvià.
 • Un certificat de matrícula acredita que l’alumne oficial està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual. Gratuït.
 • Un certificat de trasllat d'expedient conté tot l'historial d’estudis a qualsevol de les EOI on l'alumne ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure i es sol·licita per fer un trasllat d'expedient des de l'EOI de Calvià a una altra EOI. (Vegeu l'apartat de Trasllats per a més informació)
 • Un certificat de nivell acredita la superació d'un nivell. Es pot sol·licitar per certificar els nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 o C2. Aquest certificat s’ha de tramitar obligatòriament de manera presencial a la secretaria.
 • Un certificat d’aptitud: l’alumne/a que en el seu moment va aprovar 5è del pla d’estudis anterior pot sol·licitar aquest certificat únicament de manera presencial a la secretaria del centre.

Com sol·licitar d'un certificat acadèmic, de matrícula o per destreses?
El podeu sol·licitar per correu electrònic: administracio@eoicalvia.com

Quan es pot recollir? Qui el pot recollir?
El certificat sol·licitat es podrà recollir quan se us avisi per correu electrònic i sempre amb cita prèvia. 
Per recollir el certificat, podeu delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

Com sol·licitar un certificat de nivell o d'aptitud?
El podeu sol·licitar per correu electrònic: administracio@eoicalvia.com

Quan es pot recollir? Qui el pot recollir?
Els certificats de nivell o d'aptitud són expedits per la Conselleria d'Educació. Un cop són rebuts a la secretaria de l'EOI de Calvià rebreu un avís per recollir-lo.
Si voleu podeu delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

Com sol·licitar un certificat de trasllat d'expedient a una altra escola?
Aquesta sol·licitud l'heu de tramitar a l'escola de destí, que serà la que ens la farà arribar.

Taxes de l'any 2022

  • Certificat acadèmic: 9,29 €
  • Trasllat d’expedient fora de la C. Autònoma: 9,29 €
  • Certificat d’un nivell: 9,29 € 
  • Certificat d’aptitud: 31,92 € 
  • Reexpedició de qualsevol títol o diploma: 17,05 € 

Els interessats que tenguin el títol de família nombrosa especial i els que estiguin en situació d'atur estan exempts del pagament. Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes ho han de justificar.  Exempció o bonificació de taxes
Aquestes taxes s'actualitzen anualment a la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.