EOI Calvia

Renúncia de matrícula

Sol·licitud de la renúncia de la matrícula

Els alumnes de modalitat presencial podran sol·licitar per escrit a la direcció del centre no més tard del darrer dia lectiu del mes de març la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.

Límit de convocatòries
A1
A2
4 cursos
B12 cursos
B2.1
B2.2
4 cursos
C1.1
C1.2
4 cursos
C22 cursos

La direcció del centre ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.

Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs d’un idioma i d’un nivell una sola vegada.

L’alumne no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de taxes. En cas de voler continuar els estudis en un altre moment, l’alumne/a haurà de tornar a participar al procés d’admissió.

La renúncia constarà a l’expedient acadèmic, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.