- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Permanència extraordinària

Permanència extraordinària en un nivell

Segons l’Ordre de 8 de gener de 2008 (BOIB núm. 22), l’alumne té dret a cursar de forma presencial els nivells bàsic, intermedi i avançat un nombre màxim d’anys equivalent al doble dels ordenats al currículum de cada idioma, és a dir, quatre anys per nivell.

Segons la resolució de 30 d’abril de 2011 (BOIB núm. 69), per als nivells de C1 i C2 el màxim és de tres any per nivell.

Malgrat això, la permanència a la modalitat presencial es pot ampliar un any més en supòsits de malatia o causa greu.

Poden sol·licitar la permanència extraordinària en un nivell aquells alumnes que hagin esgotat el termini màxim previst per a la modalitat presencial en un nivell. El curs a partir del qual es comença a comptar aquesta permanència és el 2008-9.

La persona interessada ha de fer una sol·licitud per escrit (se'n pot sol·licitar un model a la secretaria del centre) que ha d’adreçar a la directora de l’Escola. A la sol·licitud han de constar els motius pels quals es demana la permanència extraordinària i s’hi ha d’adjuntar la documentació que justifiqui fefaentment les circumnstàcies al·legades. El motiu pot ser una malatia o un fet o circumstància greu succeïts dins els anys de permanència establerta per al nivell.

La sol·lcitud s’ha de presentar en el centre després que l’alumne hagi exhaurit l’última convocatòria d’exàmens del darrer curs de permanència i sempre abans del 25 de setembre.

L’alumnat que presenti la sol·licitud amb posterioritat al 25 de setembre no té garantida, en cas de resolució favorable, la incorporació a les activitats acadèmiques dins el mateix curs acadèmic. En aquest cas l’alumne haurà de fer els tràmits de preinscripció per ser admès en el curs següent.

Un cop rebuda la sol·licitud la directora del centre dictarà una resolució favorable o desfavorable, que comunicarà a la persona interessada en un termini màxim de 15 dies.

Contra la resolució es pot interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes.

No hi ha límit de convocatòries per a l’alumnat de la modalitat lliure.

Marc normatiu

  • Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 3 de febrer de 2009 per la qual es donen instruccions per regular la permanència extraordinària en un nivell en els ensenyaments d’idiomes de règim especial. (BOIB núm. 22 de 12-02-2009)