Matrícula » Nous alumnes CURS 19/20 – Pendent d’actualització

Imprimiu aquesta pàgina

Instruccions de matrícula per a nous alumnes

DESTINATARIS

 • Admesos en el procés de preinscripció:
  • Nous alumnes que inicien estudis a l'EOI de Calvià
  • Antics alumnes que es reincorporen
  • Antics alumnes que s'incorporen a un nou idioma

ATENCIÓ!

Les persones que no s'hagin preinscrit podran optar a places vacants.

Posau-vos en contacte amb l'escola a eoicalvia@eoicalvia.com o al 971 700 150 (de 16 a 20 h).

PROCÉS DE MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula heu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Lliurament de la documentació i resguards de pagament a l’EOI de Calvià.

ATENCIÓ!
Si no es compleixen els tres passos la matrícula no serà vàlida.

Per fer els passos 1 i 2 necessitau una impressora.

Us recomanam consultar l'apartat de taxes abans de tramitar la vostra matrícula.

PAS 1 Matrícula telemàtica: selecció d’horari i de taxes

CALENDARI

Inici de matrícula telemàtica Fi de matrícula telemàtica
2 de juliol a les 9 h 11 de juliol a les 18 h

PROCEDIMENT

 • Anau a la pàgina web centrosnet (navegador recomanat Mozilla Firefox)
 • Introduïu el vostre DNI o NIE
 • Introduïu el tipus d'alumne

  NOU ALUMNE: és aquell que no ha estat mai matriculat a cap EOI de les Illes Balears. També tenen la consideració de nous alumnes les persones que només s’hagin matriculat en els cursos d’anglès a distància “THAT’S ENGLISH”, en cursos de conversa, cursos intensius d’estiu, cursos per al sector turístic, cursos de perfeccionament del professorat o participat en el programa EOIES.

  ANTIC ALUMNE: és aquell que en alguna ocasió ha pagat taxes a una EOI de les Illes Balears ja sigui com a alumne presencial o com a alumne lliure (independentment del fet que s’hagi presentat o no als exàmens).

 • En pantalla veureu el vostre curs o cursos pels quals heu estat admesos.
 • Triau el grup (en cas que hi hagi més d'una opció) del desplegable de la dreta. Si algun dels grups publicats no apareix vol dir que el grup està complet. Posau atenció a l'elecció de grup, ja que l'horari del qual us matriculeu no podrà ser modificat amb posterioritat, excepte en el període i forma que estableix la direcció del centre al tràmit canvi de grup.
 • Ara escolliu el tipus de matrícula
  • Per justificar la taxa d'antic alumne: si heu estat matriculats a l’EOI de Calvià no haureu d’aportar cap document. Si heu estat matriculats a altres EOI de les Illes Balears haureu de presentar un justificant que heu estat matriculats a una altra EOI (original i fotocòpia): papereta de notes, resguard de matrícula o certificat d’estudis.
  • Per justificar la taxa de família nombrosa haureu de presentar l'original i una fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat. El carnet de família nombrosa es pot sol·licitar al Consell Insular de Mallorca. C/ General Riera, 67. Palma.
  • Per justificar la situació d’atur haureu de presentar un certificat de desocupació del SOIB amb data de com a màxim 30 dies d’anterioritat a la data en què us matriculeu (”Informe de periodo ininterrumpido inscrito en situación de desempleo”). Aquest document es pot obtenir a les oficines del SOIB. No s'admetrà cap altra document per justificar la situació d'atur.
  • Veugeu l'apartat de bonificació o exempció de taxes per a altres justificacions.
 • Pitjau "Matricularse"
 • Acceptau. Un cop confirmada l'acceptació de matrícula no podreu canviar d'horari.
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de dos idiomes

 • Procediu de la mateixa forma que per al primer idioma
 • "Concepte a pagar": triau "oficial ordinari nou 2 idioma" o "oficial ordinari antic 2 idioma"
 • Pitjau el botó imprimir (a la dreta del resguard) i obtendreu dues còpies, que haureu de presentar a la secretaria del centre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

CALENDARI

Inici de pagament de matrícula Fi de pagament de matrícula
2 de juliol a les 20 h 11 de juliol a les 18 h

PROCEDIMENT

Les taxes de matrícula es paguen a través del web de l'Agència Tributaria de les Illes Balears (vegeu enllaços més avall). Per a cada model:

 • Introduïu les dades que s'indiquen feis clic a “Finalitzar”
 • És important prendre nota del localitzador per poder solucionar possibles problemes més endavant.
 • El portal us oferirà dues possibilitats:
  1) Per pagar al banc feis clic a  “Imprimir”.
  S’imprimiran TRES còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora (el banc), una per a l’Administració autonòmica (l’EOI) i una altra per a la persona interessada (vosaltres). Haureu d’entregar la còpia per a l’EOI i la de la persona interessada, perquè pugui ser segellada.
  Entitats bancàries col·laboradores: Banca March, Banc Sabadell, Banco de Valencia, Banco Gallego, Banco Pastor, Banco Popular, Banesto, Bankia, Barclays, BBVA, Cajamar, Colonya Caixa Pollença, Deutsche Bank, Ibercaja, BMN-Sa Nostra, Santander o "la Caixa".

  2)
  Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.
  Atenció: per defecte surt el pagament per banca electrònica. Marcau targeta de crèdit.
  • Ompliu les dades de la tarja i feis clic a "pagar". Sortirà el resguard del banc (aquest no és vàlid com a comprovant de pagament).
  • Feis clic a "Tornar a la pàgina de l'organisme" i després al botó “Justificant” (aquest és el que haureu d'entregar).
  • Al cantó de la dreta del justificant hi ha un desplegable: seleccionau-hi "Imprimir". S’imprimiran dues còpies del model 046 amb el segell acreditatiu del pagament realitzat, una per a l’Administració autonòmica (l’EOI) i una altra per a la persona interessada (vosaltres). En lliurar la documentació al centre les haureu d’aportar totes dues.

   En cas d’incidència en el pagament posau-vos en contacte amb el servei telefònic de l’ATIB: 971 228 510 o serviciosweb@atib.es (HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16.30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores). Necessitareu el localitzador.

 • MODELS PER FER ELS PAGAMENTS:

  Nous alumnes


  Antics alumnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament de la documentació a la secretaria del centre

CALENDARI

Inici de lliurament de documentació Fi de lliurament de documentació
2 de juliol
11 de juliol

Horari de secretaria: de 17 a 20 h.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Dos resguards de matrícula (Pas 1)
 • Dos justificants del pagament de la matrícula en un curs presencial (model 046 de l'Atib)
 • Dos justificants del pagament dels serveis generals (model 046 de l'Atib)
 • Dos justificants del pagament d'obertura d'expedient (només alumnat nou) (model 046 de l'Atib)
 • Per a cada matrícula addicional, resguards de matrícula i justificants de pagament corresponents (model 046 de l'Atib)
 • Justificant acreditatiu de la condició d'antic alumne, de família nombrosa/monoparental, situació d’atur o altres exempcions: original i fotocòpia
 • Una fotografia de carnet
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE
 • Qüestionari de matrícula emplenat i signat per l'alumne que es matricula
 • Tots els menors d'edat:
  1-Comunicació de faltes d'assistència d'alumnes menors d'edat
  2-Autorització informada per l'ús de dades personals de menors per part del centre
 • Tots els majors d'edat: Autorització informada per l'ús de dades personals per part del centre
 • Alumnes provinents d’altres escoles oficials d’idiomes: original i fotocòpia de papereta de notes de l’últim curs aprovat o un certificat d’estudis de l’escola d’origen
 • Alumnes que accedeixen a intermedi 1 d’anglès sense prova de nivell: original i fotocòpia del llibre d’escolaritat o una certificació acadèmica expedida pel centre on es cursaren els estudis amb indicació expressa de l’idioma estranger cursat
 • Alumnes provinents de “That's English” o alumnat que ha superat una prova lliure a un altre centre: certificat acadèmic de la superació del curs

ATENCIÓ!
La documentació requerida per a la matrícula s'ha de tornar a lliurar tot i que ja s'hagi lliurat prèviament per formalitzar la preinscripció.

En cap cas s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini ni les enviades per fax o correu electrònic.

L’ EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Per agilitar la matrícula us agrairíem que comprovàssiu que duis tots els documents necessaris.

Només tendran dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups als quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

ES RECORDA QUE AL CENTRE NO ES FAN FOTOCÒPIES

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores