- Escola Oficial d’Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Juliol – Nous alumnes

Instruccions de matrícula per a nous alumnes

DESTINATARIS

 • Nous alumnes admesos en el procés de preinscripció.
 • Antics alumnes que es matriculen d'un nou idioma i han estat admesos en el procés de preinscripció.

ATENCIÓ!
Els sol·licitants que no es matriculin en les dates establertes a aquestes instruccions perdran la seva condició d'admesos.

El dia 10 de juliol, a les 16.30 h s'exposarà el nombre de places vacants a la consergeria del centre i a continuació es durà a terme un nou procés de matrícula per a nous sol·licitants. Les persones interessades s'hauran de personar en el centre en aquest dia i hora, ja que aquesta matrícula es farà de forma presencial. S'admetran els candidats per ordre d'arribada.

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula heu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l’EOI de Calvià.

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Per fer els passos 1 i 2 necessitau una impressora.

Us recomanam consultar l'apartat de taxes abans de tramitar la vostra matrícula.

PAS 1 Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes

CALENDARI

Inici de matrícula telemàtica Fi de matrícula telemàtica
30 de juny a les 9 h 6 de juliol a les 18 h

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web centrosnet (navegador recomanat Mozilla Firefox)
 • Introduïu el vostre DNI o NIE
 • Introduïu el tipus d'alumne

  NOU ALUMNE: és aquell que no ha estat mai matriculat a cap EOI de les Illes Balears. També tenen la consideració de nous alumnes les persones que només s’hagin matriculat en els cursos d’anglès a distància “THAT’S ENGLISH”, en cursos de conversa, cursos intensius d’estiu, cursos per al sector turístic, cursos de perfeccionament del professorat o participat en el programa EOIES.

  ANTIC ALUMNE: és aquell que en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Illes Balears ja sigui com a alumne presencial o com a alumne lliure (independentment del fet que s’hagi presentat o no als exàmens).

 • En pantalla veureu el vostre curs o cursos pels quals heu estat admesos.
 • Triau el grup (en cas que hi hagi més d'una opció) del desplegable de la dreta. Si algun dels grups publicats no apareix vol dir que el grup està complet. Posau atenció a l'elecció de grup, ja que l'horari del qual us matriculeu no podrà ser modificat amb posterioritat, excepte en el període i forma que estableix la direcció del centre al tràmit canvi de grup.
 • Ara escolliu el tipus de matrícula
  • Per justificar la taxa d'antic alumne: si heu estat matriculats a l’EOI de Calvià no haureu d’aportar cap document. Si heu estat matriculats a altres EOI de les Illes Balears haureu de presentar un justificant que heu estat matriculats a una altra EOI (original i fotocòpia): papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d’estudis.
  • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat. El carnet de família nombrosa es pot sol·licitar al Consell Insular de Mallorca. C/ General Riera, 67. Palma.
  • Per justificar la situació d’atur haureu de presentar un certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies d’anterioritat a la data en què us matriculeu (”Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo”). Aquest document es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altra document per justificar la situació d'atur.
 • Pitjau "Matricularse"
 • Acceptau. Un cop confirmada l'acceptació de matrícula no podreu canviar d'horari.
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de dos idiomes

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma
 • "Concepte a pagar": triau "oficial ordinari nou 2 idioma" o "oficial ordinari antic 2 idioma"
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

CALENDARI

Inici de pagament de matrícula Fi de pagament de matrícula
30 de juny a les 9 h 6 de juliol a les 18 h

PROCEDIMENT

 • El pagament de les taxes de matrícula es fa a través de la pàgina web de l'Agència Tributaria (vegeu els enllaços més avall)
 • Una vegada introduïdes les dades de cadascun dels models que s'indiquen més avall heu de clicar “Finalitzar” i el portal us ofereix dues possibilitats:
  1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2)
  Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit. Després d’omplir les dades de la tarja, clicau "pagar" i el botó “justificant”. S’imprimiran dues còpies del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu). En lliurar la documentació al centre haureu d’aportar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.

  En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16.30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

 • MODELS PER FER ELS PAGAMENTS:

  Nous alumnes


  Antics alumnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament de la documentació a la secretaria del centre

CALENDARI

Inici de lliurament de documentació Fi de lliurament de documentació
2 de juliol
Horari de secretaria: de 17 a 20 h.
6 de juliol
Horari de secretaria: de 17 a 20 h.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Dos resguards de matrícula (Pas 1)
 • Dos justificants del pagament de la matrícula en un curs presencial (model 046 de l'Atib)
 • Dos justificants del pagament dels serveis generals (model 046 de l'Atib)
 • Dos justificants del pagament d'obertura d'expedient (si escau) (model 046 de l'Atib)
 • Per a cada matrícula addicional, resguards de matrícula i justificants de pagament corresponents (model 046 de l'Atib)
 • Justificant d'antic alumne, de família nombrosa o d’atur, si escau: original i fotocòpia
 • Una fotografia de carnet
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE
 • Qüestionari de matrícula emplenat i signat per l'alumne que es matricula
 • Tots els menors d'edat:
  1-Comunicació de faltes d'assistència d'alumnes menors d'edat
  2-Autorització informada per l'ús de dades personals de menors per part del centre
 • Alumnes provinents d’altres escoles oficials d’idiomes: original i fotocòpia de papereta de notes de l’últim curs aprovat o un certificat d’estudis de l’escola d’origen
 • Alumnes que accedeixen a intermedi 1 d’anglès sense prova de nivell: original i fotocòpia del llibre d’escolaritat o una certificació acadèmica expedida pel centre on es cursaren els estudis amb indicació expressa de l’idioma estranger cursat
 • Alumnes provinents de “That's English” o alumnat que ha superat una prova lliure a un altre centre: certificat acadèmic de la superació del curs

ATENCIÓ!
La documentació requerida per a la matrícula s'ha de tornar a lliurar tot i que ja s'hagi lliurat prèviament per formalitzar la preinscripció.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni les enviades per fax o correu electrònic.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES