Avís Legal

Imprimiu aquesta pàgina

Raó social: Escola Oficial d'Idiomes de Calvià
Seu social: Arquitecte Francesc Cases, s/n. 07181 Bendinat, Calvià (Illes Balears)
NIF: Q0700410-D
Telèfon: 971 700 150
Correu electrònic: eoicalvia@eoicalvia.com
Nom de domini: www.eoicalvia.com

OBJECTE
El prestador, l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE ), així com informar tots els usuaris del lloc web de quines en són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí esmentades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

L'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi l'obligació d'avisar amb antelació o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
El lloc web de l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal i l'única finalitat és fer més eficaç la seva transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web de l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, el prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià manifesta que retirarà de manera immediata qualsevol contingut que contravengui la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborarà de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que podria ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho faci saber immediatament a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se'n el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tanmateix, l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador està compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions que s'hi disposen, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic no seran cedides a tercers. Per accedir, rectificar o cancel·lar les dades personals en tot el referent a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els usuaris disposen del següent correu electrònic: eoicalvia@eoicalvia.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics, és propietat del prestador o, si escau, aquest disposa de llicència o autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual vagin destinats, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereixen en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'Escola Oficial d'Idiomes de Calvià serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i gràfics aliens al prestador que apareguin en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui originar al seu respecte. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia dels propietaris.

El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i la seva sola menció o aparició en el lloc web no implica l'existència de drets o responsabilitat del prestador, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, hi ha el següent correu electrònic: eoicalvia@eoicalvia.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o les activitats desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament. Són competents, per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i tribunals de Palma.

Carrer Arquitecte Francesc Cases, s/n, Bendinat 07181 (Calvià) · Mallorca · Tel. 971 700 150 · De 16 a 21 hores