Matrícula » Juny – Antics alumnes presencials

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula de juny per a antics alumnes

DESTINATARIS

Aquest procés és obligatori per als alumnes presencials que hagin aprovat el curs a la convocatòria ordinària i que desitgin continuar els seus estudis del mateix idioma.

ATENCIÓ!
L'alumnat que no es matriculi en les dates establertes no tendrà assegurada la plaça per al curs vinent i podrà perdre la condició d'antic alumne.

L'alumnat que compagina la condició d'alumne presencial i lliure del mateix idioma, s'ha de posar en contacte amb la secretaria del centre abans de matricular-se.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l’EOI de Calvià.

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Per fer els passos 1 i 2 necessitau una impressora.

PAS 1 Matrícula telemàtica. Selecció d’horari i de taxes

CALENDARI

Inici de matrícula telemàtica Fi de matrícula telemàtica
16 de juny a les 9 h 26 de juny a les 19 h

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web centrosnet (navegador recomanat Mozilla Firefox)
 • L'usuari és la vostra data de naixement : 00/00/0000
  La contrasenya és el vostre DNI (sense la lletra) o NIE (sense l'última lletra)
 • Pitjau “Entrar” per crear una contrasenya personal d'entre 6 i 10 caràcters.
  Comprovau que el correu electrònic és correcte o, en cas contrari, modificau-lo per rebre-hi l'enllaç d'activació de la nova contrasenya.
  Un cop activada podeu accedir al vostre expedient amb l'usuari, el DNI i la contrasenya personal.
 • En pantalla veureu el vostre curs d'accés. Triau el grup (en cas que hi hagi més d'una opció) del desplegable de la dreta.

  Captura de pantalla 2018-06-14 a les 19.07.27Si algun dels grups publicats no apareix vol dir que el grup està complet. Posau atenció a l'elecció de grup, ja que l'horari del qual us matriculeu no podrà ser modificat amb posterioritat, excepte en el període i forma que estableix la direcció del centre al tràmit canvi de grup.

 • Ara escolliu la taxa corresponent

 • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat. El carnet de família nombrosa es pot sol·licitar al Consell Insular de Mallorca. C/ General Riera, 67. Palma.
 • Per justificar la situació d’atur haureu de presentar un certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies d’anterioritat a la data en què us matriculeu (”Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo”). Aquest document es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altra document per justificar la situació d'atur.
 • "Taxa a aplicar": per defecte ja surt la taxa ordinària, que és de 160,01 euros.
 • Confirmau. Un cop confirmada l'acceptació de matrícula no podreu canviar d'horari.
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d'un idioma

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma
 • "Taxa a aplicar": triau "oficial ordinària antic 2"
 • Confirmau
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

CALENDARI

Inici de pagament de matrícula Fi de pagament de matrícula
16 de juny a les 9 h 26 de juny a les 19 h

PROCEDIMENT

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributaria (vegeu els enllaços més avall)
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s'indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us ofereix dues possibilitats:
  1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2)
  Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit. Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar" i el botó “justificant”. S’imprimiran dues còpies del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

  En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament de la documentació a la secretaria del centre

CALENDARI

Inici de lliurament de documentació Fi de lliurament de documentació
18 de juny a les 17 h   26 de juny a les 20 h

Horari de secretaria durant el període de matrícula: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni enviades per fax o correu electrònic.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores