- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Renúncia de matrícula

Sol·licitud de la renúncia de la matrícula

Els alumnes de modalitat presencial podran sol·licitar per escrit a la direcció del centre no més tard del 31 de març* la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.

La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.
Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs d’un idioma i d'un nivell una sola vegada.
L’alumne no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.
Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de taxes. En cas de voler continuar els estudis en un altre moment, l'alumne/a haurà de tornar a participar al procés d’admissió.
La renúncia constarà a l'expedient acadèmic, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.

* Per als cursos del primer quadrimestre de català el termini serà el 17 de gener.