EOI Calvia

Títols i certificats

Sol·licitud de certificats acadèmics i títols

Tipus de certificats

  • Un certificat acadèmic conté tot l’historial d’estudis a qualsevol de les EOI on l’alumne ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Inclou les qualificacions finals de cada idioma.
  • Un certificat per destreses especifica les notes obtingudes de cada destresa. Només es pot sol·licitar per a idiomes cursats a l’EOI de Calvià.
  • Un certificat de matrícula acredita que l’alumne oficial està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual. Gratuït.
  • Un certificat de nivell acredita la superació d’un nivell. Es pot sol·licitar per certificar els nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 o C2. 
  • Un certificat d’aptitud (alumnat que en el seu moment va aprovar 5è del pla d’estudis anterior).

Com sol·licitar d’un certificat acadèmic, de matrícula o per destreses?
El podeu sol·licitar per correu electrònic: administracio@eoicalvia.com

Quan es pot recollir? Qui el pot recollir?
El certificat sol·licitat es podrà recollir quan se us avisi per correu electrònic. 
Per recollir el certificat, podeu delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

Com sol·licitar un certificat de nivell o d’aptitud?
El podeu sol·licitar per correu electrònic: administracio@eoicalvia.com

Quan es pot recollir? Qui el pot recollir?
Els certificats de nivell o d’aptitud són expedits per la Conselleria d’Educació. Un cop són rebuts a la secretaria de l’EOI de Calvià rebreu un avís per recollir-lo.
Si voleu podeu delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

Com sol·licitar un certificat de trasllat d’expedient a una altra escola?
Aquesta sol·licitud l’heu de tramitar a l’escola de destí, que serà la que ens la farà arribar.

Taxes de l’any 2022

  • Certificat acadèmic: 9,29 €
  • Certificat d’un nivell: 9,29 € 
  • Certificat d’aptitud: 31,92 € 
  • Reexpedició de qualsevol títol o diploma: 17,05 € 

Els interessats que tenguin el títol de família nombrosa especial i els que estiguin en situació d’atur estan exempts del pagament. Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes ho han de justificar.  
Exempció o bonificació de taxes.
Aquestes taxes s’actualitzen anualment a la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.