Matrícula » Setembre – Antics alumnes presencials CURS 19/20 – Pendent d’actualització

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula de setembre per a antics alumnes

DESTINATARIS

Alumnes presencials aprovats que vulguin continuar els estudis del mateix idioma.

Alumnes presencials que hagin de repetir curs.

ATENCIÓ!
L'alumnat que no es matriculi en les dates establertes perdrà la condició d'antic alumne a efectes de reserva de plaça.

L'alumnat que compagina la condició d'alumne presencial i lliure del mateix idioma, s'ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l’EOI de Calvià.

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Per fer els passos 1 i 2 necessitau una impressora.

PAS 1 Matrícula telemàtica. Selecció d’horari i de taxes

CALENDARI

                           
           Inici de matrícula telemàtica Fi de matrícula telemàtica
 Tots els idiomes  A1 12 de setembre a les 9h 13 de setembre a les 23:59h
A2 16 de setembre a les 9h 19 de setembre a les 23:59h
Anglès B1, B2.1 16 de setembre a les 9h 19 de setembre a les 23:59h
B2.2, C1.1, C1.2, C2 20 de setembre a les 9h 24 de setembre a les 23:59h
Alemany B1, B2.1, B2.2 20 de setembre a les 9h 24 de setembre a les 23:59h
Català B1, B2 16 de setembre a les 9h 19 de setembre a les 23:59h
C1, C2 20 de setembre a les 9h 24 de setembre a les 23:59h

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web centrosnet (navegador recomanat Mozilla Firefox)
 • L'usuari és la vostra data de naixement : 00/00/0000
  La contrasenya és el vostre DNI (sense la lletra) o NIE (sense l'última lletra)
 • Pitjau “Entrar” per crear una contrasenya personal d'entre 6 i 10 caràcters.
  Comprovau que el correu electrònic és correcte o, en cas contrari, modificau-lo per rebre-hi l'enllaç d'activació de la nova contrasenya.
  Un cop activada podeu accedir al vostre expedient amb l'usuari, el DNI i la contrasenya personal.
 • En pantalla veureu el vostre curs d'accés. Triau el grup (en cas que hi hagi més d'una opció) del desplegable de la dreta. Si algun dels grups publicats no apareix vol dir que el grup està complet. Posau atenció a l'elecció de grup, ja que l'horari del qual us matriculeu no podrà ser modificat amb posterioritat, excepte en el període i forma que estableix la direcció del centre al tràmit canvi de grup.
 • Escolliu la taxa corresponent
  "Taxa a aplicar": per defecte ja surt la taxa ordinària, que és de 161,77 euros.
 • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat. El carnet de família nombrosa es pot sol·licitar al Consell Insular de Mallorca. C/ General Riera, 67. Palma.
 • Per justificar la situació d’atur haureu de presentar un certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies d’anterioritat a la data en què us matriculeu (”Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur”). Aquest document es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altre document per justificar la situació d'atur.
 • Vegeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.
 • Confirmau. Un cop confirmada l'acceptació de matrícula no podreu canviar d'horari.
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d'un idioma

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma
 • "Taxa a aplicar": triau "oficial ordinària antic 2"
 • Confirmau
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

PROCEDIMENT

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributaria de les Illes Balears (vegeu els enllaços més avall)
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s'indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us ofereix dues possibilitats:
  1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2)
  Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit. Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament). Clicau "tornar a la pàgina de l'organisme" i després el botó “Justificant”. Al cantó de la dreta hi ha un desplegable. Triau "imprimir." S’imprimiran dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

  En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Entrega de la documentació a la secretaria del centre

CALENDARI

             Inici del termini Fi del termini
 Tots els idiomes  A1 12 de setembre a les 16h 16 de setembre a les 20h
A2 17 de setembre a les 16h 20 de setembre a les 20h
Anglès B1, B2.1 17 de setembre a les 16h 20 de setembre a les 20h
B2.2, C1.1, C1.2, C2 20 de setembre a les 16h 27 de setembre a les 20h
Alemany B1, B2.1, B2.2 20 de setembre a les 16h 27 de setembre a les 20h
Català B1, B2 17 de setembre a les 16h 20 de setembre a les 20h
C1, C2 20 de setembre a les 16h 27 de setembre a les 20h

Horari de secretaria durant el període de matrícula: de dilluns a divendres de 16 a 20 h.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores