Matrícula » Octubre – Vacants

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a places vacants

DESTINATARIS

 • antics alumnes que no s'hagin matriculat en el període de matrícula d'antics alumnes
 • nous alumnes preinscrits admesos que no s'hagin matriculat en el període de matrícula matrícula de preinscrits
 • qualssevol altres candidats que compleixin les condicions següents:

CONDICIONS DE MATRÍCULA

1- Comptar amb DNI o NIE actualitzat.

2- Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2019, o 14 per a un idioma estranger diferent del cursat com a primer idioma estranger a l’ESO.

ACCÉS

 • Amb cap coneixement o amb nocions molt bàsiques de l’idioma → Bàsic A1.
 • Amb un curs, nivell o cicle aprovat a qualsevol EOI → al curs immediatament següent (vegeu les equivalències amb el nou pla d'estudis aquí).
 • Amb un curs presencial o a distància suspès → al mateix curs (vegeu les equivalències amb el nou pla d'estudis aquí).

Si considerau que el vostre nivell ha millorat des que vàreu fer el curs, podeu fer la prova d’anivellament (excepte alumnes del curs 2018-2019).

 • Amb nocions de l’idioma però sense cap curs previ a una EOI → feis la prova d’anivellament.
 • Amb el títol de batxillerat → al curs B1 de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat. Recomanam, però, que feu la prova d’anivellament. El fet d’al·legar el títol de batxillerat exclou la possibilitat de realitzar la prova d’anivellament. Fer la prova d’anivellament garanteix un diagnòstic més acurat.

 • [Només català] Amb un certificat oficial de coneixements llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüísticaal curs immediatament següent. Trobareu les equivalències aquí.

No es pot repetir un curs ja aprovat.

EQUIVALÈNCIES ENTRE PLANS D'ESTUDIS

EquivalènciesCaptura de pantalla 2019-04-15 a les 20.42.47

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula s'han de seguir tots els passos i en l'ordre indicat.

PAS 1 Prova d'anivellament, si escau
PAS 2 Comprovació vacants
PAS 3 Matrícula telemàtica: tria de grup
PAS 4 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 5 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a la secretaria de l’EOI de Calvià

ATENCIÓ!

Si no es compleixen tots els passos la matrícula no serà vàlida.
Parau atenció al curs al qual accediu: una matrícula en un curs equivocat comportarà la seva anul·lació.
En cap cas no s'ha de fer el pagament de la matrícula fins que no s'hagi obtingut plaça al pas 3.
Per realitzar aquest procés de matrícula necessitau una impressora.

PAS 1 Prova d'anivellament, si escau

PROVA D'ANIVELLAMENT

 • La prova d’anivellament té com a objectiu situar el futur alumne al curs que li pertoca segons el seu nivell actual de l’idioma a fi que el curs sigui de profit.
 • Amb la prova d’anivellament es pot accedir a qualsevol curs, sempre que no s'hagi aprovat anteriorment.
 • La prova d'anivellament només es pot fer una vegada per curs i només és vàlida per sol·licitar plaça per al curs 2019-2020
 • El resultat de la prova d’anivellament només implica l'assignació a l'alumne del curs que li correspon i no l'admissió d'aquest.
 • No poden realitzar les proves d’anivellament les persones que durant el curs 2018-19 hagin estat matriculades de l’idioma que sol·liciten en alguna EOI.


Anglès
: Els candidats d’anglès han de fer la prova de manera telemàtica seguint aquest enllaç  exclusivament dia 10 d'octubre de 7h a les 23:59h.

ATENCIÓ
Aquest procés s'ha de fer amb un ordinador, no està preparat per a mòbils o tauletes.
És important que faceu la prova en un lloc i moment en què us pugueu concentrar. Si la prova no es fa de manera acurada, el resultat no demostrarà el vostre nivell real i no traureu profit del curs.
Un cop acabada la prova imprimiu el resguard del resultat, que haureu de lliurar a la secretaria juntament amb la documentació restant. Només s'acceptarà com a resguard el document que s'obté en finalitzar-la (no són vàlides les captures de pantalla ni cap altre tipus de document que no sigui el comprovant oficial).


Alemany i català
prova d’anivellament presencial a l’EOI Calvià el 9 d'octubre

Català: 9 d'octubre a les 17h

Alemany: 9 d'octubre a les 19h

La prova d’anivellament consta d'una part escrita tipus test que, segons el resultat, pot anar seguida d'una entrevista o una expressió escrita. La part escrita té una durada aproximada d'una hora i s'hi poden avaluar els següents aspectes: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora i auditiva.

Per fer la prova d’anivellament presencial s’ha de presentar obligatòriament el DNI o NIE.

Els resultats de les proves presencials es faran públics una hora després del seu acabament.
Contra el resultat d'aquestes proves no es pot presentar sol·licitud de revisió.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Publicació de vacants

Podeu consultar les vacants aquí

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i assignació de grup

IDIOMES INICI DE LA MATRÍCULA TELEMÀTICA FI DE LA MATRÍCULA TELEMÀTICA LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

Català

Anglès

Alemany

10 d'octubre de 2019 a les 8:00

16 d'octubre de 2019 a les 23:59

17 d'octubre de 2019 a les 20h

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web de CentrosNet:  http://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM6
  (navegador recomanat: Mozilla Firefox)
 • Introduïu les vostres dades personals
 • Triau l'idioma i el curs del qual us matriculau.
 • Triau entre antic o nou alumne
  • Antic alumne: qui en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Balears, com a alumne presencial o lliure (tant si s'ha presentat als exàmens com si no). Si veniu d'una EOI diferent de l'EOI Calvià haureu d'emplenar una sol·licitud de trasllat d'expedient (disponible a la secretaria del centre) i un justificant que heu estat matriculats (papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d'estudis) en lliurar la documentació de matrícula.
  • Nou alumne: qui no ha estat mai matriculat a una EOI de les Illes Balears. També:
   - antics alumnes d'EOI de fora de Balears
   - alumnat de That's English
   - alumnat d'EOIES
   - alumnat de cursos intensius,  d'estiu, de conversa, de perfeccionament, per al professorat i específics
 • Escolliu la taxa a pagar.
  • Taxa de família nombrosa: haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
  • Exempció per situació d’atur: haureu de presentar un 'Informe de període ininterromput inscrit en situació d'atur' amb una antiguitat de com a màxim 30 dies. Es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altre document.
  • Altres bonificacions i exempcions: consultau aquest enllaç
 • Pitjau el botó imprimir resguard i n'obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 4 Pagament de les taxes de matrícula

El pagament de les taxes es pot realitzar durant tot el període de matrícula.

PROCEDIMENT

 • Abans d'iniciar el pagament consultau l'apartat Taxes
 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributaria (vegeu els enllaços més avall). S'ha de pagar cada taxa per separat.
 • Per a cada taxa, una vegada introduïdes les dades heu de clicar “Finalitzar”. És important que prengueu nota del localitzador. El portal us ofererirà dues possibilitats:

  1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2)
  Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit.

 • Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest document no és vàlid com a comprovant de pagament).
 • IMPORTANT: Clicau "Tornar a la pàgina de l'organisme" i després el botó “Justificant”.
 • Al cantó de la dreta hi ha un desplegable. Triau "Imprimir". S’imprimiran dues còpies del model 046 que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

  En cas d’incidència en el pagament posau-vos en contacte amb l’ATIB: 971 228 510 (de dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16.30, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30) o a serviciosweb@atib.es .

  MODELS PER FER ELS PAGAMENTS

  Nous alumnes


  Antics alumnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 5 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l'EOI de Calvià

La documentació es pot lliurar a la secretaria del centre de 17h a 20h a partir de l'inici del període de matrícula fins a dia 17 d'octubre.

DOCUMENTS A LLIURAR EN TOTS ELS CASOS:

DOCUMENTS A LLIURAR EN CASOS ESPECÍFICS:

 • Bonificació o exempció de taxes: clicau aquí per veure la documentació necessària.
 • Alumnat provinent d’altres EOI: sol·licitud de trasllat d’expedient (disponible a secretaria) i original i fotocòpia de papereta de notes de l’últim curs aprovat o un certificat d’estudis de l’escola d’origen
 • Accés a B1 d’anglès sense prova de nivell: original i fotocòpia del llibre d’escolaritat o una certificació acadèmica expedida pel centre on es cursaren els estudis amb indicació expressa de l’idioma estranger cursat al batxillerat
 • Accés a nivells d'anglès per prova d'anivellació: resguard de la prova
 • Alumnat provinent de “That's English” o que ha superat una prova lliure a un altre centre: certificat acadèmic de la superació del curs
 • Accés a nivells de català amb una titulació de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent: certificat (vegeu taules d'equivalències)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores