- Escola Oficial d'Idiomes de Calvia - http://eoicalvia.com -

Alumnat lliure

Instruccions de matrícula per a les proves lliures de certificació de nivell

 Important!

Dates i horaris de matriculació

El procés de matriculació i l’enviament de la documentació es farà telemàticament des de les 9h del 9 de febrer a les 22h del 23 de febrer de 2021.

 

Matrícula

Per formalitzar la matrícula haureu de seguir els passos següents i en l’ordre indicat:

PAS 1 Matrícula telemàtica: introducció de dades personals i de dades de matrícula
PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula
PAS 3 Enviament de la documentació i dels resguards de pagament a administracio@eoicalvia.com

Si no es fan els tres passos la matrícula no serà vàlida.

 

PAS 1 Matrícula telemàtica. Introducció de dades personals i de matrícula

TERMINI: 9h del 9 de febrer a les 22h del 23 de febrer de 2021

PROCEDIMENT:

PAS 1.2 Només per als alumnes que es matriculin de més d’un idioma  o nivell

RECORDAU: una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’un mateix idioma ni del nivell que cursa com a alumne presencial.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 2 Pagament de les taxes de matrícula

No s’acceptarà cap matrícula el pagament de la qual s’hagi efectuat fora d’aquest termini. Si es fa el pagament fora d’aquest termini, no es tendrà dret a la devolució de les taxes.

PROCEDIMENT:

1) Per pagar al banc pitjau  “Imprimir”.

2) Per pagar amb targeta de crèdit pitjau “Pagar”.

En cas d’incidència en el pagament us podeu posar en contacte amb el servei telefònic d’atenció i informació tributària de l’Agència Tributària de les Illes Balears: 971 228 510. Així mateix podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es. HORARI: Dilluns a dijous laborables, de 8.30 a 16:30 hores, i els divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores. En el mes de juliol, de dilluns a divendres laborables, de 8.30 a 14.30 hores.

MODELS PER FER ELS PAGAMENTS: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAS 3 Lliurament telemàtic de la documentació a administracio@eoicalvia.com

TERMINI: 9h del 9 de febrer a les 22h del 23 de febrer de 2021

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR:

Confirmació de la matrícula

En un termini màxim de 10 dies la secretaria del centre contactarà amb l’alumne per correu electrònic per confirmar que la matrícula està  formalitzada.

En cap cas no s’acceptaran les sol·licituds lliurades fora de termini.

El pagament realitzat fora dels terminis indicats no dona dret a la devolució de les taxes.

L’EOI verificarà les dades aportades.

Es pot delegar la tramitació de la matrícula en una altra persona.

Es poden sol·licitar adaptacions de les proves per a alumnes amb discapacitats, dislèxia o necessitats especials. Consultau aquest enllaç.

L’horari d’atenció telefònica per a consultes relacionades amb la matrícula lliure serà de 16h a 19h.

RECORDAU QUE TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR/SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT A administracio@eoicalvia.com

Marc normatiu

Correcció d’errades advertides a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de gener de 2021, per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2021

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 de gener de 2021 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2021