- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Alumnat lliure

Instruccions de matrícula per a les proves lliures de certificació de nivell

 Important!

Dates i horaris de matriculació

El procés de matriculació i l’enviament de la documentació es farà telemàticament del 14 de març a les 9h al 28 de març a les 22h.

IMPORTANT! Només per a CATALÀ: Del 27 de febrer al 10 de març, preinscripció. Vegeu PAS 0.

Matrícula

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 0 Només CATALÀ B2 i C2. Preinscripció
PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Enviament de la documentació i dels resguards de pagament a administracio@eoicalvia.com

Si no es fan tots els passos la matrícula no serà vàlida.

 

PAS 0 Només CATALÀ B2 i C2. Preinscripció

L’alumnat lliure de català de tot Mallorca es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià atenent a la capacitat de cadascuna. Per això, abans de matricular-se cal sol·licitar plaça i indicar en quins centres es prefereix realitzar les proves.

L’alumnat que vulgui matricular-se a B2 o C2 de català ha de fer-ho en tres fases:

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

TERMINI: del 14 de març a les 9h al 28 de març a les 22h

PROCEDIMENT:

ANGLÈS I ALEMANY: clicau en aquest enllaç per accedir a la plataforma de matrícula.

CATALÀ: clicau en aquest enllaç per accedir a la plataforma de matrícula.

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma  o nivell

RECORDAU: una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’anglès i alemany. En el cas de català, només es pot inscriure a un nivell. Tampoc es pot presentar per lliure al nivell que cursa com a alumne presencial, semipresencial o EOIES.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

No s’acceptarà cap matrícula pagada fora d’aquest termini. Pagar fora de termini no dona dret a la devolució de les taxes.

PROCEDIMENT:
Les taxes es paguen a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Segons el cas, haureu de fer un, dos o tres pagaments per separat. Trobareu els enllaços aquí abaix.

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

3) Si teniu descarregada l’aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils, també es podrà fer el pagament mitjançant el sistema Bizum.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

ENLLAÇOS PER FER ELS PAGAMENTS: 

Clicau damunt cada import per accedir directament al model 046 de l’ATIB.

Consultau exempció i bonificació de taxes

Alumnes actuals:

Antics alumnes:

Nous alumnes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació

La documentació s’ha de lliurar en un ÚNIC correu electrònic a l’adreça administracio@eoicalvia.com.

L’assumpte del correu electrònic ha de tenir el format següent:  Lliure – Nom complet

TERMINI: del 14 de març a les 9h al 28 de març a les 23:59h.

Horari de secretaria: de 16h a 19h.

DOCUMENTS A ENVIAR:

Confirmació de la matrícula

En un termini màxim de 30 dies la secretaria del centre contactarà amb l’alumne per correu electrònic per confirmar que la matrícula està formalitzada.

En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dona dret a la devolució de les taxes.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

L’horari d’atenció telefònica per a consultes relacionades amb la matrícula lliure serà de 16h a 19h.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Si teniu problemes per fer-ho, posau-vos en contacte amb l’escola: 971 700 150 – administracio@eoicalvia.com

Marc normatiu

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2023 per la qual s’estableix el procediment de matrícula dels alumnes de la modalitat lliure dels idiomes  de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2022 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears