- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Taxes

Taxes de les EOI de les Illes Balears per a l’any 2017

Cursos presencials

Règim lliure

Ajuts de matrícula i llibres del fons social per a personal docent de la Conselleria d'Educació i Universitats

Beques

ATENCIÓ: Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

Cursos presencials

 • Matrícula per curs: 146,40 € (Família nombrosa: 73,20 €)
 • Matrícula per curs quadrimestral: 71,13 € (Família nombrosa: 35,57 €)
 • Serveis generals: 11,09 € (Família nombrosa: 5,55 €)
 • Obertura d’expedient: 23,29 € (Família nombrosa: 11,65 €)

Antics alumnes

 • Taxa ordinària d'un idioma: matrícula per curs + serveis generals
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes per a:
  - membres de família nombrosa especial --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
  -
  per a persones en atur --> S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur” en el  moment en què es fa la matrícula. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.
  - per a víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills), per a víctimes de violència de gènere (incloent els fills) i per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33% --> s'ha d'acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent i amb el llibre de família, si escau

Nous alumnes

 • Taxa ordinària d'un idioma: matrícula per curs + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos idiomes: matrícula per curs x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes per a:
  - membres de família nombrosa especial --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
  -
  per a persones en atur --> S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur” en el  moment en què es fa la matrícula. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.
  - per a víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills), per a víctimes de violència de gènere (incloent els fills) i per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33% --> s'ha d'acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent i amb el llibre de família, si escau
Càlcul de taxes dels cursos presencials anuals Antics alumnes(d’aquesta o altres EOI de les Balears) Nous alumnes
1 idioma 2 idiomes 1 idioma 2 idiomes
Taxa ordinària 157,49 € 303,89 € 180,78 € 327,18 €
Taxa família nombrosa general 78,75 € 151,95 € 90,40 € 163,60 €

 

Càlcul de taxes dels cursos quadrimestrals Antics alumnes, 1r quadrimestre Nous alumnes, 1r quadrimestre Antics , 2n quadrimestre
Taxa ordinària 82,22 € 105,51 € 71,13 €
Família nombrosa 41,12 €  52,77 € 35,57  €
 

Règim lliure

 • Drets d’examen d’un nivell: 44,36 € (Família nombrosa: 22,18 €)
 • Obertura d’expedient: 23,29 € (Família nombrosa: 11,65 €)
 • Serveis generals: 11,09 € (Família nombrosa: 5,55 €)

Antics Alumnes

 • Taxa ordinària d'un nivell: drets d'examen d'un nivell + serveis generals (no s'ha de pagar aquest concepte si ja s'ha abonat amb la matrícula d'un curs presencial en el mateix curs acadèmic)
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes per a:
  - membres de família nombrosa especial --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
  -
  per a persones en atur --> S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur” en el  moment en què es fa la matrícula. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.
  - per a víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills), per a víctimes de violència de gènere (incloent els fills) i per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33% --> s'ha d'acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent i amb el llibre de família, si escau

Nous Alumnes

 • Taxa ordinària d'un nivell: drets d'examen d'un nivell + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa ordinària de dos nivells: drets d'examen d'un nivell x 2 + serveis generals + obertura d’expedient
 • Taxa família nombrosa general: 50% de reducció --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
 • Exempció de taxes per a:
  - membres de família nombrosa especial --> S'ha d'acreditar presentant l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat
  -
  per a persones en atur --> S'ha d'acreditar amb un “informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur” en el  moment en què es fa la matrícula. La data d'emissió de l'informe no pot superar els 30 dies d'antiguitat.
  - per a víctimes d'actes terroristes (incloent el cònjuge i els fills), per a víctimes de violència de gènere (incloent els fills) i per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33% --> s'ha d'acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent i amb el llibre de família, si escau
Càlcul de taxes règim lliure Nou alumne Nou alumne família nombrosa Antic alumne Antic alumne família nombrosa
1 nivell 78,74 € 39,38 € 55,45 € 27,73 €
2 nivells 123,10 € 61,56 € 99,81 € 49,91 €

Marc normatiu