Matrícula » Octubre – Vacants CURS 21/22

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a places vacants

DESTINATARIS

 • antics alumnes que no s'hagin matriculat en el període de matrícula d'antics alumnes
 • nous alumnes preinscrits admesos que no s'hagin matriculat en el període corresponent
 • qualssevol altres candidats que compleixin les condicions següents:

CONDICIONS DE MATRÍCULA

1- Comptar amb DNI o NIE actualitzat.

2- Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2021, o 14 per a un idioma estranger diferent del cursat com a primer idioma estranger a l’ESO.

A QUIN CURS VOS HEU DE MATRICULAR

En qualsevol cas, és recomanable fer la prova d’anivellació, ja que afavoreix la ubicació al nivell més adequat i on teniu més garanties d’aprofitar i superar el curs.

En cas que no la faceu:

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → a Bàsic A1. 
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol Escola Oficial d’Idiomes* → al curs immediatament següent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs o l’equivalent (consultau les equivalències aquí i aquí). 
 • Amb un certificat oficial de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent (consultau les equivalències aquí)→ al curs immediatament següent.
 • Amb un títol o certificat d’acreditació de la competència en llengües estrangeres reconegut (consultau-los aquí)→ al curs immediatament següent:
  • Amb acreditació del nivell A1→ a Bàsic A2
  • Amb acreditació del nivell A2→ a Intermedi B1
  • Amb acreditació del nivell B1→ a Intermedi B2.1
  • Amb acreditació del nivell B2→ a Avançat C1.1
  • Amb acreditació del nivell C1→ a  Avançat C2
 • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI ni cap certificació reconeguda→ PROVA D'ANIVELLACIÓ

*Preferiu tornar a fer un curs que vàreu aprovat fa temps? Escriviu a eoicalvia@eoicalvia.com

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula s'han de seguir tots els passos i en l'ordre indicat.

PAS 1 Comprovació vacants
PAS 2 Prova d'anivellament, si escau
PAS 3 Matrícula telemàtica: tria de grup
PAS 4 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 5 Entrega de la documentació i resguards de pagament a l’EOI de Calvià

ATENCIÓ!

Si no es compleixen tots els passos la matrícula no serà vàlida.
Parau atenció al curs al qual accediu: una matrícula en un curs equivocat comportarà la seva anul·lació.
En cap cas no s'ha de fer el pagament de la matrícula fins que no s'hagi obtingut plaça al pas 3.

Tots els tràmits es fan de manera telemàtica. Si hi teniu problemes, posau-vos en contacte amb l'escola: 971 700 150 - administracio@eoicalvia.com.

PAS 1 Publicació de vacants

Les vacants es publiquen dia 6 d'octubre abans de les 20h.

Podeu consultar les vacants aquí.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Prova d'anivellament, si escau

PROVA D'ANIVELLACIÓ

 • La prova d’anivellament té com a objectiu situar el futur alumne al curs que li pertoca segons el seu nivell actual de l’idioma a fi que el curs sigui de profit.
 • Amb la prova d’anivellament es pot accedir a qualsevol curs, sempre que no s'hagi aprovat anteriorment.
 • La prova d'anivellament només es pot fer una vegada per curs i només és vàlida per sol·licitar plaça per al curs 2021-2022
 • El resultat de la prova d’anivellament només implica l'assignació a l'alumne del curs que li correspon i no l'admissió d'aquest.
 • No poden realitzar les proves d’anivellament les persones que durant el curs 2020-21 hagin estat matriculades de l’idioma que sol·liciten en alguna EOI.

Alemany i català:  prova d’anivellament presencial a l’EOI Calvià el 8 d'octubre

- Català: 8 d'octubre a les 17 h

Alemany: 8 d'octubre a les 18.30h

La prova d’anivellament consta d'una part escrita tipus test que, segons el resultat, pot anar seguida d'una entrevista o una expressió escrita. La part escrita té una durada aproximada d'una hora i s'hi poden avaluar els següents aspectes: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i auditiva.

Per fer la prova d’anivellament presencial s’ha de presentar obligatòriament el DNI o NIE.

Els resultats de les proves presencials es faran públics tres dies després de la prova a la pàgina web.
Contra el resultat d'aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.


Anglès: 
Prova d'anivellament telemàtica de l'11 al 14 d'octubre

Per accedir a la prova d'anivellació clicau AQUÍ

ATENCIÓ
Aquest procés s'ha de fer amb un ordinador, no està preparat per a mòbils o tauletes.
És important que faceu la prova en un lloc i moment en què us pugueu concentrar. Si la prova no es fa de manera acurada, el resultat no demostrarà el vostre nivell real i no traureu profit del curs.
Un cop acabada la prova imprimiu el resguard del resultat, que haureu de d'enviar a administracio@eoicalvia.com juntament amb la documentació restant. Només s'acceptarà com a resguard el document que s'obté en finalitzar-la (no són vàlides les captures de pantalla ni cap altre tipus de document que no sigui el comprovant oficial).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i assignació de grup

QUAN: des del 11 d'octubre (9h) fins el 14 d'octubre (22h).

COM: 

 • Anau a la pàgina web de CentrosNet: AQUÍ
  (navegador recomanat: Mozilla Firefox)
 • Introduïu les vostres dades personals
 • Triau l'idioma i el curs del qual us matriculau
 • Triau entre antic o nou alumne
  • Antic alumne: qui en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Balears, com a alumne presencial o lliure (tant si s'ha presentat als exàmens com si no). Si veniu d'una EOI diferent de l'EOI Calvià haureu d'emplenar una sol·licitud de trasllat d'expedient (disponible a la secretaria del centre) i un justificant que heu estat matriculats (papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d'estudis) en lliurar la documentació de matrícula
  • Nou alumne: qui no ha estat mai matriculat a una EOI de les Illes Balears. També:
   - antics alumnes d'EOI de fora de Balears
   - alumnat de That's English
   - alumnat d'EOIES
   - alumnat de cursos intensius,  d'estiu, de conversa, de perfeccionament, per al professorat i específics
 • Escolliu la taxa a pagar.
  • Consultau les taxes aquí.
  • Taxa de família nombrosa: haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Exempció per situació d’atur: haureu de presentar un 'Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur' amb una antiguitat de com a màxim 30 dies. Es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altre document.
  • Altres bonificacions i exempcions: consultau aquest enllaç
 • Pitjau el botó imprimir resguard i n'obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 4 Pagament de les taxes de matrícula

El pagament de les taxes es pot realitzar durant tot el període de matrícula.

PROCEDIMENT

 • Abans d'iniciar el pagament consultau l'apartat Taxes
 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
 • Per a cadascun dels models que s'indiquen més avall, introduïu les dades i feis clic a “Finalitzar”.
 • Preneu nota del número de localitzador de l'operació que us apareix a la pantalla. En cas d'incidència, és l'única forma de recuperar inmediatament el resguard de l'operació.
 • El portal us ofereix dues possibilitats:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

 • S’imprimiran TRES còpies del model: per a l’entitat col·laboradora, per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En enviar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI.
 • Entitats bancàries col·laboradores: Caixabank, Bankia, Banca March, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Banco Sabadell, Cajamar-Caja Rural, Deutsche Bank, Targobank, Colonya, Caixa de Pollença i Ibercaja.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

 •  Marcau targeta de crèdit (Per defecte surt "pagament per banca electrònica").
 • Després d’introduir les dades de la targeta, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document NO és vàlid com a comprovant de pagament).
 • Clicau damunt "CONTINUAR" i després el botó "JUSTIFICANT".
 • Triau "DESAR". Es descarregarà el model 046 amb el justificant acreditatiu del pagament realitzat, que haureu d'entregar a l’EOI.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510 o serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 5 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l'EOI de Calvià

La documentació es pot lliurar telemàticament a administracio@eoicalvia.com a partir de l'inici del període de matrícula fins a la finalització de mateixa.

DOCUMENTS A LLIURAR EN TOTS ELS CASOS:

DOCUMENTS A LLIURAR EN CASOS ESPECÍFICS:

 • Bonificació o exempció de taxes: clicau aquí per veure la documentació necessària.
 • Alumnat provinent d’altres EOI:  sol·licitud de trasllat d'expedient (es pot sol·licitar a administracio@eoicalvia.com) i un justificant que heu estat matriculat. S'ha d'aportar una còpia d'un dels següents documents: papereta de notes, certificat acadèmic o resguard de matrícula.
 • Alumnat provinent de “That's English” o que ha superat una prova lliure a un altre centre: còpia del certificat acadèmic de la superació del curs.
 • Accés a nivells d'anglès per prova d'anivellació: resguard de la prova
 • Accés a nivells de català/alemany amb una titulació equivalent: certificat (vegeu taules d'equivalències)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enviau tota la documentació en un sol correu electrònic.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l'escola: 971 700 150 - administracio@eoicalvia.com

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores